Liñolo Labubeli Makorinte 15:1-58

  • Zuho ya Kreste (1-11)

  • Zuho ki mutomo wa tumelo (12-19)

  • Zuho ya Kreste ki bupaki (20-34)

  • Mubili wa nama, mubili wa moya (35-49)

  • Kusashwa ni kusabola (50-57)

  • Zeñata za kueza mwa musebezi wa Mulena (58)

15  Cwale mizwale, nimihupulisa za taba yende yene nishaezi ku mina,+ yona hape yene muamuhezi, ili yemutiyezi ku yona.  Mi hape mwapiliswa ka yona haiba mukumalela taba yende yene nishaezi ku mina, konji haiba nemubile balumeli kusatusi sesiñwi.  Kakuli kwa lika zapili zene nimifile, nekunani zene niamuhezi ni na, kuli Kreste naashwile kabakala libi zaluna kulikana ni Mañolo;+  ni kuli naabulukilwe,+ ki cwalo, kuli naazusizwe kwa bafu+ fa lizazi labulaalu+ kulikana ni Mañolo;+  ni kuli naabonahezi ku Kefasi,*+ kihona abonahala ku ba 12.+  Hasamulaho naabonahezi kwa mizwale babafitelela 500 ka nako iliñwi,+ ili bao buñata bwabona basali ni luna, nihaike babañwi ku bona baitobalezi ka lifu.  Kuzwa fo, abonahala ku Jakobo,+ kihona abonahala ni kwa baapositola kaufela.+  Kono kwa mafelelezo abonahala ni ku na+ inge ku yanaapepilwe asika kola kale.  Kakuli ki na yomunyinyani hahulu kwa baapositola, mi haniswaneli kubizwa muapositola, kakuli neninyandisize puteho ya Mulimu.+ 10  Kono ki ka sishemo sa Mulimu hanili senili sona. Mi sishemo sahae ku na nesi sa mbango, kono nenisebelize ka taata kubafita kaufelaa bona; niteñi nesi na, kono neli sishemo sa Mulimu sesili ku na. 11  Kono ibe kuli ki na kamba ki bona, ki mona molukutaleza, mi ki mona mone mulumelezi cwalo. 12  Cwale haiba kukutazwa kuli Kreste uzusizwe kwa bafu,+ kutaha cwañi kuli babañwi ku mina babulele kuli hakuna zuho ya bafu? 13  Haiba luli hakuna zuho ya bafu, uzibe Kreste hasika zuswa kwa bafu. 14  Kono haiba Kreste hasika zuswa kwa bafu, fohe kukutaza kwaluna hakutusi, mi ni tumelo yamina haitusi. 15  Hape ni luna lufumanwa kuba lipaki za Mulimu za buhata,+ kakuli lufile bupaki bobulwanisa Mulimu ka kubulela kuli Mulimu uzusize Kreste,+ kono ili yo naasika zusa haiba luli bafu habana kuzuswa. 16  Kakuli haiba bafu habana kuzuswa, fohe Kreste ni yena hasika zuswa. 17  Hape haiba Kreste hasika zuswa kwa bafu, uzibe tumelo yamina haina tuso; musiyala honacwalo mwa libi zamina.+ 18  Mane babaitobalezi ka lifu ka kuswalisana ni Kreste, ni bona bashwelelezi.+ 19  Haiba lusepile Kreste mwa bupilo bo feela, uzibe luswanela kushwisa hahulu makeke kufita ufi kamba ufi. 20  Kono cwale Kreste uzusizwe kwa bafu, ki yena wapili ku babaitobalezi ka lifu.+ 21  Kakuli sina lifu hane litile ka mutu alimuñwi,+ zuho ya bafu ni yona itaha ka mutu alimuñwi.+ 22  Kakuli sina batu kaufela habashwa ka Adama,+ ka mukwa oswana, kaufela bakazuha ka Kreste.+ 23  Kono mutu ni mutu ukazuha ka nako yahae ka mokutomahanyelizwe+ Kreste yena mitamuno, kihona kukalatelela babali ba Kreste mwa nako ya kubateñi kwahae.+ 24  Mi cwale kihona kukataha maungulo, muta Kreste akutisa Mubuso ku Mulimu wahae ni Ndatahe, hasaayundisize milonga kaufela ni mibuso kaufela ni maata.+ 25  Kakuli ulukela kubusa sina mulena kufitela Mulimu abeya lila kaufela kwatasaa mahutu ahae.+ 26  Mi sila sa mafelelezo, lona lifu, sikayundiswa.+ 27  Kakuli Mulimu “naabeile lika kaufela kwatasaa mahutu ahae.”+ Kono habulela kuli ‘lika kaufela libeilwe kwatasaa hae,’+ kwalemuseha kuli fo haki kukopanyeleza ni yena yabeile lika kaufela kwatasaa hae.+ 28  Kono lika kaufela hase libeilwe kwatasaa hae, fo cwale Mwana ni yena ukaipeya kwatasaa Yena yabeile lika kaufela kwatasaa hae,+ kuli Mulimu abe lika kaufela kwa batu kaufela.