Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kana Lipaki za Jehova Banani Bibele Yabona?

Kana Lipaki za Jehova Banani Bibele Yabona?

Lipaki za Jehova baitusisanga litoloko za Bibele zeñata zeshutana-shutana habaituta Bibele. Kono luitusisanga hahulu Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca haiba yafumaneha mwa puo yeluutwisisa, kabakala kuli Bibele ye, iitusisa libizo la Mulimu, itolokilwe ka kunepahala, mi iitusisa puo yeutwahala.

  • Ki Bibele yeitusisa libizo la Mulimu. Bahatisi babañwi ba Bibele habasika fa likute leliswanela ku Musimululi wa Bibele. Ka mutala, mwa toloko yeñwi ya Bibele, kunani mukoloko obonisizwe wa batu babafitelela 70 bane batusize kulukisa Bibele yeo. Kono mwa Bibele yeswana yeo, libizo la Musimululi wa Bibele, yena Jehova Mulimu, lizwisizwe mwateñi!

    Kono Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca ikutiselize libizo la Mulimu mwa libaka zalona zeñata sina feela mone kuinezi mwa miputo ya kwa makalelo, mi batu bane bali mwa katengo kane katusize kulukisa toloko ye, habasika bata kuzibahala.

  • Ki Bibele yetolokilwe ka kunepahala. Litoloko zeñwi za Bibele halitalusi ka kunepahala lushango lwa mwa Bibele lwa kwa makalelo. Ka mutala, kwa liñolo la Mateu 23:15, toloko yeñwi ya Bibele ibulela kuli: “Bumai ki bwa mina, bañoli ni bafalisi, mina baipi! kakuli mu zamaya mu feza liwate ni lifasi, kuli mu fumane muproselite a li muñwi; mi ha mu mu fumani, mu mu eza mwanaa lihele habeli sina mina.” Kono litaba za mwa miputo ya kwa makalelo liitusisa linzwi la “Gehena [lelitalusa ‘Musindi wa Hinomu’],” isiñi “lihele.” Mwa linako za kwamulaho, Musindi wa Hinomu, one ufumaneha bukaufi ni Jerusalema, neli sibaka kone kuyumbelwanga manyalala mwa miteñi ya Jesu. Ki lona libaka Jesu hanaaitusisize linzwi la Gehena kutalusa katulo yakafa Mulimu ya kuyundisa batu babamaswe kuya kuile. Kubonahala kuli batoloki nebaitusisize linzwi la “lihele” bakeñisa kuli nebalumela kuli batu babamaswe bakatukufazwa mwa lihele la mulilo kuya kuile. Kono taba yeo hailumelelani ni zeibulela Bibele. Ki lona libaka Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca haitolokile taba yeo ka kunepahala kuli: “Munani bumai mina bañoli ni Bafalisi, mina baipi! Kakuli muzamaya mwa mawate ni fa mubu oomile kuli mufumane muproselite alimuñwi, mi hase mumufumani, mumueza yaswanela kuya mwa Gehena habeli kufita mina.”

  • Ki Bibele yeitusisa puo yeutwahala. Toloko yende ya Bibele haiswaneli kuba feela yetolokilwe ka kunepahala kono hape iswanela kuba yeitusisa puo yeutwahala. Munyakisise mutala wo. Kwa 1 Pitrosi 1:13, muapositola Pitrosi naaitusisize pulelo yekona kutolokiwa linzwi ka linzwi kuli “muitame mwa teka ya kutwisiso yamina.” Bakeñisa kuli pulelo yeo haiutwisisehi mwa Silozi sa miteñi yaluna, Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca itolokile pulelo yeo ka kuutwahala hande. Itolokile pulelo yeo yeama Bakreste kuli “muitukiseze mwa minahano yamina kueza musebezi.”

Kwandaa feela kuli Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca iitusisa libizo la Mulimu, itolokilwe ka kunepahala, mi iitusisa puo yeutwahala, ishutana ni Libibele zeñwi hape ka libaka le: Ifiwanga kwa batu basatokwi kulifa sesiñwi. Kabakaleo, batu babañata-ñata bakona kuipalela Bibele mwa puo yebautwisisa—nihaiba batu babasina masheleñi bakona kuba ni Bibele yabona.