Ezekiele 20:1-49

  • Litaba ka za bukwenuheli bwa Maisilaele (1-32)

  • Maisilaele basepiswa kukutisezwa kwa naha yabona (33-44)

  • Bupolofita ka za kulwanisa naha ya kwa mboela (45-49)

20  Cwale ka silimo sabu 7, ka kweli yabuketalizoho, ka lizazi labulishumi mwa kweli, babañwi ba baana-bahulu ba Isilaele bato ina fapilaa ka kuli bato buza Jehova.  Linzwi la Jehova kiha litaha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, ambola ni baana-bahulu ba Isilaele, mi ubabulelele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Kana mutile kuto nibuza? ‘Ka na yapila, hanina kumialaba,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”’  “Kana uitukiselize kubaatula?* Kana uitukiselize kubaatula, wena mwanaa mutu? Ubazibise lika zenyenyisa zene baezize bo kuku wabona.+  Ubabulelele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Ka lizazi lene niketile Isilaele,+ nenikonkile* hape kwa bana* ba ndu ya Jakobo, mi naizibahaza ku bona mwa naha ya Egepita.+ Nakonka ku bona, mi nali: ‘Ki na Jehova Mulimu wamina.’  Ka lizazi leo, nakonka kuli nika bazwisa mwa naha ya Egepita ni kubaisa mwa naha yene nibabatezi,* mokububa mabisi ni linosi.+ Neli naha yende hahulu kufita* linaha kaufela.  Cwale nali ku bona: ‘Yomuñwi ni yomuñwi wamina ayumbe lika zenyenyisa ze fapilaa ahae; musike mwaisilafaza ka milimu ya maswaniso yenyenyisa* ya Egepita.+ Ki na Jehova Mulimu wamina.’+  “‘“Kono banikwenuhela mi nebasa lati kuniutwa. Nebasika yumba lika zenyenyisa zeneli fapilaa bona, mi nebasa tuheli milimu ya maswaniso yenyenyisa ya Egepita.+ Kiha niatula kuli nika basululela mabifi aka ni kubabonisa buhali bwaka ka kutala mwa naha ya Egepita.  Kono naeza cwalo kabakala libizo laka, kuli lisike lasilafazwa fapilaa macaba ene bapila ku ona.+ Kakuli neni izibahalize ku bona* fapilaa macaba ao hane nibazwisize* mwa naha ya Egepita.+ 10  Kiha nibazwisa mwa naha ya Egepita ni kubazamaisa mwa lihalaupa.+ 11  “‘“Cwale nabafa litaelo zaka ni kubazibisa likatulo zaka,+ ilikuli mutu yalilatelela apile ka zona.+ 12  Hape nabafa lisabata zaka+ sina sisupo mwahalaaka ni bona,+ ilikuli bazibe kuli na Jehova, ki na yabakenisa. 13  “‘“Kono ba ndu ya Isilaele banikwenuhela mwa lihalaupa.+ Nebasika zamaya ka litaelo zaka, mi bahana likatulo zaka, zepilisa mutu yalilatelela. Basilafaza hahulu lisabata zaka. Kiha niatula kuli nika basululela mabifi aka mwa lihalaupa kuli nibayundise.+ 14  Naeza cwalo kabakala libizo laka, kuli lisike lasilafazwa fapilaa macaba, anaaiponela hani bazwisa* mwateñi.+ 15  Hape nakonka ku bona mwa lihalaupa+ kuli nenisike nabatisa mwa naha yene nibafile—ili naha mokububa mabisi ni linosi,+ yende hahulu kufita* linaha kaufela— 16  kakuli nebahanile likatulo zaka, nebasika zamaya ka litaelo zaka, mi nebasilafalize lisabata zaka, kabakala kuli lipilu zabona nelilatelela milimu yabona ya maswaniso yenyenyisa.+ 17  “‘“Kono nabashwela* makeke, mi nenisika babulaya; nenisika bayundisa mwa lihalaupa. 18  Nabulelela bana babona mwa lihalaupa,+ nali: ‘Musike mwazamaya ka litaelo za bo kuku wamina,+ kamba kumamela likatulo zabona, kamba kuisilafaza ka milimu yabona ya maswaniso yenyenyisa. 