Lipaki za Jehova ha ba yangi kwa ku lwana mwa ndwa, ka mabaka a latelela:

  1. Ku utwa Mulimu. Bibele i bulela kuli batanga ba Mulimu “ka mikwale ya bona ba ka tula mihuma” mi “ha ba sa na ku ituta ndwa.”Isaya 2:4.

  2. Ku utwa Jesu. Muapositola Pitrosi naa bulelezwi ki Jesu kuli: “Kutisa mukwale wa hao mwa sipusu sa ona, kakuli kaufela ba ba itusisa mukwale ba ka bulaiwa ka mukwale.” (Mateu 26:52) Ka ku eza cwalo, Jesu naa bonisize kuli balateleli ba hae ha ba swaneli ku itusisa lilwaniso za ndwa.

    Balateleli ba Jesu ba latelela taelo ya hae ya ku sa ba “ba lifasi,” ka ku sa wela ni hanyinyani kwa neku lifi kamba lifi mwa litaba za lipolitiki. (Joani 17:16) Ha ba ngangi mihato ya ku lwanisa likezo za masole kamba ku hanisa batu ha ba iketela ku ba masole.

  3. Lilato le ba na ni ku ba bañwi. Jesu naa laezi balutiwa ba hae kuli ba “latane.” (Joani 13:34, 35) Ku eza cwalo ne ku ka tahisa kuli ba swalisane mwa lifasi kaufela, ili ku tahisa kuli mañi ni mañi wa bona a si ke a lwanisa muzwale kamba kaizelaa hae.1 Joani 3:10-12.

  4. Mutala wa Bakreste ba kwa makalelo. Buka ye bizwa Encyclopedia of Religion and War i bulela kuli: “Balateleli ba Jesu ba kwa makalelo ne ba hanile ku ikenyanga mwa lindwa kamba ku eza musebezi wa busole,” kakuli ne ba nga kuli likezo ze cwalo “ha li lumelelani ni likuka za lilato za Jesu hamohocwalo ni taelo ya hae ya ku lata ba ba li lila ku bona.” Kamukwaoswana, muluti wa za bulapeli mwa naha ya Germany wa libizo la Peter Meinhold naa bulezi ka za balateleli ba Jesu ba kwa makalelo bao kuli: “Ku ba Mukreste ni ku ba musole ne ku ngiwa kuli ha ku swaneli.”

Mo lu tuseza mwa lilalanda mo lu pila

Lipaki za Jehova ki batu ba ba tusa ba bañwi mwa libaka ze ba pila mi ha ba koni ku tahisa kuli naha mo ba pila ibe mwa lubeta. Lwa kuteka mibuso ka ku swalisana ni likuka ze, za Bibele:

  • ‘Mu ipeye kwatasaa milonga.’—Maroma 13:1.

  • “Hakulicwalohe, mu kutiseze Sesare ze li za Sesare kono mu kutiseze Mulimu ze li za Mulimu.”—Mateu 22:21.

Kamukwaocwalo, lwa latelela mulao, lwa lifanga mitelo, mi lwa ezanga ze u tokwa muuso ha u eza buikatazo bwa ku tokomela za buiketo bwa sicaba.