Liñolo Labubeli Makorinte 7:1-40

  • Kelezo ku babasiyo mwa linyalo ni babali mwa linyalo (1-16)

  • Muzwelepili kuba mwa muinelo one muli ku ona hane mubizizwe (17-24)

  • Babasiyo mwa linyalo ni limbelwa (25-40)

    • Bunde bwa bukwasha (32-35)

    • Munyalele “feela ku Mulena” (39)

7  Cwale ka za litaba zene muñozi, ki hande kuli muuna asike aswala* musali;  kono bakeñisa kuata kwa muzamao wa buhule,* muuna kaufela abe ni musalaa hae+ mi musali kaufela abe ni muunaa hae.+  Muuna afe musalaa hae liswanelo za linyalo, mi musali ni yena hape aeze nto yeswana ku muunaa hae.+  Musali haana maata fahalimwaa mubili wahae, kono yanani ona ki muunaa hae; ka mukwa oswana, ni muuna haana maata fahalimwaa mubili wahae, kono yanani ona ki musalaa hae.  Musike mwatimana konji hamulumelelani kueza cwalo ka nako yetomilwe, kuli muneele nako kwa kulapela mi mukone kukopana hape, ilikuli Satani asike azwelapili kumilika kabakala kutokwa buiswalo kwamina.  Kono nibulela cwalo ka kumilumeleza feela, hani mifi taelo.  Kono nilakaza kuli kambe baana kaufela nebali sina moniinezi. Nihakulicwalo, mutu ni mutu unani mpo yafilwe+ ki Mulimu, yomuñwi ufilwe cwana, mi yomuñwi yena ufilwe cwana.  Cwale nibulela ku babasika nyala kamba kunyalwa ni kwa limbelwa kuli ki hande habaka itulela sina moniinezi.+  Kono haiba habana buiswalo, banyale kamba kunyalwa, kakuli sesinde ki kunyala kamba kunyalwa kufita kubulaiwa ki takazo.+ 10  Ku babanyezi ni babanyezwi, nifa litaelo ze, isiñi na kono ki Mulena, kuli musali haswaneli kukauhana ni muunaa hae.+ 11  Kono haiba akauhana ni muunaa hae, aine honacwalo asika nyalwa, hakusicwalo akutisane ni muunaa hae; mi muuna haswaneli kusiya musalaa hae.+ 12  Kono ku babañwi, na, isiñi Mulena, nibabulelela kuli+ Haiba musalaa muzwale haki yalumela mi musali yo walata kupila ni yena, asike amusiya; 13  mi haiba musali unyezwi ki muuna yasalumeli mi muuna yo walata kupila ni yena, asike asiya muunaa hae. 14  Kakuli muuna yasalumeli ukeniswa kabakala musalaa hae, mi musali yasalumeli ukeniswa kabakala muzwale; hakusicwalo, bana bamina nebaka ba babamasila, kono cwale bakenile. 15  Kono haiba yasalumeli aketa kusiya* yalumela, haaye; muzwale kamba kaizeli hasika tamwa ki miinelo yecwalo, kono Mulimu umibizize kuli mupile mwa kozo.+ 16  Kakuli wena musali, uziba cwañi haiba ukapilisa muunaa hao?+ Kamba wena muuna, uziba cwañi haiba ukapilisa musalaa hao? 17  Nihakulicwalo, sina Jehova* mwafezi yomuñwi ni yomuñwi kabelo, mutu ni mutu azamaye honacwalo sina mwamubizelize Mulimu.+ Mi ki lona libaka hanifa taelo ye mwa liputeho kaufela. 18  Kana kunani muuna yanaabizizwe inze aile kale kwa mupato?+ Asiyale honacwalo. Kana kunani muuna yabizizwe asika ya kale kwa mupato? Asike aya kwa mupato.+ 19  Kuya kwa mupato hakutalusi sesiñwi, mi kusaya kwa mupato hakutalusi sesiñwi;+ kono sa butokwa ki kumamela milao ya Mulimu.+ 20  Mutu ni mutu azwelepili mwa muinelo wanaali ku ona habiziwa.