Mu ye kwa litaba za mwahali

Linyalo

Zekona Kumitusa Kukondisa

Mu Kupe Mulimu Kuli A Mi Tuse ku ba ni Tabo Mwa Linyalo

Mu itusise lipuzo ze peli ze bunolo ze ka mi tusa ku tiisa linyalo la mina.

Mubupi Waluna Ulufa Butali Kuli Lube ni Tabo Mwa Lubasi

Ki lika mañi zebakona kueza baana, basali, bashemi, ni bana kuli babe ni tabo mwa lubasi?

Mabasi Aikola Bupilo​—Kuswalisana

Kana bakumina baswana feela sina batu bomupila ni bona mwa ndu iliñwi isiñi bomunyalani ni bona?

Mwakuboniseza Likute

Kubonisa likute mwa linyalo haki nto yemutokwa kubonisanga feela ka linako zeñwi—ki nto yetokwahala luli. Mukona kubonisa cwañi kuli mwakuteka bakumina?

Mwakuboniseza Buitumelo

Muuna ni musali babanyalani habaikataza kulemuha tulemeno totunde tobabonisa bakubona, bakaba ni tabo mwa linyalo labona. Ki nto mañi yekona kumitusa kubonisanga buitumelo?

Mwakutiiseza Buitamo Mwa Linyalo

Kana munga buitamo kuba nto yemitahiseza kuba mutanga wa katulo yemaswe, kamba mubunga kuba ankora yesileleza linyalo lamina?

Mu Sepahale ku Bakumina

Kwandaa ku ambuka bubuki, kana ku na ni lika ze ñwi ze ba swanela ku ambuka batu ba ba mwa linyalo?

Baana ba ba Nyezi—Mu Babalele Basali ba Mina

Lubasi lwa kona ku babalelwa hande kwa neku la kwa mubili kono inze lu sa babalelwi ka nzila ya butokwa ka ku fitisisa.

Lika Zetahisa Tabo​—Lilato

Kubonisa lilato ni kuboniswa lilato litusa hahulu kuli mutu abe ni tabo.

Zeibulela Bibele

Bibele Ibulelañi ka za Linyalo?

Likuka za mwa Bibele zakona kutusa baana ni basali babanyalani kutokolomoha kamba kutula butata.

Butata ni Mwaku Butatululela

Zekona Kutusa Batu Baba Ezwanga Maswe ki Batu Bobapila ni Bona

Muzibe kuli haki mulatu wamina mi Mulimu wamiisa pilu.

Ku ba ni Swalisano ye Nde ni Makwenyanaa Mina

Lika ze taalu ze kona ku mi tusa ku sa tahisa kuli mataata a ama makwenyani a ame linyalo la mina.

Mo mu Kona ku Utwanela ni Bahabo Mina

Mwa kona ku kuteka bashemi ba mina mu sa tahisi butata mwa linyalo la mina.

Zemukona Kueza Haiba Bakumina Banani Mukwa wa Kubuha Maswaniso A Mapunu

Batu babanyalani bakona kusebelisana cwañi hamoho kuli muuna atuhela mukwa wa kubuha maswaniso a mapunu ni kuli musalaa hae akone kumusepa hape?

Kubuha Maswaniso a Mapunu Kwakona Kusinya Linyalo Lamina

Liakalezo ze zakona kumitusa kutuhela kubuhanga maswaniso a mapunu ni kutiisa linyalo lamina hape.

Momukona Kuezeza Hamusa Lumelelani Mwa Lika

Kana mukile mwaikutwa kuli mina ni bakumina hamulumelelani mwa miezezo yamina ya lika?

Mwa ku Tuhelela ku ba ni Ndimbelela

Kuli mu swalele bakumina kabakala kezo ye ba ezize ye mi utwisize butuku, kana mu tokwa ku nyinyafaza foso ye ezizwe kamba mane ku eza inge kuli ha i si ka ezahala ni hanyinyani?

Mabasi Aikola Bupilo​—Kuswalelana

Ki nto mañi yekona kumitusa kusaisa pilu kwa bufokoli bwa bakumina?

Bana Hase Bazwile fa Lapa

Batu babañwi babanyalani bakopananga ni matata bana babona hase bahulile ni kuzwa fa lapa. Bashemi babacwalo bakona kuezañi kuli basike baikutwa bulutu?

Ha ku Zuha Butata

Mu amuhele tuso ye mu tokwa.

Mwakuambukela Lifufa Mwa Linyalo

Batu baba mwa linyalo habakoni kuba ni tabo haiba habasepani. Kacwalo mukona kuambuka cwañi lifufa lelisa swaneli?

Kauhano ni Teleko

Ha mu Zwafiswa ki Linyalo la Mina

Kana se mu ikutwa ku ba mwa tolongo ha mu li ni bakumina mwa sibaka sa ku ba ni tabo? Ku na ni mihato ye ketalizoho ye kona ku tusa linyalo la mina.

Kana Lwakona Kuba ni Sepo Mwa Bupilo Bakuluna Habaeza Bubuki?

Buñata bwa batu baba mwa linyalo babafoselizwe ki bakubona ka kueza bubuki, ba­omba-­ombilwe ki Mañolo a mwa Bibele.

Zeibulela Bibele ka za Bubuki

Kana bubuki bwakona kufelisa linyalo?

Lipaki za Jehova Baanga Cwañi Teleko?

Kana Lipaki za Jehova batusanga batu babakopana ni matata mwa manyalo abona? Kana baana-bahulu ba puteho ki bona babaswanela kulumeleza kuli Paki ya Jehova afelise linyalo ni mutu yanyalani ni yena?