Ezekiele 21:1-32

  • Mukwale wa Mulimu wa katulo wacomolwa (1-17)

  • Mulena wa Babilona ukalwanisa Jerusalema (18-24)

  • Nduna yamaswe wa Isilaele ukazwisiwa (25-27)

    • “Utubule kuwani ya bulena” (26)

    • “Kufitela hakuka taha yanani tukelo ya ka mulao” (27)

  • Mukwale wa kulwanisa Maamoni (28-32)

21  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, talimisa pata yahao kwa Jerusalema, mi uzibise litaba za kulwanisa libaka zekenile, upolofite litaba za kulwanisa naha ya Isilaele.  Ubulelele naha ya Isilaele, uli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Bona, nakulwanisa mi nikacomola mukwale waka mwa sipusu saona,+ ni kubulaya babalukile ni babamaswe ku wena.  Kabakala kuli nikabulaya babalukile ni babamaswe ku wena, mukwale waka ukacomolwa mwa sipusu saona kulwanisa batu kaufela, kukalela kwa mboela kuisa kwa mutulo.  Batu kaufela bakaziba kuli na Jehova, ki na yacomozi mukwale waka mwa sipusu saona. Hauna kukutela mwateñi hape.”’+  “Mi wena mwanaa mutu, utonge inze ungangama,* utonge hahulu fapilaa bona.+  Mi habakali ku wena: ‘Kiñi hautonga?’ ubulele, uli: ‘Kabakala piho yeniutwile.’ Kakuli ikaezahala luli, mi lipilu kaufela likashengunuka kabakala sabo mi mazoho kaufela akalepelela kabakala kufokola mi moya kaufela ukaletuka mi mañwele kaufela akalota mezi.*+ ‘Hamubone! Ikaezahala luli—ikaezahala,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, upolofite mi ubulele, uli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Ubulele, uli: ‘Mukwale! Mukwale+ ulozizwe, mi ubenyisizwe. 10  Ulozizwe kuli ubulaye batu babañata; ubenyisizwe kuli umyamyate sina lumonyi lwa pula.’”’” “Kana luna haluswaneli kuwabelwa?” “‘Kana ona* ukahana mulamu wa bulena,+ sina mouhanela likota kaufela? 11  “‘Ufilwe kuli ubenyiswe ni kuzukuzwa ka lizoho. Mukwale wo, ulozizwe ni kubenyiswa kuli ubeiwe mwa lizoho la mubulai.+ 12  “‘Mwanaa mutu, ulile mi ubokolole,+ kakuli mukwale utile kuto lwanisa sicaba saka; ulwanisa manduna ba Isilaele kaufela.+ Bao bakabulaiwa ka mukwale hamoho ni sicaba saka. Cwale hakuinate fa silupi kabakala maswabi. 13  Kakuli utatubilwe,+ mi kukaezahalañi haiba mukwale uhana mulamu wa bulena? Ukaba* siyo,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 14  “Mi wena, mwanaa mutu, upolofite ni kukambela mazoho ahao mi ubulele halaalu, inze uli: ‘Mukwale!’ Ki mukwale obulaile batu, mukwale obulaile batu babañata, obapotolohile.+ 15  Lipilu zabona likashengunuka kabakala sabo,+ mi babañata bakabulaelwa kwa minyako yabona ya muleneñi; nikabulaya batu babañata ka mukwale. Umyamyata sina lumonyi lwa pula mi ubenyisizwe kuli uyo bulaya! 16  Wena mukwale, uwencule kwa bulyo! Uwencule kwa nzohoto! Uye kwa lineku kaufela koulozizwe! 17  Hape nikakambela ka mazoho aka ni kukuyula buhali bwaka.+ Na Jehova, ki na yabulezi cwalo.” 18  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 19  “Haili wena, mwanaa mutu, uswanise linzila zepeli zeuka taha ka zona mukwale wa mulena wa Babilona. Kaufelaa zona likazwa mwa naha iliñwi, mi sisupo sikatomiwa* foikauhanela nzila kuya kwa mileneñi ye mibeli. 20  Uswanise nzila iliñwi yeuka taha ka ona mukwale okalwanisa muleneñi wa Raba+ wa Maamoni, ni nzila yeñwi ya mukwale okalwanisa muleneñi osilelelizwe wa Jerusalema+ mwa Juda. 21  Kakuli mulena wa Babilona uyema fa manganandila, folikauhanela linzila zepeli, kuli alaule. Unyunga masho. Ubuza milimu yahae ya maswaniso;* utatuba sibiti. 22  Taula ye mwa lizoho lahae la bulyo isupile kwa Jerusalema, kuli ayemise lilwaniso za kutubakisa, kuli afe taelo ya kubulaya, kuli ahuwe muhuwo wa ndwa, kuli ayemise lilwaniso za kutubakisa minyako, kuli aubele mulunda wa ndwa, kuli ayahe limota la ndwa.+ 23  Kono ikabonahala inge taula ya buhata mwa meeto a bane baitamile* ku bona ka kukonka.+ Kono yena wahupula bufosi bwa bona mi uka bahapa.+ 24  “Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Mutahisize kuli mulatu wamina uhupulwe ka kupatalaza lifoso zamina ni kutahisa kuli libi zamina libonahale ka likezo zamina kaufela. Cwale bakeñisa kuli muhupuzwi, mukaiswa ka kuhapelezwa.’* 25  “Kono wena nduna wa Isilaele yaholofalizwe maswe, lizazi lahao lifitile,+ yona nako ya koto yahao ya mafelelezo. 26  Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Zwisa lisila lelitamilwe kwa toho, mi utubule kuwani ya bulena.+ Lika halina kuzwelapili kuba cwalo.+ Pahamisa yakokobelizwe,+ mi ukokobeze yapahami.+ 27  Nika isinya, nika isinya, nika isinya. Mi haisana kuba ya yomuñwi kufitela hakuka taha yanani tukelo ya ka mulao,+ mi nika mufa yona.’+ 28  “Mi wena mwanaa mutu, upolofite, uli: ‘Ki se sabulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ka za Maamoni ni matapa abona.’ Ubulele, uli: ‘Mukwale! Mukwale ucomozwi kuli ubulaye; ubenyisizwe kuli uyundise ni kumyamyata sina lumonyi lwa pula. 29  Niha bakupuma ka lipono za buhata ni litaula za buhata, ukabeiwa fahalimwaa bababulailwe,* ili batu babamaswe babatahezwi ki lizazi labona, yona nako ya koto yabona ya mafelelezo. 30  Kutiseza mukwale mwa sipusu saona. Nika kuatulela mwa sibaka mone uzwile, yona naha kousimuluhile. 31  Nika kusululela buhali bwaka. Nika kutumbulela mulilo wa buhali bwaka, mi nika kufa mwa mazoho a batu babalunya, babatwaezi hahulu kusinya.+ 32  Mukafetuha likota za kutumbulisa mulilo;+ mali amina akasululwa mwa naha, mi hamusana kuhupulwa, kakuli na Jehova, ki na yabulezi cwalo.’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “linoka zahao inze lingangama.”
Fo kikuli, bakaitutela kabakala sabo.
Fo kikuli, mukwale wa Jehova.
Kamba “Mulamu ukaba.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho likatomwa.”
Linzwi ka linzwi, “literafimi.”
Fo kikuli, babayahile mwa Jerusalema.
Linzwi ka linzwi, “ka lizoho.”
Linzwi ka linzwi, “milala ya bababulailwe.”