Ezekiele 13:1-23

  • Kulwanisa bapolofita ba buhata (1-16)

    • Mamota abasizwe akawa (10-12)

  • Kulwanisa bapolofita ba buhata ba basali (17-23)

13  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, upolofite litaba zelwanisa bapolofita ba Isilaele,+ mi ubulelele babapolofita za mihupulo yabona,*+ uli: ‘Hamuutwe linzwi la Jehova.  Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bumai ki bwa bapolofita ba likuba, babalatelela mihupulo yabona, niha kusina sebabona!+  Wena Isilaele, bapolofita bahao bafetuhile sina mawawa apila mwa matota.  Hamuna kuya mwa libaka zesinyehile ze mwa mamota a macwe kuli muyo liyahela sinca ba ndu ya Isilaele,+ kuli Isilaele azwelepili kutiya mwa ndwa fa lizazi la Jehova.”+  “Baboni lipono za buhata mi bapolofitile litaba za buhata, bona babali: ‘Jehova sabulela ki se,’ kono inge basika lumiwa ki Jehova, mi balibelela kuli manzwi abona akatalelezwa.+  Kana haki pono ya buhata yemuboni ni litaba za lishano zemupolofitile, hamuli: ‘Jehova sabulela ki se,’ kono inge nisika bulela sesiñwi?”’  “‘Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “‘Bakeñisa kuli mubulezi litaba za buhata mi lipono zamina ki za lishano, namilwanisa,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”+  Lizoho laka lilwanisa bapolofita ba lipono za buhata, babapolofita litaba za lishano.+ Habana kuba mwahalaa batu benika sebela litaba; habana kuñolwa mwa buka ya mabizo a ba ndu ya Isilaele; habana kukutela kwa naha ya Isilaele; mi mukaziba kuli ki na Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.+ 10  Zeo kaufela likaezahala kabakala kuli bakelusize sicaba saka ka kubabulelela kuli: “Kunani kozo!” hailifo hakuna kozo.+ Hakuyahiwa limota lelisika tiya, balimateha ka mubaso omusweu.’*+ 11  “Ubulelele babalila limota ka mubaso omusweu kuli likawa. Ñundupula ikasuluha, kukanela pula ya macwe,* mi mañungwa amaata aka liwisa.+ 12  Mi limota halikawa mukabuziwa kuli: ‘Mubaso one mulilile ka ona, ukai?’+ 13  “Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Nikatahisa mañungwa amaata ka mabifi aka, mi nikanelisa ñundupula ka buhali bwaka, ni pula ya macwe ka mabifi asinya. 14  Nikasinya limota lemumatehile ka mubaso omusweu ni kuliwiseza fafasi, mi mutomo walona ukapumbuka. Muleneñi hauka wa, mukashwela mwateñi; mi mukaziba kuli ki na Jehova.’ 15  “‘Hanika bonisa buhali bwaka ka kutala fahalimwaa limota ni fahalimwaa baba limatehile ka mubaso omusweu, nika mibulelela, nili: “Limota halisa liyo, mi baba limateha ni bona habasa liyo.+ 16  Bapolofita ba Isilaele habasa liyo, babapolofitela Jerusalema ni baba mubonela lipono za kozo, kono inge kusina kozo,”’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 17  “Haili wena, mwanaa mutu, talimisa pata yahao kwa bana babasizana ba sicaba sahabo babapolofita za mihupulo yabona, mi ubapolofitele litaba zeebalwanisa. 18  Ubabulelele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bumai ki bwa basali babaluka tuhala twa kwa mazoho* kaufela, ni kueza litaulo za litoho kaufela, kuli bazume bupilo* bwa batu! Kana muzuma bupilo* bwa sicaba saka ni kulika kupilisa bupilo* bwamina? 19  Kana muka nisilafaza mwahalaa sicaba saka ka mabele atala mwa mazoho ni ka tuemba twa sinkwa,+ kubulaya babasa swaneli kushwa ni kupilisa babasa swaneli kupila, inze mueza cwalo ka kubulela buhata kwa batu baka, bona babateeleza kwa buhata bwamina?”’+ 20  “Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Hamubone, mina basali, nilwanisa tuhala twamina, tomuitusisa kuzuma batu inge linyunywani, mi nika tupumaka kwa mazoho amina ni kulukulula batu bemuzuma sina linyunywani. 21  Nikapazaula litaulo zamina ni kulamulela sicaba saka mwa lizoho lamina, mi habasana kuba nto yemuka swasa hamuzuma; mi mukaziba kuli ki na Jehova.+ 22  Kakuli muzwafisize yalukile ka buhata bwamina,+ na inge nisa mutahisezi ziyezi,* mi mutiisize mazoho a yamaswe+ kuli asike atuhela nzila yahae yemaswe mi azwelepili kupila.+ 23  Kabakaleo, mina basali hamusana kubona lipono za buhata ni kulaula;+ mi nikalamulela sicaba saka mwa lizoho lamina, mi mukaziba kuli ki na Jehova.’”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “babapolofita litaba za mwa lipilu zabona.”
Fo kikuli, kuyaha limota la mwahali lelisika tiya ni kulimateha ka mubaso omusweu kuli libonahale kuli litiile.
Linzwi ka linzwi, “ni wena, pula ya macwe.”
Fo kikuli, tuhala twa mabibo tone tutamiwa mwa liñokolwa kamba kwa mazoho.
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “butuku.”