Ezekiele 17:1-24

  • Lishitanguti la limbande zepeli ni kota ya veine (1-21)

  • Katainyana kakabunolo kakaba kota ya sidare yende hahulu (22-24)

17  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, bulela nguli mi ukandeke lishitanguti ka za ba ndu ya Isilaele.+  Ubulele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Mbande yetuna,+ ya mafufa amatuna, amatelele, ya mibala-bala, neitile kwa Lebanoni+ mi yakayula mutai wa kwahalimu wa kota ya sidare.+  Yakayula mutai wayona o kwa njongonjongo mi yauisa kwa naha ya balekisi* ni kuyo ucala mwa muleneñi wa balekisi.+  Cwale yaanga yeñwi ya lipeu za mwa naha+ ni kuyo icala mwa simu yenunile. Yaicala sina kota ya wilo kwatuko ni mezi amañata.  Yamela mi yaba kota ya veine yekuswani, yenamalalile,+ yenani mitai yetalimezi mwahali ni mibisi yenamela mwatasaa yona. Yaba kota ya veine mi yamela mitainyana ni mitai yemituna.+  “‘“Mi kwataha mbande yeñwi yetuna,+ yenani mafufa amatuna.+ Cwale kota ya veine yeo yanamululela mitai yayona ku yona, kwahule ni mikomena fone icezwi, mi yalibisa mitai yayona kwa mbande yeo kuli iselaelwe ki yona.+  Neicezwi kale mwa simu yende bukaufi ni mezi amañata, kuli imele mitai, ibeye miselo, ni kuli ibe kota ya veine yende hahulu.”’+  “Ubulele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Kana ikakonda? Kana mutu yomuñwi hana kusinya mibisi yayona,+ atahise kuli miselo yayona ibole ni kutahisa kuli mitai yayona iome?+ Ikaoma hahulu mi haina kutokwa lizoho lelimaata kamba batu babañata kuli baikumule ni mibisi yayona. 10  Niha ikacalwa kusili, kana ikakonda? Kana haina kuomelela hakuka fuka moya ozwa kwa upa? Ikaomela fa mukomena fone imelezi.”’” 11  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 12  “Hakubulelele lusika lwa bakwenuheli, uli: ‘Kikuli hamulemuhi taluso ya lika ze nji?’ Ubulele, uli: ‘Hamubone! Mulena wa Babilona naatile kwa Jerusalema mi aanga mulena wayona ni manduna bayona, mi akuta ni bona kwa Babilona.+ 13  Hape aanga yomuñwi wa bana* ba+ silena mi aeza tumelelano ni yena ni kumukonkisa ka buitamo.+ Cwale aya ni baana babakutekeha mwa naha,+ 14  kuli mubuso usike wakokobezwa, upalelwe kuyema, ilikuli ka kubuluka tumelelano yahae, uzwelepili kuba teñi.+ 15  Kono kwa mafelelezo, mulena amufetuhela+ ka kuluma linumwana zahae kwa Egepita kuyo nga lipizi+ ni mpi yetuna kwateñi.+ Kana ukakondisa? Kana yaeza lika zecwalo ukabanduka kwa koto? Kana wakona kusabuluka tumelelano ni kubanduka?’+ 16  “‘“Ka na yapila,” kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, “ukashwela mwa Babilona, mwa sibaka mokupila mulena* yanaa mubeile* fa bulena; naashwauzi buitamo bwahae ni kusabuluka tumelelano yahae.+ 17  Mi mpi yetuna ni masole babañata ba Faro habana kumutusa mwa ndwa,+ hakuka ubelwa milunda ni hakuka yahiwa mamota a ndwa kuli kuyundiswe batu babañata. 18  Ushwauzi buitamo mi hasika buluka tumelelano. Niha naasepisize,* uezize lika zeo kaufela, mi haana kubanduka.”’ 19  “‘Kabakaleo, Jehova, Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Ka na yapila, nikatahisa kuli zezwa mwa likezo zahae za kushwaula buitamo bwaka ni kusabuluka tumelelano yaka+ libe fa toho yahae. 20  Kanyandi kaka nika kanepela fahalimwaa hae, mi ukaswasiwa mwa kanyandi kaka.+ Nika mutisa kwa Babilona ni kumuatulela kwateñi, kabakala kuli naasika sepahala ku na.+ 21  Masole bahae kaufela bababalehile bakabulaiwa ka mukwale, mi babaka siyala bakahasanela mwa maneku kaufela.*+ Mi fo, mukaziba kuli na Jehova, ki na yabulezi cwalo.”’+ 22  “‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Nikakayula mutai wa kwahalimu wa kota ya sidare yetelele+ ni kuucala; kwa mafelelezo a mitainyana yayona, nikakayula kwateñi katainyana kakabunolo,+ mi na kasibili nika kacala fa lilundu lelitelele, lelipahami.+ 23  Nika kacala fa lilundu lelitelele la Isilaele; mi mitai yakona ikahula, mi kakabeya miselo, kabe kota ya sidare yende hahulu. Mi linyunywani za mifuta kaufela likapila mwatasaa yona, liine mwa muluti wa mitai yayona. 24  Mi likota kaufela za mwa naheñi likaziba kuli na Jehova, ki na yakokobelize kota yetelele+ ni kuhulisa kota yekuswani; niomisize kota yetala ni kushoshelisa kota yeomile.+ Na Jehova, ki na yabulezi ni kueza cwalo.”’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “naha ya Kanana.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Fo kikuli, Nebukadenezare.
Fo kikuli, yanaabeile Zedekia.
Linzwi ka linzwi, “Niha naafile lizoho lahae.”
Linzwi ka linzwi, “kokufukela moya kaufela.”