Daniele 9:1-27

 • Tapelo ya Daniele ya kuipulela libi (1-19)

  • Lilimo ze 70 za kuba matota (2)

 • Gabriele utaha ku Daniele (20-23)

 • Lisunda ze 70 za bupolofita zapolofitwa (24-27)

  • Mesia ukabonahala hamulaho wa lisunda ze 69 (25)

  • Mesia ukabulaiwa (26)

  • Muleneñi ni sibaka sesikenile likasinyiwa (26)

9  Ka silimo sapili sa puso ya Dariusi+ mwanaa Asuerusi—yasimuluha kwa Mamede yanaabeilwe fa bulena mwa mubuso wa Makaladeya+  ka silimo sapili sa puso yahae, na Daniele, nalemuha ka kubala libuka* kuli muleneñi wa Jerusalema ukaba matota+ ka lilimo ze 70, ka kuya ka linzwi la Jehova ku mupolofita Jeremia.+  Cwale natalimela ku Jehova Mulimu wa niti, namukupa ka tapelo, ninze niitima lico,+ kuapala lisila la saka ni kuisukululela mufuse.  Nalapela ku Jehova Mulimu waka ni kubulela libi zaka, nali: “Wena Jehova Mulimu wa niti, Wena yomutuna ni yasabisa hahulu, yabuluka tumelelano yahae ni kubonisa lilato lelisa feli+ ku baba mulata ili babamamela milao yahae,+  luezize sibi mi lufosize ni kueza lika zemaswe mi lukukwenuhezi;+ mi lutuhezi kumamela milao yahao ni likatulo zahao.  Halusika utwa batanga bahao, bona bapolofita,+ bane babulezi ka libizo lahao kwa malena baluna, kwa manduna baluna, ku bo kuku waluna, ni kwa sicaba kaufela sa mwa naha.  Wena Jehova, uyalukile, kono luna, baana kaufela ba Juda, babayahile mwa Jerusalema, ni Isilaele kaufela, babafakaufi ni babakwahule, mwa linaha kaufela mone ubahasanyelize kabakala kusasepahala ku wena, kaufelaa luna luswabile,* sina mokuezahalezi kacenu.+  “Wena Jehova, luswabile,* luna ni malena baluna, ni manduna baluna, ni bo kuku waluna, kakuli lukufoselize.  Jehova, yena Mulimu waluna, unani sishemo mi waswalela,+ kakuli lumukwenuhezi.+ 10  Halusika mamela linzwi la Jehova Mulimu waluna ka kulatelela milao yahae yalufile ka batanga bahae, bona bapolofita.+ 11  Maisilaele kaufela batuzi Mulao wahao mi bakeluhile ka kusamamela linzwi lahao; kabakaleo walusululela sikuto ni buitamo bone bukonkilwe bobuñozwi mwa Mulao wa Mushe, mutangaa Mulimu wa niti,+ kakuli lukufoselize. 12  Utalelelize manzwi anaabulezi a kululwanisa+ ni akulwanisa babusi baluna bane balubusa,* ka kulutiseza ziyezi yetuna; mwatasaa mahalimu kaufela, hakusika ezwa kale nto yeswana ni yeneezizwe mwa Jerusalema.+ 13  Ziyezi ye kaufela ilutahezi, sina mokuñolezwi mwa Mulao wa Mushe,+ kono halusika kupa Jehova Mulimu waluna kuli alushemube,* ka kutuhela bufosi bwaluna+ ni ka kubonisa kuli lwautwisisa niti yahao.* 14  “Mi Jehova naabona mi alutahiseza ziyezi, kakuli Jehova Mulimu waluna ki yalukile mwa misebezi yahae kaufela yaezize; kono luna halusika mamela linzwi lahae.+ 15  “Cwale wena Jehova Mulimu waluna, Wena yanaazwisize sicaba sahao mwa Egepita ka lizoho lelimaata+ ni yanaaikezelize libizo kuto fita ni la kacenu le,+ luezize sibi mi luezize zemaswe. 