Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Lipaki za Jehova

Silozi

Ku Tusa Libofu Mwa Africa

Ku Tusa Libofu Mwa Africa

Mwa linaha ze ñwi ze zwezipili, batu ba ba li libofu kamita ha ba bangi ni matohonolo a swana ni e ba banga ni ona libofu ba bañwi mwa linaha ze ñwi. Fokuñwi ba kendiwanga ki nyangela mi ha ba fiwangi tuso ye tokwahala ya ku tatulula mataata e ba talimana ni ona mwa bupilo, ao batu ba ba si libofu ba nga kuli haki matata luli. Ka mutala, ku ya kwa musika ku yo leka lico, ku kwela mbasi, ni ku itusisa masheleñi ku kona ku ba bela hahulu taata. Ku bala ni kona ku kona ku ba taata. Haki libofu kaufela ba ba kona ku bala muñolo wa libofu. Mane ni ha ba kona ku bala, ba kona ku ba ni butaata bwa ku fumana lihatiso mwa lipuo za bona.

Lipaki za Jehova se ba hatisize lihatiso za libofu ze tomile fa Bibele ka lilimo ze fitelela 100. Kuli ba hatise lihatiso za muñolo wa libofu mwa Sichewa, puo ye bulelwa mwa Malawi, Lipaki cwanoñu fa ne ba lumezi mishini ye hatisa ni ku panga lihatiso za muñolo wa libofu ku zwelela kwa Netherlands.

Bo Leo, ba ba na ni yeloseli mwa musebezi wa ku hatisa lihatiso za muñolo wa libofu, ne ba ile kwa Malawi ku zwa kwa ofisi ya mutai ya Lipaki za Jehova ya mwa Brazil. Ne ba tusize sikwata sa batu ba keta-lizoho ku ituta ku itusisa mishini yeo ni progilamu ya fa kompyuta ye cinca litaba ku li ñola mwa muñolo wa libofu ye lukisizwe ki Lipaki za Jehova. Progilamu yeo, i kona ku cinca litaba ze ñozwi mwa Sichewa ku li ñola mwa muñolo wa libofu wa puo ya Sichewa. Kuli progilamu yeo i kone ku eza cwalo, ba ba itusisa yona ne ba na ni ku panga mukoloko wa ku cinca litaba ze ñozwi mwa Sichewa ku li isa mwa muñolo wa libofu, ka ku eza mikoloko ye mibeli, mwa mukoloko o muñwi ne ku na ni litaku za Sichewa, mi ku o muñwi ne ku na ni litaku za muñolo wa libofu. Progilamu yeo, ya kona ku cinca litaba ze ñozwi ku li isa mwa muñolo wa libofu ni ku cinca hatiso ku i beya mwa mufuta o kona ku balwa ka bunolo ki libofu. Mu nyakisise litaba ze ba bulezi batu ba bañwi ba ba pila mwa Malawi ka za lihatiso za bona ze mwa muñolo wa libofu.

Munyaradzi ki kalibe wa sibofu ya sebezanga mazazi a mañwi mwa sunda ya banga ni tukiso ya hae ya ku bulela fa wayalesi. Hape u tandanga lihola ze 70 ka kweli inze a luta ba bañwi litaba za mwa Bibele. Na talusize kuli: “Kwamulaho, ne ni amuhelanga lihatiso za Sikuwa ze mwa muñolo wa libofu, kono ku ba ni zona mwa puo ya hesu ki nto ye ni fitile kwa pilu. Ni itebuha lisinyehelo ni buikatazo kaufela bo ba ezize Lipaki ka na, kuli ba lu tuse ku ba ni lihatiso za muñolo wa libofu mwa puo ya luna. Nto yeo i ni tahiseza ku ikutwa kuli ha lu si ka libalwa mi lu ngiwa kuli lu ba butokwa.”

Bo Francis ki Lipaki ba ba pila kwa mutulo wa naha ya Malawi. Bakeñisa kuli ki libofu, ka nako ye ñwi ne ba itinganga kwa batu ba bañwi kuli ba ba balelange. Ha ne ba amuhezi lihatiso za pili ze mwa muñolo wa libofu mwa Sichewa, ne ba bile ni tabo ye tuna mi ba ipuza kuli: “Na lola nji? Ye ki nto ye nde luli!”

Bo Loyce, ba ba li libofu ni bona, ba sebeza sina sikombwa wa ka nako kaufela. Ba tusize batu ba 52 ku cinca bupilo bwa bona ku bu bisa bo bunde. Kamukwaufi? Ba lutanga batu ka ku itusisa lihatiso ze mwa muñolo wa libofu, baituti ba bona inze ba itusisa lihatiso ze balwa ka meeto, mi lihatiso zeo kaufela li hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

Bo Loyce ba zamaisa tuto ya Bibele

Bo Leo, bo muluti ba kwa Brazil ba ba bulezwi kwa makalelo, ne ba ize: “Ku ni tahisezanga hahulu tabo ye tuna ku fa batu lihatiso ze tomile fa Bibele ze mwa muñolo wa libofu ni ku bona mo ba ikutwela ha ba lemuha kuli lihatiso zeo li hatisizwe mwa puo ya bona. Buñata bwa bona ba bonisize buitumelo bwa bona ku Jehova mi ba tabile kuli se ba kona ku itukisezanga mikopano ni musebezi wa ku kutaza ka ili bona. Ha ba sa itinganga ku mutu yo muñwi kuli a ba balele. Cwale tuto ya bona ya ka butu se li ya ka butu luli. Se ba kona ku tusa hande mabasi a bona ku zwelapili ku tiisa silikani sa bona ni Mulimu. Lihatiso ze, li ba tusa ku sutelela hahulu ku Jehova.”