+ 29  Hakusicwalo, bakaezañi babasweli kukolobelezwa kuli babe babashwile?+ Haiba bafu habana kuzuswa nikamuta, kiñi hape sebakolobelezwa kuli babe cwalo? 30  Ki kabakalañi hape halupila mwa kozi nako kaufela?+ 31  Zazi ni zazi nitalimana ni lifu. Taba ye ki ya niti luli sina kunyakalala kwaka kabakala mina mizwale, kona kunyakalala koninani ku Kreste Jesu Mulenaa luna. 32  Haiba sina mobaezelize babañwi,* nilwanile ni libatana mwa Efese,+ kuka nitusañi? Haiba bafu habana kuzuswa, “haluceñi ni kunwa, kakuli kamuso lwashwa.”+ 33  Musike mwapumiwa. Liango zemaswe lisinya mikwa yeminde.+ 34  Mube ni kutwisiso ka nzila yelukile mi musike mwaba ni mukwa wa kueza sibi, kakuli babañwi habana zibo ya Mulimu. Nibulela cwalo kuli muswabe. 35  Nihakulicwalo, yomuñwi ukali: “Bafu bakazuha cwañi? Bakazuha ka mubili ocwañi?”+ 36  Wena mutu yasina kutwisiso! Seucala hasina kupila konji haiba sishwa pili. 37  Mi haili ka seucala, haucali mubili okahula, kono ucala feela lubeke kwateñi, ibe lwa buloto kamba peu ya mufuta omuñwi; 38  kono Mulimu ufa lubeke mubili ka mwalatela, mi ufa peu yeñwi ni yeñwi mubili wayona. 39  Nama kaufela haiswani, kono kunani nama ya batu, kunani ya likomu, kunani ya linyunywani, ni ya litapi. 40  Mi kunani mibili ya kwa lihalimu+ ni mibili ya fa lifasi;+ kono kanya ya mibili ya kwa lihalimu ki ya mufuta omuñwi, ni kanya ya mibili ya fa lifasi ki ya mufuta usili. 41  Kanya ya lizazi ki ya mufuta omuñwi, ni kanya ya kweli ki ya mufuta usili,+ mi kanya ya linaleli ki isili; mane naleli yeñwi ifapahana ni yeñwi kwa kanya. 42  Ni zuho ya bafu icwalo. Mubili ucalwa inze uli obola; uzuswa usaboli.+ 43  Ucalwa inze ushwaukile; uzuswa inze unani kanya.+ Ucalwa inze ufokozi; uzuswa inze unani maata.+ 44  Ucalwa inze uli mubili wa nama; uzuswa inze uli mubili wa moya. Haiba kunani mubili wa nama, kunani hape mubili wa moya. 45  Ka mukwa ocwalo, kuñozwi kuli: “Mutu wapili Adama naabile mutu yapila.”+ Adama wa mafelelezo naabile moya ofa bupilo.+ 46  Nihakulicwalo, mubili wa moya haki ona wapili. Mubili wa nama ki ona wapili, kihona kutaha wa moya. 47  Mutu wapili uzwa fa lifasi mi naaezizwe fa liluli;+ mutu wabubeli uzwa kwa lihalimu.+ 48  Mwainezi yaezizwe fa liluli, ki mobainezi ni bona babaezizwe fa liluli; mi mwainezi wa lihalimu, ki mobainezi ni bona ba lihalimu.+ 49  Mi sina moluapalezi siswaniso sa yaezizwe fa liluli,+ lukaapala cwalo ni siswaniso sa wa lihalimu.+ 50  Kono nimibulela taba ye mizwale, kuli nama ni mali halikoni kuyola saanda sa Mubuso wa Mulimu, mi kubola hakukoni kuyola kusabola. 51  Hamubone! Nimibulelela kunutu yekenile: Haluna kulobala ka lifu kaufelaa luna, kono kaufelaa luna lukafetulwa,+ 52  ka nako iliñwi, mwa kukobya kwa liito, ka nako yatolombita ya mafelelezo. Kakuli tolombita ikalila,+ mi bafu bakazuswa bali babasa boli, mi lukafetulwa. 53  Kakuli sesibola se, silukela kuapala kusabola,+ mi sesishwa se, silukela kuapala kusashwa.+ 54  Kono sesibola se, hasika apala kusabola ni sesishwa se, hasika apala kusashwa, fo cwale kukaezahala manzwi ali: “Lifu limizizwe kuya kuile.”+ 55  “Wena lifu, tulo yahao ikai? Wena lifu, maata ahao akai?”+ 56  Maata atahisa lifu ki sibi,+ mi maata a sibi ki Mulao.*+ 57  Kono luitumela ku Mulimu, kakuli ulufa tulo ka Mulenaa luna Jesu Kreste!+ 58  Ka mukwa ocwalo, mizwale babalatwa, mutiye, musasuti,+ kamita mupatehe kueza zeñata+ mwa musebezi wa Mulena, inze muziba kuli musebezi wamina haki osina tuso+ ku Mulena.

Litaluso ze kwatasi

Hape ubizwa Pitrosi.
Kamba mwendi, “ka mubonelo wa batu.”
Kamba “mi Mulao ufa sibi maata asona.”