Ezekiele 16:1-63

 • Lilato la Jehova ku Jerusalema (1-63)

  • Ufumanwa sina mwana ya yubekilwe (1-7)

  • Mulimu wamutinisa hande ni kueza tumelelano ya linyalo ni yena (8-14)

  • Uba yasasepahali (15-34)

  • Ufiwa koto kabakala kuli ki mubuki (35-43)

  • Ubapanywa ku Samaria ni Sodoma (44-58)

  • Mulimu uhupula tumelelano yahae (59-63)

16  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, uzibise Jerusalema likezo zahae zenyenyisa.+  Ubulele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulelela Jerusalema ki se, uli: “Usimuluhile ni kupepelwa mwa naha ya Makanana. Ndataho neli Muamori,+ mi maho neli Muhiti.+  Haili ka za kupepwa kwahao, ka lizazi leupepwa, kakombokombo kahao nekasika pumiwa, neusika tapiswa mwa mezi kuli ukeniswe, neusika toziwa lizwai, mi neusika putelwa mwa masila.  Hakuna yanaa kushwezi makeke kuli aeze lika zeo. Hakuna yanaa kubonisize mukekecima. Kono walatelwa mwa naheñi kakuli neutoilwe ka lizazi leupepwa.  “‘“Hane nifita kwatuko, nakubona inze ulahaka mwa mali ahao, mi hane ulapami cwalo mwa mali ahao, nali: ‘Upile!’ Nakubulelela inze ulapami mwa mali ahao, nali: ‘Upile!’  Nakueza sicaba sesituna hahulu, sina licalo zemela mwa simu, mi wahula, waba yomutelele, mi waikabisa ka likabisa zende hahulu. Mazwele ahao atiya, mi milili yahao yahula; kono neusali mapunu, usika tina sesiñwi.”’  “‘Hane nifita kwatuko, nakubona, mi nalemuha kuli neuhulile mi neukona kuboniswa lilato. Kiha niyandulula siapalo* saka fahalimwaa hao+ ni kuapesa mapunu ahao, mi naeza buitamo ni kueza tumelelano ni wena,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘mi waba waka.  Hape nakutapisa ka mezi mi natapisa mali ahao ni kukutoza oli.+ 10  Kihona nikuapesa siapalo sesikabisizwe mi nakufa makatulo a litalo lelibuleta* ni kukuapesa lisila la line yende, mi nakuapesa liapalo zetula hahulu. 11  Nakukabisa ka likabisa mi nakutinisa maseka kwa mazoho ni kukubeya sifaha mwa mulala. 12  Hape nakubeya lisale kwa ngo ni masale kwa mazebe ni kuwani yende kwa toho. 13  Neuikabisa ka gauda ni silivera, mi liapalo zahao neli za lisila la line yende, lelitula hahulu, ni siapalo sesikabisizwe. Lico zahao neli fulaulo yenekile, linosi, ni oli, mi wahula kuba musali yomunde kufeleleza,+ mi neuswanela kuba muoli.’”* 14  “‘Libubo* lahao layamba mwa macaba+ kabakala bunde bwahao, kakuli neuli yomunde kufeleleza bakeñisa kuli nenibeile kanya yaka ku wena,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.” 15  “‘Kono wakala kusepa bunde bwahao,+ mi wafetuha lihule kabakala libubo lahao.+ Watupwikela mwa likezo zahao za buhule ni mutu kaufela yanaafita,+ mi bunde bwahao bwaba bwahae. 16  Waanga zeñwi kwa liapalo zahao za mibala yeshutana-shutana mi waitusisa zona kukabisa libaka zahao zelumbile kone uezezanga buhule+—lika zecwalo haliswaneli kuezahala, mi lisike zaezahala hape. 17  Hape waanga likabisa zahao zende, zeezizwe fa gauda ni silivera zene nikufile, mi waikezeza maswaniso a baana ni kueza buhule ni ona.+ 18  Mi waanga liapalo zahao zekabisizwe ni kuaapesa,* mi waafa oli yaka ni insense yaka.+ 19  Mi sinkwa sene nikufile—sesiezizwe fa fulaulo yenekile, oli, ni linosi zene nikufile kuli uce—ni sona wasifa maswaniso ao sina munko omunati.*+ Ki mona mone kuezahalezi cwalo,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.” 20  “‘Waanga bana bahao babashimani ni babasizana bane unipepezi,+ mi wabafa kwa milimu ya maswaniso sina sitabelo kuli bayundiswe+—kana likezo zahao za buhule halisika tula tikanyo? 21  Wabulaya bana baka mi wabafa sina matabelo ka kubacisa mwa mulilo.