Ezekiele 1:1-28

 • Ezekiele mwa Babilona ubona lipono za Mulimu (1-3)

 • Pono ya koloi ya Jehova ya kwa lihalimu (4-28)

  • Liñungwa, lilu, ni mulilo (4)

  • Libupiwa zeene zepila (5-14)

  • Mawili amane (15-21)

  • Bulilo bobupazima sina mezi akangezi (22-24)

  • Lubona lwa Jehova (25-28)

1  Ka silimo sabu 30, ka lizazi labuketalizoho mwa kweli yabune, hane nili mwahalaa batu bane bahapilwe,+ bukaufi ni nuka ya Kebare,+ mahalimu akwaluluha mi nakala kubona lipono zezwa ku Mulimu.  Ka lizazi labuketalizoho mwa kweli—fo kikuli, mwa silimo sabuketalizoho kuzwa faisezwa Mulena Joyakini mwa buhapiwa+  linzwi la Jehova lataha ku Ezekiele* mwanaa muprisita Buzi bukaufi ni nuka ya Kebare mwa naha ya Makaladeya.+ Kwateñi, lizoho la Jehova lataha ku yena.+  Hane ninze nitalima, nabona moya wa liñungwa+ ozwa kwa mutulo, mi nekunani lilu lelituna ni mulilo omyamyata*+ zepotolohilwe ki liseli lelituna, mi mwahalaa mulilo wo, nekunani nto yenebonahala inge gauda yezwakani ni silivera.+  Mwahalaa ona nekunani zenebonahala inge libupiwa zepila zeene,+ mi sibupiwa ni sibupiwa nesibonahala inge mutu.  Sesiñwi ni sesiñwi nesinani lipata zeene ni mafufa amane.+  Mahutu azona naaotolohile, mi lingandi za mahutu azona neliswana sina litaku za namani, mi naabenya sina kopa yebenyisizwe.+  Nelinani mazoho a mutu mwatasaa mafufa azona kwa maneku kaufela amane, mi libupiwa zeene zeo nelinani lipata ni mafufa.  Mafufa azona naangunyutana. Nelisa fetuhi halizamaya; sesiñwi ni sesiñwi nesiliba feela kwapili.+ 10  Lipata zazona nelibonahala cwana: Sesiñwi ni sesiñwi sa libupiwa zeene zeo nesinani pata ya mutu, mi kwa bulyo nesinani pata ya tau,+ ni pata ya poho+ kwa nzohoto, mi sesiñwi ni sesiñwi sa libupiwa zeene zeo nesinani pata ya mbande.+ 11  Ki mona mone liinezi lipata zazona cwalo. Mafufa azona naapakulezi mwahalimu. Sesiñwi ni sesiñwi nesinani mafufa amabeli anaangunyutana, ni mafufa amabeli aapesize mibili yazona.+ 12  Sesiñwi ni sesiñwi nesiliba feela kwapili, neliliba kai ni kai kone ulilibisa moya.+ Nelisa fetuhi halizamaya. 13  Mi libupiwa zepila zeo nelibonahala inge mashala a mulilo atuka, mi nekunani nto yenebonahala inge lumonyi lwa mulilo obenya yeneya kwapili ni kukuta mwamulaho mwahalaa libupiwa zepila zeo, mi mwa mulilo nekuzwa mamonyi amyamyata.+ 14  Mi libupiwa zepila zeo haneliya kwapili ni kukuta mwamulaho, nekubonahala inge mamonyi amyamyata. 15  Hane ninze nitalima libupiwa zepila zeo, nabona liwili lililiñwi fafasi kwatuko ni sesiñwi ni sesiñwi sa libupiwa zepila zenani lipata zeene.+ 16  Nekubonahala inge kuli mawili ni ponahalo yaona nelibenya sina licwe la krisolito, mi naaswana mwa bune bwaona. Mawili ao ni ponahalo yaona nelibonahala inge kuli liwili leliñwi likeni mwa liwili leliñwi.* 17  Hane lizamaya, nelikona kuya kwa lineku lifi kamba lifi mwa maneku kaufela amane lisafetuhi. 18  Bingelengele byaona neli byebitelele hahulu kuli mane nebikakamalisa, mi bingelengele bya mawili kaufela amane nebitezi meeto kai ni kai.+ 19  Libupiwa zepila hane lizamaya, ni mawili naazamaelela hamoho ni zona, mi libupiwa zepila hane linanulelwa mwahalimu kuzwa fafasi, ni mawili ni ona naananulelwa mwahalimu.+ 20  Neliliba kone ulilibisa moya, kai ni kai kone uya moya. Mawili naananulwa hamoho ni zona, kakuli moya one uzamaisa libupiwa zepila* ki ona hape one uli mwa mawili. 21  Libupiwa hane lizamaya, ni ona naazamaya; hane liyema kulokulikuñwi, ni ona naayema kulokulikuñwi; mi hane linanulelwa mwahalimu kuzwa fafasi, mawili ni ona naananuhelela hamoho ni zona, kakuli moya one uzamaisa libupiwa zepila ki ona hape one uli mwa mawili. 22  Fahalimwaa litoho za libupiwa zepila, nekunani nto yenebonahala inge bulilo bone bupazima sina mezi akangezi akomokisa, bone buyalilwe fahalimwaa litoho zazona.+ 23  Mwatasaa bulilo bo, mafufa azona naaotolohile,* leliñwi ku leliñwi. Sibupiwa sesiñwi ni sesiñwi nesinani mafufa amabeli a kukwahelisa lineku leliñwi la mibili yazona, ni mafufa amabeli a kukwahelisa lineku leliñwi. 24  Hane niutwa mulumo wa mafufa azona, nekuutwahala inge mulumo wa mezi amañata abuba, sina mulumo wa Yamaata Kaufela.+ Hane lizamaya, nekuutwahala inge mulumo wa mpi. Hane liyema kulokulikuñwi, neliwisa mafufa azona. 25  Nekuutwahala linzwi lelizwelela fahalimwaa bulilo bone buli fahalimwaa litoho zazona. (Hane liyema kulokulikuñwi, neliwisa mafufa azona.) 26  Fahalimwaa bulilo bone buli fahalimwaa litoho zazona, nekunani nto yenebonahala inge licwe la safiro,+ mi neiswana sina lubona.+ Mwa lubona lone luli fahalimu nekuinzi yanaanani sibupeho sesiswana ni sa mutu.+ 27  Nabona nto yenebenya sina gauda yezwakani ni silivera+ yeneswana sina mulilo ozwa fone kubonahala inge teka yahae kuisa kwahalimu; mi kuzwa fa teka yahae kuya kwatasi, nabona nto yenebonahala sina mulilo.+ Mwa matuko ahae kaufela nekunani liseli lelituna 28  lene liswana sina liseli la nambwamutalati+ ye mwa lilu fa lizazi la pula. Ki mona mone libonahalela cwalo liseli lelituna lene limupotolohile. Nelibonahala sina kanya ya Jehova.+ Hani libona, nawela fafasi ka pata mi nakalisa kuutwa linzwi la mutu yabulela.

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Mulimu Watiisa.”
Kamba “ni mamonyi.”
Kubonahala kuli mawili a, naalikanelela kwa butuna, mi liwili leliñwi nelikeni ku leliñwi fahali.
Linzwi ka linzwi, “moya wa libupiwa zepila.”
Kamba mwendi, “naanamalalile ka kuotoloha.”