Mu ye kwa litaba za mwahali

Kuhulisa Bana

Mwakubela Mushemi Yomunde

Kiñi Zekona Kumitusa Kuba Mushemi Yomunde?

Mukona kuuta cwañi hande bana bamina?

Kutoma Mutala Omunde

Haiba mubata kuli bana bamina baeze zemubababulela, muswanela kueza zemubulela bamina kuli balieze.

Kuluta Bana

Bunde Bwa Kueza Misebezi ya fa Lapa

Kana mwapalelwanga kufa bana bamina misebezi ya fa lapa? Haiba ku cwalo, munyakisise mo misebezi ya fa lapa ikona kutuseza bana kuziba kuli banani buikalabelo bobaswanela kupeta ni kubatusa kuba ni tabo.

Ku Hulisa Bana ba ba Musa Mwa Lifasi la Batu ba ba Itata

Mu nyakisise lika ze taalu ze kona ku mi tusa ku tusa bana ba mina ku ambuka moya wa buitati.

Kuutwisisa Zelukile ni Zesika Luka

Kuluta bana bamina kuba ni muzamao omunde kukabatusa kwapili habaka hula.

Mwakubela Mutu Yaitingwa

Ki ifi nako yende yaswanela kuituta mutu kuba yaitingwa, inze ali mwanana kamba inze ali yomuhulu?

Mwa ku Lutela Mwanaa Mina

Ku kalimela ha ku talusi feela ku fa koto kamba ku toma milao.

Mwakubela ni Buitiiso

Banana babaituta mwakubela ni buitiiso bakakona kuyo tiyela miinelo yetaata habaka hula.

Mwa Kulumbela Bana

Kunani mulumbelo omunde hahulu okona kutusa hande bana.

Mutuse Mwanaa Mina Kuitiisa Hanze Akala Kuba ni Lisupo za Kuhula

Likuka za mwa Bibele zeketalizoho zekona kumitusa mwa linako zetaata ka nako ya hula mwanaa mina.

Mwanaa Mina ha Buza ka za Lifu

Mihato ye mine ye kona ku mi tusa ku alaba lipuzo za bona, ni ku ba bonisa mo ba kona ku ezeza haiba mutu ye ba lata ha timela.

Banana ba Kona ku Ituta Cwañi ku Lata Mulimu?

Mu kona ku fita cwañi kwa lipilu za bana ba mina ka ku itusisa lushango lwa mwa Bibele?

Kuluta Mwanaa Mina ka za Somano

Banana bakalanga kubona litaba zeama somano inze basali babanyinyani hahulu. Ki lika mañi zemuswanela kuziba? Ki lika mañi zemuswanela kueza kuli musileleze bana bamina?

Kalimelo

Kuluta Bana Kuba ni Pilutelele

Kufanga bana bamina lika kaufela zebabata, hakuna kubatusa kuba ni mikwa yeminde.

Mulute Bana Kuli Babe ni Buikokobezo

Mulute mwanaa mina kuli abe ni buikokobezo musatahisi kuli aikutwe kusaba wa butokwa.

Ki Sikamañi Sesiezahezi Kwa Kalimelo?

Kana cinceho yene kalile ka 1960, isa kona kuama bashemi ni kacenu?

Mu Swanela ku Kalimela Cwañi Bana ba Mina?

Bibele i talusa lika ze taalu ze tusa mwa ku fa kalimelo ye sebeza.

Kuluta Bana Kuipeya Kuutwa

Kana mina ni mwanaa mina mwa kangisananga kuli ki mañi yaswanela kuzamaisa, mi kana hañata mufunanga kuli mwanaa mina wawinanga? Likuka zeketalizoho zekona kutusa mwa kuhulisa bana.

Bunde Bwa Kuba ni Buiswalo

Ki kabakalañi kuba ni buiswalo hakuli kwa butokwa, mi lukona kuba cwañi ni buiswalo?

Mwakubela ni Buikokobezo

Haiba mutusa bana bamina kuikokobeza, bakatusiwa mwa bupilo ka nako ye ni kwapili.

Mwa ku Hanela za Kupa Mwana

Mu kona ku ezañi haiba mwanaa mina a lika ku bona haiba mu tiisize, ka ku bilaela kamba ka ku tundamena ku mi kupa?

Mwanaa Mina ha Bulela Buhata

Ki lika mañi ze mu swanela ku eza mwanaa mina ha bulela buhata? Taba ye, i nyakisisa kelezo ye tomile fa Bibele ye kona ku mi tusa ku luta mwanaa mina butokwa bwa ku bulelanga niti.