Exoda 20:1-26

  • Milao Yelishumi (1-17)

  • Likezahalo zesabisa Maisilaele (18-21)

  • Litaelo ka za kulapela Mulimu (22-26)

20  Mulimu kihaa bulela manzwi a kaufela,+ ali:  “Ki na Jehova Mulimu wahao, yakuzwisize mwa naha ya Egepita, mwa ndu ya butanga.+  Usike walapela milimu isili, kwandaa ka.*+  “Usike waikezeza siswaniso sa kubeta kamba siswaniso sa nto ifi kamba ifi ye mwa mahalimu kwahalimu kamba fafasi mwa lifasi kamba mwa mezi kwatasaa lifasi.+  Usike walikubamela kamba kukukuezwa kulisebeleza,+ kakuli na Jehova Mulimu wahao, ni Mulimu yatokwa kulapelwa feela anosi,+ nifa bana koto kabakala bufosi bwa bashemi babona, kuisa kwa baikulu babona ni kwa bana ba baikulu babona, baba nitoile,  kono nibonisa lilato lelisa feli ku baba nilata ni babamamela milao yaka, kuisa mane ni kwa lusika lwabona lwabu 1,000.+  “Usike waitusisa maswe libizo la Jehova Mulimu wahao,+ kakuli Jehova haana kutuhelela yaitusisa maswe libizo Lahae asa mufi koto.+  “Uhupule lizazi la Sabata mi ulibuluke kuba lelikenile.+  Ukabeleka ni kueza misebezi yahao kaufela mwa mazazi a 6,+ 10  kono lizazi labu 7 ki sabata yeezezwa Jehova Mulimu wahao. Usike waeza musebezi ufi kamba ufi ku lona, ibe wena kamba mwanaa hao wamushimani kamba mwanaa hao wamusizana kamba mutangaa hao wamuuna kamba mutangaa hao wamusali kamba simunanu sahao kamba muzwahule yapila mwa libaka* zahao.+ 11  Kakuli Jehova naaezize mahalimu ni lifasi, ni liwate, ni ze mwateñi kaufela mwa mazazi a 6, mi akala kupumula ka lizazi labu 7.+ Ki lona libaka Jehova hanaafuyozi lizazi la Sabata ni kulieza lelikenile. 12  “Kuteka ndataho ni maho,+ kuli upile nako yetelele mwa naha yakufa Jehova Mulimu wahao.+ 13  “Usike wabulaya yomuñwi.+ 14  “Usike wabuka.+ 15  “Usike wauzwa.+ 16  “Usike wafa bupaki bwa buhata kutameleza yomuñwi.+ 17  “Usike walakaza ndu ya yomuñwi. Usike walakaza musalaa yomuñwi+ kamba mutangaa hae wamuuna kamba mutangaa hae wamusali kamba komu yahae kamba mbongolo yahae kamba nto ifi kamba ifi yaluwile.”+ 18  Cwale batu kaufela nebaiponela ni kuikutwela mishika ni mamonyi, mulumo wa lunaka, ni lilundu halitushana musi; mi hababona zeo, bangangama mi bayemela kwahule.+ 19  Kiha bali ku Mushe: “Wena ubulele ni luna, mi lukautwa, kono Mulimu asike abulela ni luna, kuli lusike lwashwa.”+ 20  Cwale Mushe ali kwa sicaba: “Musike mwasaba, kakuli Mulimu wa niti utile kuto milika,+ ilikuli muzwelepili kumusaba, kuli musike mwaeza sibi.”+ 21  Ka mukwa ocwalo, batu bazwelapili kuyemela kwahule, kono Mushe yena asutelela kwa lilu lelinsu mwanaainzi Mulimu wa niti.+ 22  Jehova kihaa li ku Mushe: “Bulelela Maisilaele, uli: ‘Muiponezi kuli nibulezi ni mina kuzwelela kwa lihalimu.+ 23  Musike mwaikezeza milimu ya silivera ni kuilapela sina momulapelela na, mi musike mwaikezeza milimu ya gauda.+ 24  Muniezeze aletare ya mubu, mi muka niezeza fateñi linubu za kucisa, matabelo a kuikabela,* matabelo a lingu zamina, ni a likomu zamina. Mwa sibaka kaufela monika tahisa kuli libizo laka lihupulwe,+ nikataha ku mina mi nika mifuyola. 25  Haiba muniezeza aletare ya macwe, musike mwaiyaha ka macwe apumilwe ka lisebeliso.*+ Kakuli haiba muitusisa cizulu fateñi, muka isilafaza. 26  Mi musike mwapahama fa aletare yaka ka mapahamelo, ilikuli mapunu amina asike abonahala hamuli fateñi.’

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ili kunishwaula.” Linzwi ka linzwi, “fapilaa pata yaka.”
Linzwi ka linzwi, “minyako.”
Kamba “linubu zamina za kozo.”
Kamba “ka kuitusisa macwe abetilwe.”