Mu ye kwa litaba za mwahali

Bibele Yacincanga Bupilo Bwa Batu

Mubone makande abonisa mo Linzwi la Mulimu licincelize bupilo bwa batu babañata mwa lifasi ni kubatusa kuba batu babande.

Kupila Bupilo Bobunde

Ne ni Tabisizwe Hahulu ki Likalabo ze Utwahala za Bibele

Bo Ernest Loedi ne ba fumani likalabo kwa lipuzo ze ñwi za butokwa ka ku fitisisa mwa bupilo. Likalabo ze utwahala za Bibele, li ba tusize ku ba ni sepo ya luli ya za kwapili.

Lipuzo Zetaalu Nelicincize Bupilo Bwaka

Mwanaa sikolo hanaafetuhile kuba muluti wabona, bo Doris Eldred nebafumani likalabo zekolwisa kwa lipuzo zabona ka za bupilo.

Nenisaba Kushwa

Bo Yvonne Quarrie bakile baipuza kuli, “Nipilelañi?” Kalabo ya puzo yeo neicincize bupilo bwabona.

Jehova Uniezelize Lika Zeñata Hahulu

Ki niti mañi ya mwa Bibele yenetusize bo Crystal kuba ni silikani ni Jehova Mulimu ni kuikola bupilo?

Cwale Seniikutwa Kuli Nakona Kutusa Batu Babañwi

Bo Julio Corio nebabile mwa kozi yetuna yenetahisize kuli baikutwe kuli Mulimu haanataba ni bona. Liñolo la Exoda 3:7 neli batusize kucinca mubonelo wabona.

Ne ni na ni Hahulu Buitati

Bo Christof Bauer ne ba ikatalize ku bala Bibele ka nako ye ne ba li mwa musipili wa mwa Liwate la Atlantic ka ku itusisa sisepe se si nyinyani. Ne ba itutileñi?

Nenisa Lumeli Kuli Mulimu Uteñi

Nekutile cwañi kuli mutu yanaahulile inze alumela kuli hakuna Mulimu ni kuli batu kaufela baalikana atabele kuituta Bibele?

Nebacincize Litaba Zene Balumela

Ku Ziba Niti ya Mwa Bibele ku ni Tusize ku Fumana Likalabo ze ne ni Tokwa

Bo Mayli Gündel ne ba tuhezi ku lumela ku Mulimu ka nako ye ba timela bo ndataa bona. Ne ba fumani cwañi tumelo ya niti ni kozo?

Ne ba Alabile Lipuzo za ka Kaufela ka ku Itusisa Bibele!

Bo Isolina Lamela ne li bo sisita mwa keleke ya Katolika, hamulaho wa fo ba kala ku swalisana ni sikwata sa Komyunizimu, kono lika zeo ne li si ka ba tiseza tabo mwa bupilo. Hamulaho ne ba kopani ni Lipaki za Jehova ba ne ba ba tusize ku ziba hande mulelo wa bupilo ka ku itusisa Bibele.

“Jehova Naa si ka ni Libala”

Musali yo ya naa lata hahulu za bulapeli naa fitile fa ku ziba likalabo za Bibele kwa lipuzo za hae ze ama libaka batu ha ba shwa ni se si ezahalanga ku bona hamulaho wa lifu. Mu zibe mo niti ne i cincelize bupilo bwa hae.

Milyani Yekola ni Bucwala

Neniitutile Kukuteka Basali ni Kuikuteka na Muñi

Bo Joseph Ehrenbogen nebabalile taba yeñwi mwa Bibele yenee batusize kucinca bupilo bwabona ka kutala.

Neninyikwile Mupilelo Waka

Bo Dmitry Korshunov neli macakolwa, kono nebakalile kubalanga Bibele ka zazi. Ki lika mani zene batusize kueza licinceho zetuna mwa bupilo ni kuba ni tabo sakata?

Bukebenga ni Mifilifili

Neninani Buhali ni Mifilifili

Ki sika mañi sene sitahisize kuli mulwani wa mwa linzila wa kwa Mexico abate kucinca mupilelo wahae?

Unife Feela Nihaiba Silimo Silisiñwi Sakuba ni Kozo ni Tabo

Bo Alain Broggio nebasusuelizwe hahulu ki taba ya mwa Bibele yefumaneha kwa liñolo la 1 Joani 1:9.

Neninahana Kuli Neniikola Hahulu Bupilo

Bo Pawel Pyzara nebali ba mifilifili, nebaitusisanga milyani yekola, mi hape nebabata kuba ni digrii mwa tuto ya mulao. Nebacincize mupilelo wabona hamulaho wa kulwana ni batu ba 8.

Bupilo Bwaka Nebuzwelapili Kuba Bobumaswe ni Kufita

Bo Stephen McDowell nebali ba mifilifili hane basali mitangana, kono kusafumaneha mwahalaa sikwata sa mitangana bane babulaile mutu neku batusize kucinca mupilelo wabona.

Neniitutile Kuli Jehova Unani Sishemo mi Walata Kuswalela

Bo Normand Pelletier, nebangongwezwi ki mukwa wa kuputelela batu. Kono nebainyazize hahulu hamulaho wa kubala liñolo leliñwi la mwa Bibele.

Ne ni Bata ku Felisa Mifilifili ni Bumaswe

Bo Antoine Touma ne ba naa ni yeloseli mwa papali ya Kung Fu, kono liñolo la 1 Timotea 4:8 ne li ba tusize ku cinca bupilo bwa bona.

Ne ni sa Siyangi Tobolo ya ka ko ne ni ya Kaufela

Bo Annunziato Lugarà ne ba li mwa sikwata sa likebenga, kono ku yo pota kwa Ndu ya Mubuso ne ku cincize bupilo bwa bona.

Lipapali, Lipina, ni Lika za Kuitabisa ka Zona

Nenipalezwi Hañata-Ñata Kufitela Nikondisa

Muuna yomuñwi naakonile cwañi kutuhela mukwa wahae wa kubuhanga maswaniso a mapunu ni kuba ni kozo ya mwa munahano?

Nenilata Hahulu Mbola Kufita Nto Ifi Kamba Ifi!

Bo Samuel Hamilton nebalata hahulu papali ya Baseball, kono kuituta Bibele nekucincize bupilo bwabona.

Sepiso ya Kuli ku ka ba ni Paradaisi ne I ni Tusize ku Cinca Mupilelo wa Ka

Bo Ivars Vigulis ne ba bile ni libubo mi ne ba kutekiwa hahulu mi hape ne ba ikolanga ku lakana ka mitututu. Niti ye mwa Bibele ne i amile cwañi bupilo bwa bona?