Mu ye kwa litaba za mwahali

Bibele Inepahalile Mwa Litaba za Kwaikale

Linaha ni Libaka Zebulezwi Mwa Bibele

Kusiyiwa kwa Ninive

Mubuso wa Asiria hase ubile ni maata amatuna hahulu, mupolofita wa Mulimu apolofita nto yeñwi yenesika libelelwa.

Kana Mwaziba?—July 2015

Bibele ibulela kuli likalulo zeñwi za mwa Naha ya Sepiso nelinani mishitu yetibani. Hamunaha muinelo ya mishitu yeliteñi kacenu, kana kona monekubezi cwalo?

Batu Bababulezwi Mwa Bibele

Kana Mwaziba?March 2020

Kwandaa bupaki bobufumaneha mwa Bibele, ki bupaki bufi bobuñwi bobubonisa kuli Maisilaele nebali batanga mwa Egepita?

Libizo la Mwa Bibele Leliñozwi fa Nkwana ya Kwaikale

Tuemba-emba twa nkwana ya lizupa ya lilimo ze 3,000 yenepumbuzwi ka 2012, netukomokisize hahulu babatisisi ba litaba. Ki lika mañi zenekomokisa hahulu ka za taba yene bafumani?

Kana Mwaziba?—February 2020

Ki litaba mañi zebonisa kuli bapumbuli ba lika za kwaikale balumela kuli Belishazare neli mutu wa luli mi naali mulena wa Babilona?

Bupaki Bobuñwi Bobufumanwi

Mwendi hamuzibi kuli Tatenai neli mañi, kono litaba zebafumani bapumbuli lilutusa kuziba taba ya butokwa.

Kana Jesu Naaliteñi Luli?

Licaziba ba mwa miteñi yaluna ni ba kwaikale babulelañi fa taba ye?

Kana Mwa Ziba?—November 2015

Ki kabakalañi Josefa hanaaikutile milili pili asika yo bonana kale ni Faro? Kana Bibele haibulela kuli bo ndatahe Timotea neli “Magerike,” italusa kuli nebapepezwi kwa naha ya Greece?

Kana Mwa Ziba?—May 2015

Kana Litaba Zepumbuzwi Zakwaikale Zalumelelana ni Litaba ze Mwa Bibele? Litau nelikalile lili kutondahala mwa libaka zebulezwi mwa Bibele?

Likezahalo Zebulezwi Mwa Bibele

Kana Mwaziba?—June 2022

Kana Maroma nebaka lumeleza kuli Jesu yanaakokotezwi fa kota abulukiwe sina mone babulukelwanga batu kaufela?

Zene Baezanga Batu ka Nako Yene Iñolwa Bibele

Kana Mwaziba?—June 2022

Batu ba mwa linako zene iñolwa Bibele nebabalanga cwañi lilimo ni likweli?

Kana Mwaziba?​—October 2017

Ki kabakalañi Jesu hanaanyazize mukwa one banani ona Majuda wa kukonka?

Kana Mwaziba?​—Tawala ya Mulibeleli No. 5 2017

Kana Jesu naatapauzi babañwi hanaafile swanisezo ya “tunjanana”?

Kana Mwaziba?—June 2017

Ki kabakalañi Jesu hanaabizize batu bane balekisanga limunanu mwa tempele kuli nebali “masholi”?

Kana Mwaziba?​—October 2016

Mwa linako za baa­positola, Roma neifanga babusi ba Sijuda maa­ta akuma kai mwa Juda? Kana ki niti kuli mwa linako za kwaikale, mutu yomuñwi nakona kucala peu ya mufuka mwa simu ya yomuñwi?

Kana Mwa Ziba?—December 2015

Kana Majuda nebazwile luli “mwa macaba kaufela a mwatasaa lihalimu” kutaha kwa Jerusalema fa Pentekota ya 33 C.E.? Batu ba­bañata-­ñata bane batahanga kwa mikiti ya Sijuda mwa Jerusalema nebafitelanga kai?

Kana Mwa Ziba?—March 2015

Ku ba Muroma ne ku tusize cwañi muapositola Paulusi? Balisana ne ba lifiwanga cwañi mwa miteñi ya likezahalo ze ñozwi mwa Bibele?

Kana Mwa Ziba?—May 2014

Ki kabakalañi Majuda ha ne ba kupile Pilato kuli ba lobe mahutu a Jesu? Kana Davida naa bulaile Goliati ka ku itusisa kafwililo feela?

Kana Mwa Ziba?—February 2014

Lialoe ze ne Itusiswa mwa linako ze ne i ñolwa Bibele ki lika mañi? Ki matabelo a cwañi a naa amuheleha kwa tempele mwa Jerusalema?

Kana Mwa Ziba?—January 2014

Mwa miteñi ya Jesu, linubu ne li fiwanga cwañi kwa tempele? Kana Luka, yo muñwi wa bañoli ba Bibele naa li caziba wa litaba za kwaikale ya naa ñozi litaba ze nepahezi?