Liñolo Labubeli Makorinte 6:1-20

  • Mizeko mwahalaa mizwale ba Sikreste (1-8)

  • Babasike bakena mwa Mubuso (9-11)

  • Mulumbeke Mulimu mwa mubili wamina (12-20)

    • “Musabe kwa muzamao wa buhule!” (18)

6  Haiba yomuñwi ku mina unani taba ni yomuñwi,+ kana ubanga ni bundume bwa kumuisa kwa kuta fapilaa babasika luka, mwa sibaka sa kumuisa fapilaa babakenile?  Kamba kana hamuzibi kuli babakenile bakaatula lifasi?+ Mi haiba lifasi likaatulwa ki mina, kana hamukoni kuatula litaba zenyinyani hahulu?  Kana hamuzibi kuli lukaatula mangeloi?+ Cwale lukapalelwa cwañi kuatula litaba za bupilo bo?  Cwale hamunani litaba za bupilo bo zetokwa kuatulwa,+ kana muketa batu babanyazisezwa mwa puteho kuli babe bona baatuli?  Nibulela cwana kuli muswabe. Kana hakuna yanani butali ku mina yakakona kuatula taba yemwahalaa mizwale bahae?  Kono muzwale uisa muzwale yomuñwi kwa kuta, mi ueza cwalo fapilaa babasa lumeli!  Kaniti mutuzwi kale hamuisana kwa kuta kuyo zekisana. Kiñi hamusa lumeli kufosezwa ki babañwi?+ Kiñi hamusa lumeli kuputelelwa?  Kono mina mwafoseza babañwi ni kubaputelela, mi mane mueza cwalo mizwale bamina!  Kana hamuzibi kuli batu babasika luka habana kuyola saanda sa Mubuso wa Mulimu?+ Musike mwaipuma.* Batu babapila ka muzamao wa buhule,*+ babalapela milimu ya maswaniso,+ babuki,+ baana babalumela kuezwa basali,+ baana babalobala ni baana ka bona,+ 10  masholi, ba mukwañuli,+ macakolwa,+ kamba ba matapa,* ni babukuli habana kuyola saanda sa Mubuso wa Mulimu.+ 11  Mi niteñi ki mona mone bainezi babañwi ku mina cwalo. Kono mutapisizwe mi mukenile;+ mukenisizwe;+ mubeilwe babalukile+ ka libizo la Mulenaa luna Jesu Kreste ni ka moya wa Mulimu waluna. 12  Lika kaufela lilumelelizwe ku na, kono haki lika kaufela zetusa.+ Lika kaufela lilumelelizwe ku na, kono hanina kulumela kuzamaiswa ki sesiñwi. 13  Lico ki za mba, mi mba ki ya lico, kono Mulimu ukafelisa bubeli bwazona.+ Mubili haki wa muzamao wa buhule,* kono ki wa Mulena,+ mi Mulena ki wa mubili. 14  Kono Mulimu naazusize Mulena+ mi ni luna uka luzusa kwa bafu+ ka maata ahae.+ 15  Kana hamuzibi kuli mibili yamina ki lilama za Kreste?+ Cwale kana nikazwisa lilama za Kreste ni kulikopanya ku lihule? Kutokwa nihanyinyani! 16  Kana hamuzibi kuli yakopanyizwe ku lihule ufetuha mubili ulimuñwi ni lona? Kakuli Mulimu uli: “Bubeli bwabona bakaba nama iliñwi.”+ 17  Kono mutu kaufela yakopanyizwe ku Mulena ufetuha alimuñwi ni yena ka moya.+ 18  Musabe kwa muzamao wa buhule!*+ Sibi kaufela saeza mutu si kwande a mubili wahae, kono mutu kaufela yapila ka muzamao wa buhule ufoseza mubili wahae.+ 19  Kana hamuzibi kuli mubili wamina ki tempele+ ya moya okenile oliteñi ku mina, omufilwe ki Mulimu?+ Hape hamuituwi mina bañi,+ 20  kakuli nemulekilwe ka teko yetuna.+ Ka mukwa ocwalo, mukanyise Mulimu+ mwa mubili wamina.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mwapumiwa.”
Kamba “ba lipulelo zemaswe.”
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.