Mibonelo ye atile ye fosahezi

 

Taba ya niti: Lwa lumela kuli Jesu Kreste ki Mupulusi wa luna, mi lu eza ka mo lu konela kaufela ku ‘hata ka busepahali mwa naa hatile.’1 Pitrosi 2:21; Luka 2:11.

 

Taba ya niti: Lwa lumela kuli Jesu naa zusizwe; lu nga zuho ya Jesu sina mutomo wa tumelo ya Sikreste mi lu koñomekanga taba ye ha lu kutaza.1 Makorinte 15:3, 4, 12-15.

 

Taba ya niti: Lwa lata bana ba luna—lu ezanga ka taata ku ba luta ni ku ba tusa ku ba ni tabo.Tite 2:4.

Ki kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa ezangi mukiti wa Isita?

  • Mukiti wa pumulo ya Isita ha u si ka toma fa Bibele.

  • Jesu naa lu laezi kuli lu ezange mukiti wa ku hupula lifu la hae, isiñi zuho ya hae. Lu ezanga mukiti wa Kupuzo silimo ni silimo fa lizazi la naa shwile Jesu ka ku ya ka kalenda ya Bibele.Luka 22:19, 20.

  • Lu lumela kuli bakeñisa kuli lika ze eziwanga fa Isita li simuluha fa mikiti ya lupepo ya kwaikale, mukiti wa Isita ha u lumelelwi mwa meeto a Mulimu. Mulimu ki “Mulimu ya lifufa,” ili ku talusa kuli u tokwa kuli lu lapele feela yena mi ha tabiswi ki bulapeli bo bu na ni miezezo ya sa lumeleli.Exoda 20:5; 1 Malena 18:21.

Lu lumela kuli katulo ya luna ya ku sa ezanga mukiti wa Isita i tomile hahulu fa Bibele, ye susueza batu ku itusisa “butali ni buitemuso” ku fita ku latelela feela lizo za batu. (Liproverbia 3:21; Mateu 15:3) Nihaike kuli lwa talusezanga ba bañwi ze lu lumela ka za Isita ha ba lu buza, lwa kuteka tukelo ya mañi ni mañi ya ku iketela sa ka eza.1 Pitrosi 3:15.