Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Lipaki za Jehova Bahapelezanga Bana Babona Kuba Mwa Bulapeli Bwabona?

Kana Lipaki za Jehova Bahapelezanga Bana Babona Kuba Mwa Bulapeli Bwabona?

Batili, kakuli mañi ni mañi uswanela kuikezeza katulo ya kulapela Mulimu. (Maroma 14:12) Lipaki za Jehova balutanga bana babona likuka za mwa Bibele, kono bana babona habanze bahula, mañi ni mañi wabona uikezezanga katulo ya kuba yomuñwi wa Lipaki za Jehova kamba kutokwa.—Maroma 12:2; Magalata 6:5.

Sina bashemi babañata, Lipaki za Jehova babata kuli bana babona bakondise. Balutanga bana babona lika zebaziba kuli lika batusa, zecwale ka: misebezi ya mazoho, kubatusa kuziba lika zende ni zemaswe, hamohocwalo ni kubaluta lituto za bulapeli. Lipaki za Jehova balumela kuli Bibele yakona kutusa mutu kuba ni bupilo bobunde; kacwalo balikanga mobakonela kaufela kutusa bana babona kuziba likuka za mwa Bibele ka kuituta ni bona ni kuyanga ni bona kwa mikopano ya puteho. (Deuteronoma 6:6, 7) Hasamulaho, mwana ni mwana hasaahulile, wakona kuikezeza katulo ya kuba mwa bulapeli bwa bashemi bahae kamba kutokwa.

 Kana Lipaki za Jehova bakolobezanga limbututu?

Batili. Bibele haiyemeli taba ya kukolobeza limbututu. Ka mutala, Bibele ibonisa kuli Bakreste ba mwa linako za baapositola basika kolobezwa kale, nebautwile taba yende, ‘nebaamuhezi linzwi ka tabo,’ mi nebabakile. (Likezo 2:14, 22, 38, 41) Kacwalo, mutu yabata kukolobezwa uswanela kuba yahulile, yautwisisa hande zeiluta Bibele, yalumela litaba zefumaneha ku yona, mi uswanela kuitusisa litaba zeo mwa bupilo bwahae. Mbututu haikoni kueza lika zeo.

Banana habanze bahula, bakona kuiketela kukolobezwa. Nihakulicwalo, baswanela kuutwisa kuli kukolobezwa ki buikalabelo bobutuna.

 Kana Lipaki za Jehova batuhelanga kuswalisana ni bana babona haiba habalati kukolobezwa?

Batili. Nihaike kuli bashemi babali Lipaki habaikutwangi hande haiba bana babona baikatulela kusaba mwa bulapeli bwabona, basa balata mi habatuhelangi kuswalisana ni bona ka libaka feela la kuli habalati kuba Lipaki za Jehova.

Mañi ni mañi uswanela kuikezeza katulo ka za haiba ukakolobezwa kamba kutokwa kusina taba kuli ki yomuhulu kamba ki mwanana

 Ki kabakalañi Lipaki za Jehova habayanga ni bana babona habayo kutaza?

Kunani mabaka amañata atahisanga kuli luyange ni bana baluna haluyo kutaza. *

  • Mwa Bibele bashemi balaezwi kuli baswanela kuluta bana babona lituto za Mulimu, ni kubaluta kumulapela. (Maefese 6:4) Bakeñisa kuli Mulimu ubata kuli lubonise tumelo yaluna fapilaa nyangela, ki kwa butokwa hahulu kuli mwanana alutiwe musebezi wa kukutaza ku babañwi.—Maroma 10:9, 10; Maheberu 13:15.

  • Bibele mane isusueza banana kuli ‘balumbeke libizo la Mulena.’ (Samu 148:12, 13, Bibele ye Kenile, hatiso ya 1951) Nzila yeñwi ya butokwa hahulu yelukona lumbeka Mulimu ka yona ki ka kutaluseza babañwi ka za hae. *

  • Banana baitutanga lituto za butokwa habaya ni bashemi babona kuyo kutaza. Ka mutala, baitutanga mwakuambolisanela ni batu babashutana-shutana, mi babanga ni tulemeno totunde totucwale ka mukekecima, sishemo, likute, ni kuisa pilu babañwi. Kukutaza hape kutusa banana kuziba hande Mañolo, ili fona folitomile litaba zebalumela.

 Kana Lipaki za Jehova baezanga mikiti ya pumulo kamba mikiti yemiñwi?

Lipaki za Jehova habaezangi mikiti ya pumulo ya bulapeli kamba mikiti yemiñwi yesatabisi Mulimu. * (2 Makorinte 6:14-17; Maefese 5:10) Ka mutala, haluezangi mukiti wa kuhupula lizazi la kupepwa kamba mukiti wa Kirisimasi, ili mikiti yesasimuluhi mwa bulapeli bwa Sikreste.

Nihakulicwalo, lwaikolanga kutanda nako ni lubasi lwaluna ni kufa bana baluna limpo. Halukopanangi sina lubasi kamba kufana limpo fa mazazi aswana mwahalaa silimo, kono luezanga cwalo ka nako ifi kamba ifi mwa silimo kaufela.

Bashemi ba Sikreste batabelanga kufa bana babona limpo

^ para. 15 Niti kikuli, bana ba Lipaki habayangi kuyo kukutaza banosi, kusina mushemi kamba mutu yomuñwi yomuhulu yazamaya ni bona.

^ para. 17 Mwa Bibele kunani mitala yemiñata ya banana bane batabisize Mulimu ka kutaluseza babañwi litaba zene balumela.—2 Malena 5:1-3; Mateu 21:15, 16; Luka 2:42, 46, 47.

^ para. 20 Mubone taba yeli, “Ki kabakalañi Lipaki za Jehova Habasa Ezangi Mikiti ya Pumulo?

^ para. 23 Mabizo amañwi acincizwe.