+ 22  Hane ueza likezo zahao kaufela zenyenyisa ni buhule, neusika hupula mazazi a kwa bunca bwahao hane uli mapunu, usika tina sesiñwi, inze ulahaka mwa mali ahao. 23  Hamulaho wa likezo zahao kaufela zemaswe, bumai, bumai ki bwahao,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 24  ‘Waicahela mulunda ni kuikezeza sibaka sesilumbile mwa lipatelo kaufela. 25  Waikahela libaka zelumbile fa sibaka ni sibaka sesitumile hahulu sesifumaneha mwa nzila ni nzila, mi wafetula bunde bwahao kuba nto yenyenyisa ka kuifana* ku mutu kaufela yafita,+ mi waekeza kwa likezo zahao za buhule.+ 26  Waeza buhule ni bana babashimani ba Egepita,+ bona beuyahile ni bona babanani takazo yetuna ya buhule,* mi wanifoseza ka likezo zahao zeñata za buhule. 27  Cwale nika kulwanisa ka lizoho laka ni kufukuza kwa lico zeufiwa+ ni kukufa kwa basali baba kutoile kuli bakueze mobalatela,+ bona bana babasizana ba Mafilisita, bane baswabisizwe ki muzamao wahao oswabisa.+ 28  “‘Bakeñisa kuli neusa kolwi, waeza buhule ni bana babashimani ba Asiria,+ kono hase uezize buhule ni bona, ni fo, neusika kolwa. 29  Kiha uekeza kwa buhule bwahao mwa naha ya balekisi* ni mwa naha ya Makaladeya,+ kono ni fo, neusika kolwa. 30  Pilu yahao neikulile* hahulu,’* kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘hane ueza lika zeo kaufela, sina lihule lelisa swabeli muzamao walona!+ 31  Kono hane uyahile mulunda wahao fa sibaka ni sibaka sesitumile hahulu sesifumaneha mwa nzila ni nzila ni kueza sibaka sesilumbile mwa patelo ni patelo, neusa swani sina lihule, kakuli neuhana litifo. 32  U musali wa mubuki yalobala ni batu bakusili isiñi muunaa hae!+ 33  Batu bafanga mahule kaufela limpo,+ kono wena ki wena yafile limpo batu kaufela baba kulakaza,+ mi ubaleka kweta kuzwa mwa maneku kaufela kuli baeze buhule ni wena.+ 34  Ushutana ni basali babañwi ba mahule. Hakuna yaeza buhule inge mou buezeza! Ulifa batu, mi bona haba kulifi. Buhule bwahao bushutana ni bwa babañwi.’ 35  “Kabakaleo, utwa linzwi la Jehova, wena lihule.+ 36  Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Kabakala kuli takazo yahao ya buhule yayuboka mi mapunu ahao abonwa ka nako yeueza buhule ni balatiwa bahao ni milimu yahao kaufela ya maswaniso yenyenyisa,* yemasila,+ yene ufile nihaiba mali a bana bahao sina sitabelo,+ 37  kabakaleo, nikubukanya balatiwa bahao kaufela bane utabisize, ili kaufela bane ulatile hamoho ni bane utoile kaufela. Nika bakubukanya hamoho kuli bakulwanise kuzwa mwa maneku kaufela mi nika babonisa mapunu ahao, mi baka kubona inze uli mapunu.+ 38  “‘Mi nika kufa koto ka likatulo zeswanela basali ba babuki+ ni basali babasulula mali,+ mi mali ahao akasululwa ka buhali ni lifufa.+ 39  Nika kufa mwa mazoho abona, mi bakawisaka milunda yahao, mi libaka zahao zelumbile likawisezwa fafasi;+ mi baka kutubula liapalo+ ni kukuamuha likabisa zahao zende+ ni kukusiya uli mapunu, usika tina sesiñwi. 40  Bakatisa sicaba kuto kulwanisa,+ mi baka kupobaula ka macwe+ ni kukubulaya ka mikwale yabona.+ 41  Bakacisa mandu ahao ka mulilo,+ ni kukuatula fapilaa meeto a basali babañata; mi nikafelisa buhule bwahao,+ mi ukatuhela kulifa litifo. 42  Mabifi aka ku wena akakuyuka,+ mi buhali bwaka bukazwa ku wena;+ nikaombala mi hanisana kuikutwa kufosezwa.’ 43  “‘Kabakala kuli neusika hupula mazazi a kwa bunca bwahao+ mi unihalifisize ka kueza lika zeo kaufela, cwale nikatahisa kuli zezwile mwa linzila zahao libe fa toho yahao,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘mi hausana kuzwelapili mwa muzamao wahao oswabisa ni likezo zahao kaufela zenyenyisa. 44  “‘Bona! Mutu kaufela yabulelanga mashitanguti ukaitusisa lishitanguti le ku wena: “Mwanaa musizana uhozanga mahe!”+ 45  Uswana ni maho, yena yanaashwauzi muunaa hae ni bana bahae. Mi uswana ni banabahenu babasizana, bane bashwauzi baana babona ni bana babona. Maho neli Muhiti, mi ndataho neli Muamori.’”