Ezekiele 18:1-32

  • Mutu kaufela ukaikalabela libi zahae (1-32)

    • Moyo oeza sibi ukashwa (4)

    • Mwana haana kuba ni mulatu kabakala sibi sa ndatahe (19, 20)

    • Hatabeli lifu la yamaswe (23)

    • Kubaka kutahisa bupilo (27, 28)

18  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Litalusañi lishitanguti le, lemubulela mwa naha ya Isilaele, muli: ‘Bo ndate bacile miselo ya veine yewawata, kono meeno a bana ki ona alenga’?+  “‘Ka na yapila,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘hamuna kuzwelapili kubulelanga lishitanguti le mwa Isilaele.  Hamubone! Mioyo* kaufela ki yaka. Moyo wa ndate ni moyo wa mwana—kaufelaa yona ki yaka. Moyo oeza* sibi ki ona okashwa.  “‘Haiba mutu ki yalukile, mi ueza sesiswanela ni sesilukile,  haaci matabelo a milimu ya maswaniso fa malundu;+ haasepi milimu ya maswaniso yenyenyisa* ya ba ndu ya Isilaele; haasilafazi musalaa mutu yayahile ni yena+ kamba kulobala ni musali yaile kwa kweli;+  haanyandisi mutu,+ kono ukutisa nto ya swalele yamufile mukoloti;+ hauzwezi mutu,+ kono ufa lico zahae ku yalapile+ ni kuapesa yazamaya mapunu;+  haabati kekelezo kamba kukolotisa masheleñi kuli afumane pulofiti,+ kono utokolomoha kueza lika ka kusaluka;+ uatula ka kuluka mwa muzeko wa mutu ni mwanahabo yena;+  mi uzwelapili kuzamaya ka litaelo zaka ni kumamela likatulo zaka kuli aeze ka kusepahala. Mutu yacwalo ulukile mi ukazwelapili kupila,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 10  “‘Kono haiba apepa mwana yali lisholi+ kamba mubulai*+ kamba yaeza yeñwi ya lika zeo 11  (nihaike kuli ndatahe hasika eza yeñwi ya lika zeo)—haiba aca matabelo a milimu ya maswaniso fa malundu; asilafaza musalaa mutu yayahile ni yena, 12  anyandisa babatokwile ni babotana,+ aanga lika ka busholi, asakutisi swalele, asepa milimu ya maswaniso yenyenyisa,+ aeza lika zenyenyisa,+ 13  akolotisa masheleñi kuli afumane pulofiti mi alifisa kekelezo+—mwana yo haana kuzwelapili kupila. Ukabulaiwa luli kabakala lika zeo kaufela zenyenyisa zaezize. Mali ahae akaba fahalimwaa hae. 14  “‘Kono haiba ndate unani mwana yabona libi kaufela zaeza ndatahe, mi niha libona, haezi lika zecwalo; 15  haaci matabelo a milimu ya maswaniso fa malundu; haasepi milimu ya maswaniso yenyenyisa ya ba ndu ya Isilaele; haasilafazi musalaa mutu yayahile ni yena; 16  haanyandisi mutu; haangi nto ya swalele; haangi nto ka busholi; ufa lico zahae ku yalapile ni kuapesa yazamaya mapunu; 17  haahateleli babotana; hakolotisi masheleñi kuli afumane pulofiti kamba kulifisa kekelezo; mi umamela likatulo zaka ni kuzamaya ka litaelo zaka. Mutu yacwalo haana kushwa kabakala bufosi bwa ndatahe. Ukazwelapili kupila luli. 18  Kono kabakala kuli ndatahe naaputelezi babañwi, naauzwelize mwanahabo yena, mi naaezize lika zemaswe mwahalaa sicaba sahabo, yena ukashwa kabakala bufosi bwahae. 19  “‘Kono mukali: “Ki kabakalañi mwana hasafiwi mulatu kabakala bufosi bwa ndatahe?” Bakeñisa kuli mwana uezize sesiswanela ni sesilukile, ubulukile litaelo zaka kaufela ni kulimamela, ukazwelapili kupila luli.+ 20  Moyo oeza* sibi ki ona okashwa.+ Mwana haana kuba ni mulatu kabakala bufosi bwa ndatahe, mi ndate haana kuba ni mulatu kabakala bufosi bwa mwanaa hae. Kuluka kwa yalukile kukabalelwa ku yena anosi, mi bumaswe bwa yamaswe bukabalelwa ku yena anosi.+ 21  “‘Cwale haiba mutu yamaswe atuhela libi zahae kaufela zaezize, amamela litaelo zaka, mi aeza sesiswanela ni sesilukile, ukazwelapili kupila luli. Haana kushwa.+ 22  Kwa lifoso zahae zaezize, hakuna foso yakaatulelwa.*+ Ukazwelapili kupila kabakala kuli uezize sesilukile.’+ 23  “‘Kana nitabela lifu la mutu yamaswe?’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. ‘Kana hanitabeli kuli atuhele linzila zahae mi azwelepili kupila?’+ 24  “‘Kono haiba yalukile atuhela kuluka kwahae mi afosa,* aeza lika kaufela zenyenyisa zebaeza babamaswe, kana ukapila? Kwa likezo zahae zelukile zaezize, hakuna kezo yekahupulwa.+ Ukashwa kabakala kusasepahala kwahae ni sibi saezize.+ 25  “‘Kono mukali: “Nzila ya Jehova haisika luka.”+ Hamuteeleze, mina ba ndu ya Isilaele! Kana kikuli nzila yaka ki yona yesika luka?+ Kana haki linzila zamina zesika luka?+ 26  “‘Haiba yalukile atuhela kuluka kwahae mi afosa ni kushwa kabakala bufosi bo, ukashwa kabakala bufosi bwahae. 27  “‘Mi mutu yamaswe hatuhela zemaswe zanaaeza ni kukala kueza sesiswanela ni sesilukile, ukapilisa bupilo* bwahae.+ 28  Hakalemuha ni kutuhela bufosi bwahae kaufela bwaezize, ukazwelapili kupila luli. Haana kushwa. 29  “‘Kono ba ndu ya Isilaele bakali: “Nzila ya Jehova haisika luka.” Kana kikuli linzila zaka ki zona luli zesika luka, mina ba ndu ya Isilaele?+ Kana haki linzila zamina zesika luka?’ 30  “‘Kabakaleo, nikaatula yomuñwi ni yomuñwi wamina ka kuya ka linzila zahae,+ mina ba ndu ya Isilaele,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. ‘Hamutuhele, mutuhele lifoso zamina kaufela, kuli lisike zaba sisitataliso sesitahisa mulatu fahalimwaa mina. 31  Muzwise ku mina lifoso kaufela zemuezize+ mi mube ni* pilu yenca ni moya omunca,+ kakuli mubatelañi kushwa,+ mina ba ndu ya Isilaele?’ 32  “‘Hanitabeli lifu la mutu ufi kamba ufi,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. ‘Kabakaleo, musikuluhe mi mupile.’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Bupilo.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “Mutu yaeza.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Linzwi ka linzwi, “yasulula mali.”
Kamba “Mutu yaeza.”
Linzwi ka linzwi, “yekahupulwa.”
Kamba “aeza zesika luka.”
Kamba “moyo.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “muikezeze.”