Daniele 4:1-37

 • Mulena Nebukadenezare ukuteka bubusi bwa Mulimu (1-3)

 • Tolo ya mulena ya kota (4-18)

  • Linako ze 7 likafita fahalimwaa kota yewile (16)

  • Mulimu ki Mubusi wa batu (17)

 • Daniele utalusa tolo (19-27)

 • Kutalelezwa kwa makalelo kwa litaba zeneka tela mulena (28-36)

  • Mulena upulumuka ka linako ze 7 (32, 33)

 • Mulena ulumbeka Mulimu wa kwa lihalimu (37)

4  “Ki a manzwi azwa ku Mulena Nebukadenezare kuya kwa batu kaufela, ba macaba, ba lipuo babapila mwa lifasi: Kozo yamina iekezehe!  Niyatabile kumizibisa lisupo ni zekomokisa zaezize ku na Mulimu Yapahami ka Kufitisisa.  Lisupo zahae ki zetuna, mi zekomokisa zahae limaata! Mubuso wahae ki mubuso wa kuya kuile, mi puso yahae iba teñi mwa masika ni masika.+  “Na, Nebukadenezare, neniiketile mwa ndu yaka ninze nikondisa zaka mwa ndu yaka ya bulena.  Naba ni tolo yene nisabisize. Hane nilobezi fa mumbeta waka, maswaniso ni lipono zene niboni mwa toho yaka zanisabisa.+  Kiha nilaela kuli baana bababutali kaufela ba mwa Babilona batiswe fapilaa ka kuli banibulelele taluso ya tolo yaka.+  “Ka nako yeo, baprisita ba mabibo, balauli, Makaladeya,* ni banuhi babanuha ka linaleli+ bataha. Hane nibataluselize tolo yaka, bapalelwa kunibulelela taluso yayona.+  Kwa mafelelezo, kwataha Daniele fapilaa ka, yo libizo lahae ki Beliteshazare,+ ili libizo la mulimu waka,+ ni yanani moya wa milimu yekenile,+ mi namubulelela tolo yaka, nali:  “‘Wena Beliteshazare, nduna wa baprisita ba mabibo,+ naizibela hande kuli moya wa milimu yekenile u ku wena+ mi hakuna kunutu yetaata hahulu ku wena.+ Cwale nitaluseze lipono zene niboni mwa tolo yaka mi unibulelele taluso ya tolo yeo. 10  “‘Mwa lipono za mwa toho yaka hane nilobezi fa mumbeta waka, nabona kota+ fahalaa lifasi, mi neli yetelele hahulu.+ 11  Kota yeo yahula mi yatiya, mi njongonjongo yayona yayo fita kwa mahalimu, mi neibonahala ni kwa mafelelezo a lifasi kaufela. 12  Matali ayona neli amande, mi neibeile miselo yemiñata hahulu, mi neinani lico za batu kaufela. Lifolofolo za mwa naheñi nelitahanga mwa muluti mwatasaa yona, mi fa mitai yayona nekupila linyunywani za mahalimu, mi libupiwa* kaufela nelifepiwa ki yona. 13  “‘Hane ninze nibona lipono za mwa toho yaka inze nili fa mumbeta waka, nabona mulibeleli, yakenile, yashetumuka kuzwa kwa mahalimu.+ 14  Ahuweleza ka linzwi lelituna, ali: “Muleme kota,+ mulemake mitai yayona, mututule matali ayona, mi muhasanye miselo yayona! Lifolofolo za mwa naheñi lisabe mwatasaa yona, mi linyunywani lisabe fa mitai yayona. 15  Kono musiye lisina ni mibisi yalona* mwa mubu, mulitame ka liwenge la sipi ni la kopa, mwahalaa bucwañi bwa mwa naheñi. Likolobiswe ki puka ya mahalimu, mi kabelo yalona ibe mwahalaa lifolofolo za mwa naheñi, mwahalaa bucwañi bwa lifasi.+ 16  Pilu yalona ifetulwe, ituhele kuba ya mutu, mi lifiwe pilu ya folofolo, mi kufite linako ze + fahalimwaa lona.+ 17  Katulo yeo ifilwe ki balibeleli,+ mi katulo iezizwe ka linzwi la babakenile, kuli batu babapila bazibe kuli Yapahami ka Kufitisisa ki yena Mubusi mwa mubuso wa batu+ ni kuli uufa mutu ufi kamba ufi yalata, mi uufa mwa mazoho nihaiba a yomunyinyani hahulu mwahalaa batu.” 18  “‘Ye ki yona tolo yene niboni, na Mulena Nebukadenezare; cwale wena Beliteshazare, ubulele taluso yayona, kakuli baana babañwi kaufela bababutali ba mwa mubuso waka habakoni kunibulelela taluso yayona.+ Kono wena wakona kueza cwalo, kakuli moya wa milimu yekenile u ku wena.’ 19  “Ka nako yeo, Daniele, ili yo libizo lahae ki Beliteshazare,+ asaba ka nakonyana, mi mihupulo yahae yakala kumusabisa. “Mulena ali: ‘Wena Beliteshazare, usike wasabiswa ki tolo ye ni taluso yayona.’ “Beliteshazare aalaba, ali: ‘Mawe muñaaka, tolo ye isupe baba kutoile, mi taluso yayona isupe lila zahao. 