+ 21  Kana neubizizwe inze uli mutanga? Usike wabilaezwa ki taba yeo;+ kono haiba wakona kulukuluha, ueze cwalo. 22  Kakuli yanaabizizwe ku Mulena inze ali mutanga, ki mutu wa Mulena yalukuluzwi;+ ka mukwa oswana, yanaabizizwe ali yalukuluhile ki mutanga wa Kreste. 23  Nemulekilwe ka teko yetuna;+ mutuhele kuba batanga ba batu. 24  Mizwale, mutu ni mutu, azwelepili fapilaa Mulimu mwa muinelo wanaali ku ona habiziwa. 25  Cwale ka za balyanjo,* hanina taelo yezwa ku Mulena, kono nibulela maikuto aka+ sina mutu yanaashemubilwe ki Mulena kuli nisepahale. 26  Ka mukwa ocwalo, ninahana kuli neikaba hande kuli muuna azwelepili honacwalo kabakala matata a cwale. 27  Kana uitamile ku musali? Utuhele kubata kuitukulula ku yena.+ Kana ulukuluhile ku musali? Utuhele kubata musali. 28  Kono niha neuka nyala kamba kunyalwa, neusike waeza sibi. Mi musali yasika nyalwa kale kamba muuna yasika nyala kale akena mwa linyalo, haezi sibi. Niteñi, babaeza cwalo bakaba ni manyando mwa nama. Kono na nibata kuli musike mwaba ni manyando ao. 29  Hape nili ku mina mizwale, nako yesiyezi ki yekuswani.+ Kuzwa cwale babanani basali babe inge babasina bona, 30  ni babalila babe inge babasa lili, ni babatabile babe inge babasika taba, ni babaleka babe inge babasika luwa sesiñwi, 31  mi babaitusisa lifasi le babe inge babasa itusisi lona ka kutala; kakuli mukwa wa lifasi le wacinca. 32  Kaniti, nibata kuli musike mwaba ni pilaelo. Muuna yasika nyala uikalezwi za Mulena, mwakatabiseza Mulena. 33  Kono muuna yanyezi uikalezwi za lifasi,+ mwakatabiseza musalaa hae, 34  mi ualuhani. Hape musali yasika nyalwa, hamohocwalo ni mwalyanjo, uikalezwi za Mulena,+ kuli abe yakenile mwa mubili ni mwa moya wahae. Kono musali yanyezwi yena uikalezwi za lifasi, mwakatabiseza muunaa hae. 35  Kono nibulela cwalo kuli nimituse, isiñi kumitibela, kono kuli nimisusueze kueza sesiswanela ni kuli muzwelepili kusebeleza Mulena kusina sesi miyaulula. 36  Kono haiba mutu aikutwa kuli haezi ka swanelo ka kuzwelapili asanyali kamba kunyalwa, mi haiba ufitelezi nako ya litakazo za kwa bunca, fohe saswanela kueza ki se: Aeze salata; haezi sibi. Habakene mwa linyalo.+ 37  Kono haiba mutu uikatulezi mwa pilu yahae mi uikutwa kuli hatokwi kunyala kamba kunyalwa, kono unani maata a kueza salata mi uatuzi kale mwa pilu yahae kuli haana kukena mwa linyalo, ukaeza hande.+ 38  Cwale ni mutu kaufela yakena mwa linyalo ueza hande, kono mutu kaufela yasakeni mwa linyalo ukaeza hande hahulu.+ 39  Musali utamilwe ki mulao wa linyalo ka nako kaufela yasapila muunaa hae.+ Kono haiba muunaa hae aitobalela ka lifu, ulukuluhile kunyalwa ku muuna kaufela yalata, feela ibe ku Mulena.+ 40  Kono kulikana ni monibonela na, ukaba yatabile luli haiba aitulela feela honacwalo mwainezi; mi kaniti ninahana kuli ni na, ninani moya wa Mulimu.

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, kusalobala ni.
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “kukauhana.”
Kamba “babasika nyala kale kamba kunyalwa kale.”