Ezekiele 10:1-22

  • Mulilo uungiwa mwahalaa mawili (1-8)

  • Likerubimi ni mawili zataluswa (9-17)

  • Kanya ya Mulimu yazwa mwa tempele (18-22)

10  Haninze nitalima, nabona fahalimwaa bulilo bone buli fahalimwaa litoho za likerubimi nto yenebonahala sina licwe la safiro yenebonahala fahalimwaa zona, mi neibonahala inge lubona.+  Cwale abulelela muuna yanaapezi lisila la line,+ ali: “Kena mwahalaa mawili,+ kwatasaa likerubimi, mi utaze mazoho ahao amabeli ka mashala atuka+ a mwahalaa likerubimi, mi uanepele fahalimwaa muleneñi.”+ Mi akena inze nitalimezi.  Likerubimi neliyemi kwa bulyo bwa ndu muuna yo hakena, mi lilu latala lapa la mwahali.  Mi kanya ya Jehova+ yananuha kuzwa fa likerubimi kuya kwa makenelo a munyako wa ndu, mi hanyinyani-hanyinyani ndu yatala lilu,+ mi mwa lapa nekutezi liseli la kanya ya Jehova.  Mi mulumo wa mafufa a likerubimi neukona kuutwahala mwa lapa la kwande, neuutwahala sina linzwi la Mulimu ya Maata Kaufela habulela.+  Cwale alaela muuna yaapezi lisila la line, ali: “Uunge mulilo mwahalaa mawili, mwahalaa likerubimi,” mi akena ni kuyema kwatuko a liwili.  Cwale yeñwi ya likerubimi yaotololela lizoho layona kwa mulilo one uli mwahalaa likerubimi.+ Yayaka mulilo ni kuubeya mwa mazoho amabeli a yaapezi lisila la line,+ mi yena auunga ni kuzwela fande.  Likerubimi zeo nelinani nto yenebonahala inge mazoho a mutu kwatasaa mafufa azona.+  Haninze nitalima, nabona mawili amane kwatuko a likerubimi, kwatuko a kerubimi ni kerubimi nekunani liwili lililiñwi, mi mawili ao naabonahala kubenya sina licwe la krisolito.+ 10  Haili ponahalo yaona, mawili amane ao naaswana, naabonahala inge kuli liwili leliñwi likeni mwa liwili leliñwi. 11  Hane lizamaya, nelikona kuya kwa lineku lifi kamba lifi mwa maneku kaufela amane lisafetuhi, kakuli nelikona kuya kwa sibaka kone italimezi toho lisafetuhi. 12  Mibili yazona kaufela, mikokoto yazona, mazoho azona, mafufa azona, ni mawili, ili mawili azona kaufela zeene, naatezi meeto kai ni kai.+ 13  Haili ka za mawili, nautwa linzwi leliabiza, lili: “Mawili!” 14  Yeñwi ni yeñwi* neinani lipata zeene. Pata yapili neli pata ya kerubimi, pata yabubeli neli pata ya mutu, yabulaalu neli pata ya tau, mi yabune neli pata ya mbande.+ 15  Mi likerubimi nelikona kuya mwahalimu—ki zona libupiwa zepila zeswana* zene niboni kwa nuka ya Kebare—+ 16  mi likerubimi hane lizamaya, ni mawili naazamaelela hamoho ni zona; mi likerubimi hane linanulela mafufa azona mwahalimu kuzwa fafasi, mawili naasafetuhi kamba kuzwa kwatuko azona.+ 17  Hane liyema kulokulikuñwi, ni ona naayema kulokulikuñwi; mi hane linanuhela mwahalimu, mawili ni ona naananuhelela hamoho ni zona, kakuli moya one uzamaisa libupiwa zepila* ki ona one uli mwa mawili. 18  Cwale kanya ya Jehova+ yazwa kwa makenelo a munyako wa ndu mi yayema kulokulikuñwi fahalimwaa likerubimi.+ 19  Likerubimi cwale zananulela mafufa azona mwahalimu mi zananuha kuzwa fafasi inze nibuha. Hane linanuha cwalo, mawili ni ona naali mwa matuko azona. Zayema kwa makenelo a munyako wa kwa upa wa ndu ya Jehova, mi kanya ya Mulimu wa Isilaele neili fahalimwaa zona.+ 20  Zeo ki zona libupiwa zepila* zene niboni mwatasaa lubona lwa Mulimu wa Isilaele kwa nuka ya Kebare,+ mi nalemuha kuli neli likerubimi. 21  Kaufelaa zona zeene nelinani lipata zeene, mafufa amane, ni nto yenebonahala inge mazoho a mutu kwatasaa mafufa azona.+ 22  Mi lipata zazona nelibonahala inge lipata zene niboni kwa nuka ya Kebare.+ Sesiñwi ni sesiñwi nesiliba feela kwapili.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, yeñwi ni yeñwi ya likerubimi.
Linzwi ka linzwi, “ki sona sibupiwa sesipila.”
Linzwi ka linzwi, “moya wa libupiwa zepila.”
Linzwi ka linzwi, “Seo ki sona sibupiwa sesipila.”