Mu ye kwa litaba za mwahali

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova Habaezanga Mulalelo wa Mulena ka Kushutana ni Mobuezezanga Bulapeli Bobuñwi?

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova Habaezanga Mulalelo wa Mulena ka Kushutana ni Mobuezezanga Bulapeli Bobuñwi?

 Halueza mukiti wa Mulalelo wa Mulena, ili obizwa hape kuli “Mulalelo wa Mafelelezo,” kamba Kupuzo ya Lifu la Jesu, lulatelelanga ka tokomelo zeibulela Bibele ka za mwakuezeza mukiti wo. (1 Makorinte 11:20; Bibele ya King James Version) Kono zeezwa mwa bulapeli bobuñata ni zebalumela batu ka za mwakuezeza mukiti wo halisika toma fa Bibele.

Mulelo

 Mulelo wa kueza Mukiti wa Mulalelo wa Mulena kikuli luhupule lifu la Jesu, ni kubonisa buitumelo bwaluna kwa sitabelo sanaafile bakeñisa luna. (Mateu 20:28; 1 Makorinte 11:24) Tukiso ye haki mukiti feela wa bulapeli otahisa kuli batu bashemubiwe kamba kuli baswalelwe libi zabona. Kono Bibele iluta kuli batu bakona feela kushemubiwa ki Mulimu haiba babonisa tumelo ku Jesu.—Maroma 3:25; 1 Joani 2:1, 2.

Mukiti wo uswanela kueziwanga hakai?

 Jesu naalaezi balutiwa bahae kuli baezange mukiti wa Mulalelo wa Mulena, kono naasika bulela ka kunonga kuli nebaswanela kuuezanga hakai. (Luka 22:19) Batu babañwi baikutwa kuli uswanela kueziwanga kweli ni kweli, babañwi bona bali uswanela kueziwanga sunda ni sunda, zazi ni zazi, kamba ka kukuta-kutela mwa lizazi lililiñwi, kamba mane hañata-ñata kulikana feela ni mwabatela mutu. * Kono kunani lika zeñwi zeswanela kunyakisiswa ka za mouswanela kuezezwa mukiti wo.

 Jesu naaezize mukiti wa Mulalelo wa Mulena fa lizazi leliswana lene baezanga Paseka Majuda, mi hasamulaho, naashwile fa lizazi leliswana leo. (Mateu 26:1, 2) Taba yeo haikomokisi. Mañolo abapanya sitabelo sa Jesu kwa ngunyana yenefiwanga sina sitabelo fa Paseka. (1 Makorinte 5:7, 8) Paseka neieziwanga hañwi ka silimo. (Exoda 12:1-6; Livitike 23:5) Ka mukwa oswana, Kupuzo ya Lifu la Jesu ni yona neieziwanga hañwi ka silimo ki Bakreste ba kwa makalelo, * mi Lipaki za Jehova balikanyisa mutala oswana wa mwa Bibele wo.

Lizazi ni nako

 Mutala walutomezi Jesu hau lutusi feela kuziba kuli luswanela kuezanga hakai mukiti wa Kupuzo kono hape ulutusa kuziba lizazi ni nako yeluswanela kuiezanga. Jesu naaezize mukiti wa Mulalelo wa Mulena la Nisani 14, 33 C.E. lizazi hase lilikezi, ka kuya ka kalenda yeneitusiswa ki batu bababulezwi mwa Bibele. (Mateu 26:18-20, 26) Luzwelapili kuezanga Kupuzo fa lizazi leo silimo ni silimo, sina feela mone baezezanga Bakreste ba kwa makalelo. *

 Nihaike kuli lizazi la Nisani 14, 33 C.E. nelibile la Bufaifi, lizazi leo likona kuba fa lizazi lisili la mwahalaa sunda silimo ni silimo. Luzibanga foika bela Nisani 14 silimo ni silimo ka kulatelela muezezo one babalanga ka ona mazazi batu ka nako ya bukombwa bwa Jesu bwa fa lifasi, kufita kulatelela feela muezezo obaitusisa Majuda babaitusisa kalenda * ya mwa linako za cwale.

Sinkwa ni waine

 Jesu hanaakalisize mukiti omunca wo, naaitusisize sinkwa sesisikaya mumela ni waine zenesiyezi kwa mukiti wa Paseka. (Mateu 26:26-28) Ka kulikanyisa mutala wo, ni luna luitusisanga sinkwa sesisikaya mumela ni waine yesika zwakiwa. Haluitusisangi lino zemunati zepangilwe fa muselo wa veine kamba waine yebeilwe lika za kuinatifaza.

 Bulapeli bobuñwi buitusisanga sinkwa sesibeilwe mumela, kono mwa Bibele mumela hañata uitusisizwe kuswaniseza sibi ni bumaswe. (Luka 12:1; 1 Makorinte 5:6-8; Magalata 5:7-9) Kacwalo, sinkwa sesisikaya mumela kamba sesisika beiwa nto ifi kamba ifi ki sona feela sesikona kuitusiswa kwa kuswaniseza mubili wa Kreste opetehile. (1 Pitrosi 2:22) Nto yeñwi yesalumelelani ni zeibulela Bibele yebaezanga ba bulapeli ki kuitusisa sino sesiñwi feela mwa sibaka sa kuitusisa waine. Likeleke zeñwi liezanga cwalo bakeñisa kuli liinga kuli kunwa bucwala kufosahalile, hailifo Bibele yona haibuleli cwalo.—1 Timotea 5:23.