16  Wena Jehova, haike buhali bwahao ni mabifi ahao lizwe mwa muleneñi wahao wa Jerusalema, lona lilundu lahao lelikenile, ka kuya ka likezo zahao kaufela zelukile;+ kakuli ki kabakala libi zaluna ni bufosi bwa bo kuku waluna, batu kaufela baba lupotolohile habashubula Jerusalema ni sicaba sahao.+ 17  Mi cwale wena Mulimu waluna, hakuteeleze kwa tapelo ya mutangaa hao ni kwa likupo zahae, mi pata yahao ibenyeze sibaka sahao sesikenile+ sesili matota,+ kabakala hao, wena Jehova. 18  Wena Mulimu waka, usikeke zebe yahao, mi uutwe! Uapule meeto ahao mi ubone molushandaukezi, luna ni muleneñi obizwa ka libizo lahao; kakuli halu kukupi kabakala likezo zaluna zelukile, kono lueza cwalo kabakala sishemo sahao sesituna.+ 19  Wena Jehova, hakuutwe. Wena Jehova, hakuswalele.+ Wena Jehova, hakuteeleze mi uunge muhato! Usike waliyeha, kabakala hao, wena Mulimu waka, kakuli muleneñi wahao ni sicaba sahao libizizwe ka libizo lahao.”+ 20  Hane nisabulela ni kulapela ni kuipulela sibi saka ni sibi sa sicaba saka sa Isilaele ni kukupa Jehova Mulimu waka kuli anishemube kabakala lilundu lelikenile la Mulimu waka,+ 21  ki cwalo, hane nisabulela mwa tapelo yaka, Gabriele,+ muuna yene niboni sapili mwa pono,+ ataha ku na hane niziyelehile hahulu, ibato ba ka nako yeifiwanga nubu ya manzibwana. 22  Mi anifa kutwisiso, ali: “Wena Daniele, cwale nitile kuto kufa zibo ni kutwisiso. 23  Hane ukalile kukupa, linzwi lazwa, mi nitile kuto kubulelela lona, kakuli u mutu yakateleha hahulu.*+ Ka mukwa ocwalo, unyakisise taba ye mi uutwisise pono. 24  “Kunani lisunda ze 70* zetomezwi sicaba sahao ni muleneñi wahao okenile,+ kuli kufeliswe bufosi, kufezwe sibi,+ kuezwe sebelezo ya kukwahela bufosi,+ kutiswe kuluka kwa kuya kuile,+ kutiiswe pono ni bupolofita,*+ ni kuli kutozwe Sibaka Sesikenile Hahulu.* 25  Uzibe ni kuutwisisa kuli kuzwa nako yekubulelwa linzwi la kuyaha sinca Jerusalema+ kuisa nako ya kutaha kwa Mesia*+ yena Mueteleli,+ kukafita lisunda ze 7, ni lisunda ze 62.+ Jerusalema ukakutiswa ni kuyahiwa sinca, ni mapatelo ni liabwa, kono ili ka linako za ziyezi. 26  “Mi hamulaho wa lisunda ze 62, Mesia ukabulaiwa,+ kusina sakasiyala ni sona.+ “Mi sicaba sa mueteleli yataha sikasinya muleneñi ni sibaka sesikenile.+ Mi muunda uka siyundisa. Mi kukaba ni ndwa kuisa kwa mafelelezo; kulelilwe sinyeho.+ 27  “Mi ukatiisa tumelelano ni babañata ka sunda iliñwi; mi fahalaa sunda yeo, ukafelisa matabelo ni linubu za limpo.+ “Mi fa lifufa la zenyenyisa kukaba ni yatahisa sinyeho;+ mi kufitela nako ya sinyeho, sesilelilwe hape sikasululelwa yali matota.”

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, libuka zekenile.
Linzwi ka linzwi, “lunani maswabi fa pata.”
Linzwi ka linzwi, “lunani maswabi fa pata.”
Linzwi ka linzwi, “baatuli baluna bane baluatula.”
Kamba “halusika nolofaza pata ya Jehova Mulimu waluna.”
Kamba “busepahali bwahao.”
Kamba “yalatwa hahulu; wabutokwa hahulu.”
Kamba “Sibaka Sesikenile ka Kufitisisa.”
Linzwi ka linzwi, “mupolofita.”
Fo kikuli, lisunda zeyemela lilimo.
Kamba “Yatozizwe.”