+ 46  “‘Muhulwanaa hao ki Samaria,+ yapila kwa mutulo* ni bana bahae babasizana,*+ mi munyanaa hao, yapila kwa mboela,* ki Sodoma+ ni bana bahae babasizana.+ 47  Neuzamaile mwa linzila zabona ni kulikanyisa likezo zabona zenyenyisa, mi mane muzamao wahao kaufela waba omaswe hahulu kubafita mwa nako yenyinyani feela.+ 48  Ka na yapila,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘Sodoma munyanaa hao ni bana bahae babasizana habasika eza zeuezize ni zebaezize bana bahao babasizana. 49  Bona! Ki bo bufosi bwa Sodoma munyanaa hao: Yena ni bana bahae babasizana+ nebaikuhumusa+ mi nebanani lico+ zeñata mi nebapila mwa buiketo basina lipilaelo;+ kono nebasika tusa babanyanda ni babotana.+ 50  Bazwelapili kuikuhumusa+ ni kueza likezo zenyenyisa mwa meeto aka,+ mi kabakaleo nabalundula.+ 51  “‘Mi libi za Samaria+ nelisika fita nihaiba fahalaa libi zahao kwa buñata. Likezo zahao zenyenyisa zazwelapili kuata kufita zabona, kuli mane banabahenu babasizana nebabonahalile kuluka kabakala likezo zahao kaufela zenyenyisa.+ 52  Cwale ulukela kulwala maswabi ahao kakuli uyemezi likezo za banabahenu babasizana. Kabakala sibi sahao sa kueza lika zenyenyisa hahulu kufita zebaezize, balukile hahulu kukufita. Cwale uswabe mi ulwale maswabi abonisa inge kuli banabahenu babasizana balukile.’ 53  “‘Mi nikakubukanya bahapiwa babona, ili bahapiwa ba Sodoma ni bana bahae babasizana, ni bahapiwa ba Samaria ni bana bahae babasizana; hape nikakubukanya bahapiwa bahao hamoho ni bona,+ 54  kuli ulwale maswabi ahao; mi ukaswaba kabakala seuezize ka kubaomba-omba. 55  Banabahenu babasizana, ili Sodoma ni bana bahae babasizana bakakutela mwa muinelo wabona wakale, ni Samaria ni bana bahae babasizana bakakutela mwa muinelo wabona wakale, mi wena ni bana bahao babasizana mukakutela mwa muinelo wamina wakale.+ 56  Sodoma munyanaa hao naasalukeli kubulelwa ki wena ka lizazi la buikuhumuso bwahao, 57  bumaswe bwahao busika patululwa kale.+ Cwale bana babasizana ba Siria ni babayahile ni yena bakunyefula, mi bana babasizana ba Mafilisita,+ bona kaufela baba kupotolohile, bakusheununa. 58  Ukalwala zezwile mwa muzamao wahao oswabisa ni mwa likezo zahao zenyenyisa,’ kubulela Jehova.” 59  “Kakuli Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Cwale nika kueza sina mouezelize,+ kakuli ushwauzi buitamo ka kusalatelela tumelelano yaka.+ 60  Kono na kasibili nikahupula tumelelano yene niezize ni wena mwa mazazi a kwa bunca bwahao, mi nikaeza ni wena tumelelano ya kamita.+ 61  Ukahupula mikwa yahao mi ukaswaba+ hauka amuhela banabahenu babasizana, babahulu ku wena ni banana ku wena, mi nika kufa bona sina bana bahao babasizana, kono isiñi kabakala tumelelano yahao.’ 62  “‘Mi na kasibili nikatiisa tumelelano yaka ni wena; mi ukaziba kuli ki na Jehova. 63  Cwale ukahupula zene uezize, mi ukautwa hahulu maswabi, upalelwe kuatamisa mulomo wahao kabakala maswabi ahao,+ hanika kuezeza sebelezo ya kukwahela libi zahao, kusina taba ni lika kaufela zeuezize,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sikoci.”
Kamba “litalo la ñibi.”
Kamba “neuswanela situlo sa bulena.”
Linzwi ka linzwi, “Libizo.”
Fo kikuli, kuapesa milimu ya maswaniso a baana.
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Linzwi ka linzwi, “kubapula mahutu ahao.”
Linzwi ka linzwi, “babanani mibili yetiile.”
Linzwi ka linzwi, “naha ya Kanana.”
Kamba “neifokozi.”
Kamba mwendi, “Nihalifile hahulu kabakala hao.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Mwendi ili kutalusa litoloponyana ze mwa matuko.
Linzwi ka linzwi, “ku la bulyo lahao.”
Linzwi ka linzwi, “ku la nzohoto lahao.”