Sinkwa ni waine zeitusiswanga kwa Kupuzo ki liswanisezo, haki mubili ni mali luli a Kreste

 Sinkwa sesisikaya mumela ni waine yefubelu zeitusiswanga kwa Kupuzo ki liswanisezo zeyemela mubili ni mali a Kreste. Halicinciwangi ka makazo kamba kukopanyiwa ni mubili ni mali a Kreste luli sina mobaangela batu babañwi. Halunyakisiseñi zabulela Mañolo ka za kutwisiso yeo.

  •   Kambe Jesu naalaezi balutiwa bahae kuli banwe mali ahae, uzibe fo neikaba kuloba mulao wa Mulimu ohanisa kuca mali. (Genese 9:4; Likezo 15:28, 29) Niteñi, Jesu naasike asusueza batu kuloba mulao wa Mulimu kakuli naaziba kuli Mulimu uunga mali kuba a butokwa.—Joani 8:28, 29.

  •   Kambe baapositola nebanwanga mali a Jesu luli, Jesu naasike abulela za mali ahae “aanani kusululelwa babañata,” ili nto yenebonisa kuli sitabelo sahae nesika fiwa kwapili.—Mateu 26:28.

  •   Sitabelo sa Jesu nesifilwe “feela hañwi.” (Maheberu 9:25, 26) Kono kambe sinkwa ni mali nelifetuhile kuba mubili wa Jesu ni mali ahae luli ka nako ya Mulalelo wa Mulena, nekuka talusa kuli batu babacanga kwa sinkwa ni kunwa waine bafanga sinca sitabelo sahae.

  •   Jesu naabulezi kuli: “Muezange cwalo kuli munihupule,” kono naasika bulela kuli: “Muezange cwalo kuli mufe sitabelo saka.”—1 Makorinte 11:24.

 Batu babalumela kuli sinkwa ni waine lifetuhanga kuba mubili ni mali za Jesu luli, bautwisisa cwalo bakeñisa molitolokezwi litimana zeñwi za mwa Bibele. Ka mutala, litoloko zeñata za Bibele, libonisa kuli Jesu naabulezi cwana ka za waine kuli: “A ki mali aka.” (Mateu 26:28) Kono manzwi a Jesu ao hape akona kutolokiwa cwana: “Se, sitalusa mali aka,” “Se siyemela mali aka,” kamba “Se siswaniseza mali aka.” Jesu fa naaluta ka kuitusisa liswanisezo sina feela mwanaaezezanga kamita.—Mateu 13:34, 35.

Ki bo mañi babacanga kwa sinkwa ni kunwa kwa waine?

 Lipaki za Jehova habaezanga Mulalelo wa Mulena, ki batu feela basikai babacanga kwa sinkwa ni kunwa kwa waine. Kabakalañi?

 Jesu, ka mali ahae anaasuluzwi, naaezize “tumelelano yenca,” ili yeneyolile tumelelano yeneli teñi mwahalaa Jehova Mulimu ni sicaba sa Isilaele sa kwaikale. (Maheberu 8:10-13) Babali mwa tumelelano yenca yeo ki bona babacanga kwa liswanisezo za fa Kupuzo. Haki Bakreste kaufela babali mwa tumelelano yeo, kono ki “bababizizwe” feela ki Mulimu ka nzila yeipitezi. (Maheberu 9:15; Luka 22:20) Bakreste bao bakayo busa ni Kreste kwa lihalimu, mi mane Bibele ibonisa kuli ki ba 144,000 feela babafilwe tohonolo yeo.—Luka 22:28-30; Sinulo 5:9, 10; 14:1, 3.

 Ka kushutana ni ba “mutapinyana” babakayo busa ni Kreste, buñata bwaluna lu mwa sikwata sa “buñata bobutuna bwa batu” babaka pila kuya kuile fa lifasi. (Luka 12:32; Sinulo 7:9, 10) Nihaike kuli luna babanani sepo ya kupila fa lifasi halucangi kwa liswanisezo za fa Kupuzo, lwafumanehanga kwa Kupuzo ilikuli lubonise buitumelo kwa sitabelo sanaafile Jesu bakeñisa luna.—1 Joani 2:2.

^ Litoloko zeñwi za Bibele liitusisanga linzwi la “hañata-ñata” kuama kwa Mulalelo wa Mulena, mi batu babañwi bautwisisa kuli pulelo yeo ibonisa kuli mukiti wo uswanela kueziwanga hañata-ñata. Kono pulelo yeswanela, ili yene iitusisizwe mwa miputo yapili ki ya “nako kaufela.”—1 Makorinte 11:25, 26; Bibele ya New International Version; Good News Translation.

^ Mubone hatiso ya The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Volyumu  IV, makepe 43-44, ni ya McClintock and Strong’s Cyclopedia, Volyumu  VIII, likepe 836.

^ Mubone hatiso ya The New Cambridge History of the Bible, Volyumu 1, likepe 841.

^ Majuda ba mwa linako za cwale baanganga kuli kweli ya Nisani ikalile ka kutalima feela butuna bwa kweli yetasize, kono mwa linako za kwamulaho batu nebasa itusisangi mubalelo ocwalo. Kweli ya Nisani neikalisanga kweli yetasize haibonahala lwapili mwa Jerusalema. Kuzwa nako yeo kuisa nako yebakona kubulela licaziba kuli kweli itasize, kukona kufita lizazi lililiñwi mwahali kamba kufitelela. Mi leo ki leliñwi la mabaka atahisanga kuli Lipaki za Jehova baezange mukiti wa Kupuzo fa lizazi lisili ka kushutana ni lizazi lebaezanga Paseka Majuda ba mwa linako za cwale.