19  Ki na Jehova Mulimu wamina. Muzamaye ka litaelo zaka, mi mumamele likatulo zaka, ni kulieza.+ 20  Mi mukenise lisabata zaka,+ mi ikaba sisupo mwahalaaka ni mina, kuli muzibe kuli ki na Jehova Mulimu wamina.’+ 21  “‘“Kono bana babona banikwenuhela.+ Nebasika zamaya ka litaelo zaka, mi nebasika mamela ni kueza likatulo zaka, zepilisa mutu yalilatelela. Basilafaza lisabata zaka. Kiha niatula kuli nika basululela mabifi aka ni kubabonisa buhali bwaka ka kutala mwa lihalaupa.+ 22  Kono naiswala,+ naeza cwalo kabakala libizo laka,+ kuli lisike lasilafazwa fapilaa macaba, anaaiponela hani bazwisa* mwateñi. 23  Hape nakonka ku bona mwa lihalaupa kuli nika bahasanyeza mwahalaa macaba ni kubalelekela kwa linaha zeñwi,+ 24  kakuli nebasika eza likatulo zaka mi nebahanile litaelo zaka,+ basilafaza lisabata zaka, mi balatelela* milimu ya maswaniso yenyenyisa ya bo kuku wabona.+ 25  Hape nabatuhelela kuli balatelele litaelo zesi zende ni likatulo zenesike zabapilisa.+ 26  Nabatuhelela kuli basilafazwe ka matabelo abona—hane bacisize bana babona kaufela ba baeli mwa mulilo+—kuli nibayundise, ilikuli bazibe kuli ki na Jehova.”’ 27  “Cwale wena mwanaa mutu, uambole ni ba ndu ya Isilaele, mi ubabulelele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bo kuku wamina ni bona neba ninyefuzi ka nzila yeswana ka kusasepahala ku na. 28  Nabatisa mwa naha yene nikonkile kuli nika bafa yona.+ Hababona malundunyana kaufela amatelele ni likota za matali amañata,+ bakala kueza matabelo abona ni kufa linubu zabona zenifilikanya. Batahisa munko omunati* wa matabelo abona mi basululela fateñi linubu za zenwiwa zabona. 29  Kiha nibabuza, nali: ‘Sitalusañi sibaka sesilumbile komuyanga? (Sisabizwa Sibaka Sesilumbile ni kacenu le.)’”’+ 30  “Cwale ubulelele ba ndu ya Isilaele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Kana mwaisilafaza sina mone baezelize bo kuku wamina ka kulatelela milimu yabona ya maswaniso yenyenyisa kuli musike mwasepahala ku na?*+ 31  Mi kana musaisilafaza ni kacenu le, ka kuezeza milimu yamina kaufela ya maswaniso yenyenyisa matabelo, inze mucisa bana bamina mwa mulilo?+ Kana ka nako yeswana naswanela kumialaba, mina ba ndu ya Isilaele?”’+ “‘Ka na yapila,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘hanina kumialaba.+ 32  Mi zemunahana* hamuli: “Luswane sina macaba, sina mabasi a linaha zeñwi, aalapela* likota ni macwe,”+ halina kuezahala.’” 33  “‘Ka na yapila,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘nika mibusa sina mulena ka lizoho lelimaata, leliotolohile, ni ka buhali bobusuluha.+ 34  Ka lizoho laka lelimaata, leliotolohile, ni ka buhali bobusuluha, nika mizwisa mwa macaba ni kumikubukanya kuzwa mwa linaha momuhasanyelizwe.+ 35  Nika miisa mwa lihalaupa la macaba ni kumizekiseza mwateñi pata ka pata.+ 36  “‘Sina haneni zekisize bo kuku wamina mwa lihalaupa la naha ya Egepita, nika mizekisa cwalo ni mina,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 37  ‘Nika mifitisa mwatasaa mulamu wa mulisana+ ni kueza tumelelano ni mina.