Liñolo Labubeli Makorinte 4:1-21

  • Likombwa liswanela kusepahala (1-5)

  • Buikokobezo bwa likombwa za Sikreste (6-13)

    • “Musike mwaekeza kwa lika zeñozwi” (6)

    • Bakreste ki nto yebuhiwa (9)

  • Paulusi ubabalela bana bahae ba kwa moya (14-21)

4  Mutu alutalime kuli lu batanga* ba Kreste ni likombwa za likunutu zekenile za Mulimu.+  Hakulicwalo, sesitokwahala kwa likombwa kikuli lifumanwe kuba zesepahala.  Cwale ku na, haki sesiñwi haiba niatulwa ki mina kamba ki kuta ya batu. Mane nihaiba na muñi haniikatuli.  Kakuli hanilemuhi nto niyekana yefosahalile ku na. Kono hanibalwi kuba yalukile ka seo; yaniatula ki Jehova.*+  Kabakaleo, musike mwaatula+ sesiñwi nako isika fita kale, kufitela Mulena ataha. Yena ukatisa zeipatile za lififi mwa liseli mi ukazibahaza milelo ye mwa lipilu, mi cwale yomuñwi ni yomuñwi ukaamuhela tumbo yahae kuzwelela ku Mulimu.+  Cwale mizwale, litaba ze, nilibulezi ka kuitusisa mutala waka ni wa Apolosi+ kuli nimituse, kuli ka luna muitute mulao wo, oli: “Musike mwaikezeza kufita zeñozwi,” kuli musike mwaikuhumusa,+ ka kuunga kuli yomuñwi ufita yomuñwi.  Kakuli ki mañi yakueza kuli ushutane ni yomuñwi? Ki sifi luli seunani sona sene usika fiwa?+ Cwale haiba luli neu sifilwe, ki kabakalañi hauikuhumusa inge kuli neusika sifiwa?  Kana ki kale muatelwa? Kana ki kale mufuma? Kana ki kale mukala kubusa sina malena,+ luna lusiyo? Nenika tabela luli hane mukakala kubusa sina malena, kuli ni luna lubuse ni mina sina malena.+  Kakuli na nibona kuli Mulimu ubeile luna baapositola kuba ba mafelelezo fa libuhelo sina batu babaatulezwi lifu,+ bakeñisa kuli lufetuhile nto yebuhiwa* ki lifasi,+ ki mangeloi ni batu. 10  Lu litoto+ kabakala Kreste, kono mina mu butali ku Kreste; lwafokola, kono mina mutiile; mwakutekiwa, kono luna lwashwaulwa. 11  Kufitela cwale luzwelapili kushwa tala+ ni linyolwa+ ni kusaapala hande* ni kunatiwa+ ni kutokwa kwakuina 12  ni kumbindana, ka kusebeza ka mazoho aluna.+ Halulwahakiwa, lwafuyola;+ halunyandiswa, lwaitiisa ka pilu-telele;+ 13  halusawaniwa, lualaba ka musa;+ lufetuhile sina matakala a lifasi, manyalala a lika kaufela, kufitela cwale. 14  Nimiñolela lika ze, isiñi kuli nimiswabise, kono kuli nimieleze sina bana baka babalatwa. 15  Kakuli niha mukaba ni bauti* babaeza 10,000 ku Kreste, kaniti hamuna bo ndate babañata; kakuli ku Kreste Jesu, nifetuhile ndataa mina ka taba yende.+ 16  Kabakaleo, nimikupa ka taata kuli munilikanyise.+ 17  Ki lona libaka hani milumela Timotea, kakuli ki mwanaka yalatwa ni yasepahala ku Mulena. Uka mihupulisa miezezo* yaka ya lika ku Kreste Jesu,+ sina monilutela kai ni kai mwa liputeho kaufela. 18  Babañwi baikuhumusa inge kuli mane hanitahi ku mina. 19  Kono haiba Jehova* alata, nikataha ku mina honafa, mi fo hanina kuto ziba feela manzwi a baikuhumusi, kono nikato ziba ni maata abona. 20  Kakuli Mubuso wa Mulimu haubonahali ka manzwi, kono ubonahala ka maata. 21  Semulata ki sifi? Kana nitahe ku mina ni tupa+ kamba ka lilato ni moya obunolo?

Litaluso ze kwatasi

Kamba “batusi.”
Linzwi ka linzwi, “nto yebuhiwa mwa libapalelo.”
Linzwi ka linzwi, “ni kuina mapunu.”
Kamba “baluti.”
Linzwi ka linzwi, “linzila.”