20  “‘Kota yene uboni yene ihulile kuba yetuna ni kutiya, ili yeo njongonjongo yayona neizo fita kwa mahalimu, ni kubonahala mwa lifasi kaufela,+ 21  yene inani matali amande, miselo yemiñata, ni lico za batu kaufela, ili yeo lifolofolo za mwa naheñi nelibuta mwatasaa yona ni yeo linyunywani za mahalimu neliyaletela kwa mitai yayona,+ 22  ki wena mulena, kakuli ubile yomutuna ni yamaata, mi butuna bwahao buekezehile mane kuyo fita ni kwa mahalimu,+ mi puso yahao izo fita kwa mafelelezo a lifasi.+ 23  “‘Mi mulena abona mulibeleli, ili yakenile,+ yashetumuka kuzwa kwa mahalimu, yanaali: “Muleme kota mi muisinye, kono musiye lisina ni mibisi yayona* mwa mubu, inze litamilwe liwenge la sipi ni la kopa, mwahalaa bucwañi bwa mwa naheñi. Mi likolobiswe ki puka ya mahalimu, mi kabelo yalona ibe mwahalaa lifolofolo za mwa naheñi mi kufite linako ze 7 fahalimwaa lona.”+ 24  Wena mulena, yeo ki yona taluso ya tolo; ki yona katulo ya Yapahami ka Kufitisisa yekatahela muñaaka, yena mulena. 25  Ukalelekwa kwa batu, mi ukayo pila ni lifolofolo za mwa naheñi, mi ukafiwa bucwañi kuli ufule sina lipoho; mi ukakolobiswa ki puka ya mahalimu,+ mi kukafita linako ze + fahalimwaa hao,+ kufitela uziba kuli Yapahami ka Kufitisisa ki yena Mubusi mwa mubuso wa batu ni kuli uufa mutu ufi kamba ufi yalata.+ 26  “‘Kono kabakala kuli nebabulezi kuli kusiiwe lisina la kota ni mibisi yalona,*+ mubuso wahao ukakutela ku wena hase uzibile kuli mahalimu abusa. 27  Kabakaleo, wena mulena, uamuhele kelezo yeni kufa. Utuhele libi zahao ka kueza sesilukile, mi utuhele bumaswe bwahao ka kubonisa sishemo kwa babotana. Mwendi ukazwelapili kupila hande ka kozo.’”+ 28  Zeo kaufela zaezahala ku Mulena Nebukadenezare. 29  Hamulaho wa likweli ze 12, naazamaya fa situwa sa ndu ya bulena ya Babilona. 30  Mulena naali: “Kana yo haki yena Babilona Yomutuna yeniyahezi ndu ya bulena ka maata aka ni kuli bulena bwaka bububane?” 31  Manzwi hanaa sali mwa mulomo wa mulena, kwautwahala linzwi lelizwa kwa lihalimu lelili: “Wena Mulena Nebukadenezare, ubulelelwa kuli: ‘Mubuso uzwile ku wena,+ 32  mi ukalelekwa kwa batu. Ukaina ni lifolofolo za mwa naheñi, mi ukafiwa bucwañi kuli ufule sina lipoho, mi kukafita linako ze 7 fahalimwaa hao, kufitela uziba kuli Yapahami ka Kufitisisa ki yena Mubusi mwa mubuso wa batu ni kuli uufa mutu ufi kamba ufi yalata.’”+ 33  Ka yona nako yeo, zenebulezwi zeo zaezahala ku Nebukadenezare. Alelekwa kwa batu, mi akalisa kuca bucwañi sina lipoho, mi mubili wahae wakolobiswa ki puka ya mahalimu, kufitela milili yahae ihula kuba yemitelele sina mafufa a limbande, mi manala ahae afetuha sina a linyunywani.+ 34  “Nako yeo haifelile,+ na Nebukadenezare natalima kwa mahalimu, mi nakutelwa ki kutwisiso yaka; mi nalumbeka Yapahami ka Kufitisisa, mi Yena yapila kuya kuile namufa milumbeko ni kanya, kakuli puso yahae ki puso ya kuya kuile mi mubuso wahae uba teñi mwa masika ni masika.+ 35  Babayahile mwa lifasi kaufela bangiwa kuli haki sesiñwi, mi ueza ka kuya ka tato yahae mwahalaa mpi ya mahalimu ni babayahile mwa lifasi. Mi hakuna yakona kumutibela*+ kamba kumubulelela kuli: ‘Uezizeñi?’+ 36  “Ka nako yeo, nakutelwa ki kutwisiso yaka, mi nakutelwa ki kanya ya mubuso waka, bulena bwaka, ni libubo laka.+ Manduna baka ni likombwa zaka banibata, mi nakutisezwa mwa mubuso waka, mi mane naekelezwa kwa butuna bwaka. 37  “Cwale na Nebukadenezare, nilumbeka ni kububanisa ni kukanyisa Mulena wa mahalimu,+ kakuli misebezi yahae kaufela ki ya niti mi linzila zahae lilukile,+ ni kuli ukona kukokobeza babazamaya ka kuikuhumusa.”+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, sitopa sa babaziba hahulu za bulauli ni za kunuha ka linaleli.
Linzwi ka linzwi, “nama.”
Kamba “musiye mubisi wa lisina.”
Kamba “mubisi wa lisina.”
Kamba “mubisi wa lisina la kota.”
Kamba “kuyemisa lizoho lahae.”