Liñolo Labubeli Makorinte 2:1-16

  • Paulusi ukutaza mwa Korinte (1-5)

  • Butuna bwa butali bwa Mulimu (6-10)

  • Shutano ya mutu wa kwa moya ni mutu wa nama (11-16)

2  Cwale hane nitile ku mina mizwale, nenisika sebelisa lipulelo zetuna+ kamba za butali kuto shaela ku mina kunutu yekenile+ ya Mulimu.  Kakuli neniikatulezi kusaziba sesiñwi mwahalaa mina kwandaa Jesu Kreste, ni kuli naabulaezwi fa kota.+  Mi nenitile ku mina nili yafokola, ninani sabo, ni kungangama kokutuna;  mi lipulelo zaka ni litaba zene nikutaza nenisika libulela ka manzwi a butali akolwisa kono neni libulezi ka kubonisa bupaki bwa moya ni maata,+  kuli tumelo yamina isike yatoma fa butali bwa batu, kono itome fa maata a Mulimu.  Cwale lubulela butali mwahalaa babahulile kwa moya,+ kono isiñi butali bwa lifasi le* kamba bwa babusi ba lifasi le, babaka yunda.+  Kono lubulela butali bwa Mulimu bobu mwa kunutu yekenile,+ ili butali bobupatilwe, bwanaalelezi cimo Mulimu pili miinelo ya lifasi isika kalisa kale ilikuli lukanyiswe.  Butali bo, hakuna nihaiba alimuñwi kwa babusi ba lifasi le* yanaa buzibile,+ kakuli kambe neba buzibile, nebasike babulaya* Mulena yakanya.  Kono sina mokuñolezwi: “Liito halisika bona ni zebe haisika utwa, mi nihaiba pilu ya mutu haisika utwisisa lika zeo Mulimu alukiselize baba mulata.”+ 10  Kakuli ki luna bapatululezi Mulimu lika zeo+ ka moya wahae,+ kakuli moya ubatisisa mwa linto kaufela, nihaiba zetungile za Mulimu.+ 11  Kakuli ki mañi kwa batu yaziba za mutu kwandaa moya wa mutu oliteñi ku yena? Ka mukwa oswana, hakuna yazibile za Mulimu kwandaa moya wa Mulimu. 12  Cwale luna halusika amuhela moya wa lifasi, kono luamuhezi moya ozwa ku Mulimu,+ kuli lukone kuziba lika zelufilwe ki Mulimu ka sishemo. 13  Hape lika ze, halu libuleli ka manzwi alutilwe ka butali bwa batu,+ kono lulibulela ka manzwi alutilwe ka moya,+ halunze lutalusa* litaba za kwa moya ka manzwi a kwa moya. 14  Kono mutu wa nama haamuheli* lika za moya wa Mulimu, kakuli ku yena lika zeo ki butoto; mi haakoni kuliziba, kakuli litatubiwa ka moya. 15  Kono mutu wa kwa moya utatuba lika kaufela,+ kono yena hatatubwi ki mutu. 16  Kakuli “ki mañi yazibile munahano wa Jehova,* kuli akone kumulaela?”+ Kono lunani munahano wa Kreste.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “babulaela fa kota.”
Kamba “lukopanya.”
Kamba “hafiwi.”