Liñolo Labubeli Makorinte 11:1-34

  • “Munilikanyise” (1)

  • Ka za butoho ni kutama taulo (2-16)

  • Kueza Mukiti wa Mulalelo wa Mulena (17-34)

11  Munilikanyise, sina na hanilikanyisa Kreste.+  Namibabaza kakuli mwa linto kaufela mwanihupula mi mumamela litaelo zaka kulikana ni mone nimifezi zona.  Kono nibata kuli muzibe kuli toho ya muuna kaufela ki Kreste;+ mi toho ya musali ki muuna;+ mi toho ya Kreste ki Mulimu.+  Muuna kaufela yalapela kamba kupolofita inze aapezi sesiñwi kwa toho ushubula toho yahae;  kono musali kaufela yalapela kamba kupolofita+ asika apala sesiñwi kwa toho ushubula toho yahae, kakuli kuswana feela inge musali yabeuzi toho yahae.  Kakuli haiba musali asaapali sesiñwi kwa toho, akute milili yahae; kono haiba kwaswabisa kuli musali akute milili yahae kamba kubeula toho, haapale sesiñwi kwa toho.  Kakuli muuna haswaneli kuapala sesiñwi kwa toho, bakeñisa kuli ki siswaniso+ ni kanya ya Mulimu, kono musali ki kanya ya muuna.  Kakuli muuna naasika zwa ku musali, kono musali naazwile ku muuna.+  Mi mane, muuna naasika bupwa kabakala musali, kono musali naabupilwe kabakala muuna.+ 10  Ki lona libaka musali haswanela kuba ni sisupo kwa toho sesibonisa kuli waipeya kwatasaa muuna hae, kabakala mangeloi.+ 11  Hape ku Mulena, musali hasika kauhana ku muuna, ni muuna hasika kauhana ku musali. 12  Kakuli sina musali hanaazwile ku muuna,+ ni yena muuna uzwa ku musali; kono linto kaufela lizwa ku Mulimu.+ 13  Muikatulele ili mina: Kana kwaswanela kuli musali alapele ku Mulimu asika apala sesiñwi kwa toho? 14  Kana hamusika ituta ka kuya ka sipepo kuli milili yemitelele ki kashwau haili ku muuna, 15  kono musali hanani milili yemitelele, ki kanya ku yena? Kakuli musali ufilwe milili mwa sibaka sa kuapala sesiñwi kwa toho. 16  Kono haiba mutu ahanyeza ka kuyemela tuto isili, haluna tuto yeñwi, nihaiba zona liputeho za Mulimu halina yona. 17  Kono niha nimifa litaelo ze, hani mibabazi, kakuli hamukopana hamoho, haki ka mulelo wa kutahisa zende kono zemaswe. 18  Kakuli hamubone, hamukopana hamoho mwa puteho, niutwa kuli kunani lifapahano mwahalaa mina; mi ka nzila yeñwi nalumela. 19  Kakuli kaniti kukaba ni tukwata-kwata mwahalaa mina,+ ilikuli babañwi ku mina babalumelelwa ku Mulimu ni bona babonahale mwahalaa mina. 20  Hamukopana hamoho mwa sibaka silisiñwi, haki ka mulelo luli wa kuca Mulalelo wa Mulena.+ 21  Kakuli hamuca mulalelo wa Mulena, yomuñwi ni yomuñwi ucela cimo mulalelo wahae, kuli cwale kuto fumaneha kuli yomuñwi ulapile kono yomuñwi yena ukozwi. 22  Kana hamuna mandu mwakucela ni kunwela? Kamba kana munyaziseza puteho ya Mulimu ni kuswabisa babasina sesiñwi? Nikabulelañi ku mina? Kana nimibabaze? Batili hani mibabazi mwa taba ye. 23  Kakuli neniamuhezi ku Mulena sene nimifile, kuli Mulena Jesu fa busihu+ bwanaaka betekwa naangile sinkwa, 24  mi hamulaho wa kufitisa buitumelo, asikomauna mi ali: “Sinkwa se, siyemela mubili waka+ ofiwa bakeñisa mina. Muezange cwalo kuli munihupule.”+ 25  Aeza nto yeswana ni kwa komoki,+ hamulaho wa kuca mulalelo, ali: “Komoki ye iyemela tumelelano yenca+ yeezwa ka mali aka.+ Muezange cwalo, fomunwela mwateñi kaufela, kuli munihupule.”+ 26  Kakuli nako kaufela fomucela sinkwa se ni fomunwela mwa komoki ye, muzwelapili kushaela lifu la Mulena, kufitela ataha. 27  Kabakaleo, mutu kaufela yaca sinkwa se kamba kunwa mwa komoki ya Mulena ye asaswaneli, ukaba ni mulatu oama mubili ni mali a Mulena. 28  Pili mutu aitekule ili yena kubona nji waswanela,+ kihona cwale akaca kwa sinkwa ni kunwa mwa komoki ye. 29  Kakuli yaca ni kunwa asalemuhi seutalusa mubili, uicela ni kuinwela katulo. 30  Ki lona libaka babañata mwahalaa mina habafokola ni kukula, mi babañatanyana baitobalezi ka lifu.*+ 31  Kono hane lukalemuha seluli sona, nelusike lwaatulwa. 32  Kono haluatulwa, lukalimelwa ki Jehova,*+ kuli lusike lwanyazelezwa hamoho ni lifasi.+ 33  Kabakaleo, mizwale baka, hamukopana hamoho kuca mulalelo wo, mulitelane. 34  Haiba yomuñwi ulapile, acelele cimo kwa ndu, kuli hamukopana hamoho musike mwakopanela katulo.+ Kono haili litaba zesiyezi, nikato lilukisa hanika taha ko.

Litaluso ze kwatasi

Kubonahala kuli kutaluswa lifu la kwa moya.