* 38  Kono mwahalaa mina nikazwisa mwateñi bakwenuheli ni baba nifoseza.+ Kakuli nika bazwisa mwa naha mone bapila sina bazwahule, kono habana kukena mwa naha ya Isilaele;+ mi mukaziba kuli ki na Jehova.’ 39  “Haili mina ba ndu ya Isilaele, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Yomuñwi ni yomuñwi wamina ayo sebeleza milimu yahae ya maswaniso yenyenyisa.+ Kono hamulaho, haiba musa niutwi, hamusana hape kusilafaza libizo laka lelikenile ka matabelo amina ni ka milimu yamina ya maswaniso yenyenyisa.’+ 40  “‘Kakuli fa lilundu laka lelikenile, fa lilundu lelitelele la Isilaele,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘ki fona fobaka nisebeleza ba ndu kaufela ya Isilaele mwa naha, kaufelaa bona.+ Nikatabiswa ki bona kwateñi, mi nikatokwa kuli munife linubu zamina ni za mitamuno zamina, zona lika zamina kaufela zekenile.+ 41  Kabakala munko omunati,* nikatabiswa ki mina hanika mizwisa mwahalaa macaba ni kumikubukanya hamoho kuzwa mwa linaha momuhasanyelizwe;+ mi nikakeniswa mwahalaa mina fapilaa meeto a macaba.’+ 42  “‘Mi mukaziba kuli ki na Jehova+ hanika mitisa mwa naha ya Isilaele,+ mwa naha yene nikonkile kuli nika ifa bo kuku wamina. 43  Mi hamuli mwateñi mukahupula mizamao yamina ni likezo zamina kaufela zene muisilafalize ka zona,+ mi mukainyenya ili mina* kabakala lika kaufela zemaswe zene muezize.+ 44  Mi mukaziba kuli ki na Jehova hanika mieza cwalo kabakala libizo laka,+ isiñi kabakala mizamao yamina yemaswe kamba kabakala mikwa yamina yemaswe, mina ba ndu ya Isilaele,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.” 45  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 46  “Mwanaa mutu, talimisa pata yahao kwa mboela mi ushaele inze utalimezi kwa mboela, upolofitele mushitu wa naha ya kwa mboela. 47  Ubulelele mushitu wa kwa mboela, uli: ‘Utwa linzwi la Jehova. Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bona, nikutumbulela mulilo,+ mi ukacisa likota kaufela zetala ni likota kaufela zeomile ze ku wena. Malimi a mulilo haana kutimiwa,+ mi lipata kaufela likababulwa ki ona, kukalela kwa mboela kuisa kwa mutulo. 48  Mi batu kaufela bakabona kuli na Jehova, ki na yautumbuzi, mi hauna kutimiwa.”’”+ 49  Kiha senili: “Mawe, wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa! Banibulela, bali: ‘Kana zabulela yo, haki linguli* feela?’”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kubafa katulo?”
Linzwi ka linzwi, “neniyemisize lizoho laka.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “yene niizo twela kabakala bona.”
Kamba “yene ikabisa.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Fo kikuli, Maisilaele.
Fo kikuli, Maisilaele.
Fo kikuli, Maisilaele.
Kamba “yene ikabisa.”
Linzwi ka linzwi, “liito laka labashwela.”
Fo kikuli, Maisilaele.
Linzwi ka linzwi, “meeto abona alatelela.”
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Kamba “ka kueza buhule bwa kwa moya?”
Linzwi ka linzwi, “ze mwa moya wamina.”
Kamba “aasebeleza.”
Linzwi ka linzwi, “ni kumikenya mwa buitamo bwa tumelelano.”
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Linzwi ka linzwi, “mukanyenya lipata zamina.”
Kamba “mashitanguti.”