Liñolo Labubeli Makorinte 16:1-24

  • Linubu za kutusa Bakreste ba mwa Jerusalema (1-4)

  • Paulusi uitukiseza misipili yahae (5-9)

  • Misipili yanaalukisize Timotea ni Apolosi (10-12)

  • Likelezo ni litumeliso (13-24)

16  Cwale ka za koleko yeezezwa babakenile,+ mwakona kulatelela litaelo zene nifile liputeho za mwa Galatia.  Sunda ni sunda fa lizazi lapili, yomuñwi ni yomuñwi wamina abeye sesiñwi kwatuko kulikana ni mwaswalezi, kuli kusike kwaezwa likoleko hase nitile.  Kono hase nitile ko, nikaluma batu bemubabalize mwa mañolo amina+ kuli baise mpo yamina ya sishemo kwa Jerusalema.  Kono haiba kubonahala kuli ni na niswanela kuya kwateñi, bakaya kwateñi ni na.  Kono nikataha ku mina hase nifitile mwa Masedonia, kakuli nikaya ka nzila ya Masedonia;+  mi mwendi nikaina ni mina nakonyana kamba mane kuisa mafelelezo a maliha, kuli munisindekete sibakanyana konika ya.  Kakuli hanilati kumibona cwale mwa nakonyana feela ni kufitelela, kono nisepa kuto ina ni mina nako yetelelenyana,+ haiba Jehova* alumeleza.  Kono nisainzi mwa Efese+ kufitela Mukiti wa Pentekota,  kakuli nikwalulezwi munyako omutuna wa musebezi,+ kono bahanyezi ki babañata. 10  Cwale haiba Timotea+ ataha, mubone teñi kuli hakuna sesi musabisa haali mwahalaa mina, kakuli ueza musebezi wa Jehova,*+ sina moniezeza na. 11  Ka mukwa ocwalo, kusike kwaba mutu yamunyaziseza. Mumusindekete ka kozo, kuli atahe ku na, kakuli nimulibelezi hamoho ni mizwale. 12  Cwale haili Apolosi+ muzwale waluna, neni mususuelize hahulu kuli atahe ku mina hamoho ni mizwale. Naasika lela kutaha cwale, kono ukataha hakafumana sibaka. 13  Mutone,+ mutiye mwa tumelo,+ muzwelepili sina baana,*+ mube ni maata.+ 14  Lika kaufela zemueza, mulieze ka lilato.+ 15  Cwale namieleza mizwale, nili: Mwaziba kuli ba ndu ya Setefanasi ki bona bapili kuba balutiwa mwa Akaya ni kuli nebaikatulezi kusebeleza babakenile. 16  Haike ni mina muzwelepili kuipeya kwatasaa batu babacwalo ni kwa batu kaufela babaswalisana ni kusebeza ka taata.+ 17  Kono nitabezi kubateñi kwa Setefanasi+ ni Fortunato ni Akaiko, kakuli ki bona baba nitusa mina hamusiyo. 18  Bakeñisa kuli bakatulusize moya waka ni wamina. Kabakaleo, muitebuhe batu babacwalo. 19  Liputeho za mwa Asia zamilumelisa. Akila ni Priska hamoho ni puteho ye mwa ndu yabona+ bamilumelisa hahulu ku Mulena. 20  Mizwale kaufela bamilumelisa. Mulumelisane ka kuitubeta kokukenile. 21  Ki yeo tumeliso yaka, na Paulusi, ka lizoho laka. 22  Haiba kunani yasina lilato ku Mulena, akutiwe. Shangwe Mulenaa luna, hakutahe! 23  Haike sishemo sa Mulena Jesu sibe ni mina. 24  Haike lilato laka libe ni mina kaufela ka swalisano ni Kreste Jesu.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mube ni bundume.”