Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Mavidio A Litaba ka za Libuka za Mwa Bibele

Litaba zeñwi ka za buka ni buka ya mwa Bibele.

Litaba ka za Buka ya Estere

Litaba zeneezahezi mwa miteñi ya Estere likatiisa tumelo yamina ku Jehova Mulimu, kuli unani maata a kupilisa batu bahae ni kubazwisa mwa matata ebakopana ni ona kacenu.

Litaba ka za Buka ya Jobo

Batu kaufela baba lata Jehova ba ka likiwa. Buka ya Jobo i lufa buikolwiso bwa kuli lwa kona ku sepahala ku Jehova ni kuyemela bubusi bwa hae.

Litaba ka za Buka ya Lisamu

Litaba zeñozwi mwa buka ya Lisamu likutekehisa bubusi bwa Jehova, litusa ni kuomba-omba batu baba mulata, mi libonisa mwakatahiseza licinceho fa lifasi ka Mubuso wahae.

Litaba ka za Buka ya Liproverbia

Mufumane ketelelo yezwa ku Mulimu yetusa mwa miinelo kaufela ya bupilo​—ibe mwa litaba za lipisinisi kamba mwa litaba zeama lubasi.

Litaba ka za Buka ya Muekelesia

Mulena Salumoni ubonisa lika zeli za butokwa hahulu mwa bupilo mi ulibapisa kwa lika zelwanisana ni butali bobuzwa ku Mulimu.

Litaba ka za Buka ya Pina ya Salumoni

Lilato lelisa feli lanaanani lona musizana wa Mushulamiti ku mulisana litaluswa kuli ki “mulilo wa Jah.” Kabakalañi?

Litaba ka za Buka ya Isaya

Isaya ki buka yenani bupolofita bobunepahezi, bobukona kulutusa kusepa Jehova sina Mutalelezi wa lisepiso ni Mulimu yapilisa.

Litaba ka za Buka ya Jeremia

Jeremia naazwezipili kueza musebezi wahae ka busepahali kusina taba ni kuli naakopana ni miinelo yetaata. Munahane feela mo mutala wahae ukona kutuseza Bakreste kacenu.

Litaba ka za Buka ya Malilo

Neiñozwi ki Mupolofita Jeremia, ibonisa masitapilu anaabile teñi bakeñisa kusinyiwa kwa Jerusalema ni mo kubaka kutahiseza sishemo sa Mulimu.

Litaba ka za Buka ya Ezekiele

Ezekiele ka buikokobezo ni ka bundume upeta musebezi kaufela wafiwa ki Mulimu, kusina taba ni butata bwa ona. Mutala wahae ki wabutokwa hahulu ku luna kacenu.

Litaba ka za Buka ya Daniele

Daniele ni balikani bahae nebazwezipili kusepahala ku Jehova mwa miinelo kaufela. Mutala wabona ni kutalelezwa kwa bupolofita kwakona kulutusa kacenu, mwa nako ye ya mafelelezo.

Litaba ka za Buka ya Hosea

Bupolofita bwa Hosea bululuta lituto za butokwa hahulu kacenu ka za mo Jehova aboniseza sishemo kwa baezalibi bababakile ni mufuta bulapeli bwatabela.

Litaba ka za Buka ya Joele

Joele naapolofitile ka za “lizazi la Jehova” leliatumela ni zekona kulutusa kupunyuha. Bupolofita bwahae ki bwa butokwa hahulu kacenu.

Litaba ka za Buka ya Amosi

Jehova naaitusisize muuna yaikokobeza yo kueza musebezi wa butokwa. Ki lituto mañi za butokwa za luituta kwa mutala wa Amosi?

Litaba ka za Buka ya Obadia

Ki yona buka yekuswani kakufitisisa mwa Mañolo A Siheberu. Bupolofita bo, bufa sepo ni kusepisa za kububaniswa kwa bubusi bwa Jehova.

Litaba ka za Buka ya Jonasi

Mupolofita yo naamuhezi kalimelo, naatalelelize musebezi wanaafilwe, mi naalutilwe tuto ya butokwa ka za lilato la Mulimu lelisa feli ni sishemo sahae. Litaba zanaaipumani ku zona lika mifita kwa pilu.

Litaba ka za Buka ya Mika

Bupolofita bo, bobutahile ka susumezo ya moya wa Mulimu, bwakona kulutusa kuba ni buikolwiso bwa kuli Jehova ulukupa kueza lika zelukona ni zeelutusa.

Litaba ka za Buka ya Nahumi

Bupolofita bo, bulutusa kuba ni buikolwiso bwa kuli Jehova kamita watalelezanga zabulezi ni kuli waomba-ombanga batu kaufela babata kozo ni kupiliswa mwatasaa Mubuso wahae.

Litaba ka za Buka ya Habakuki

Lwakona kusepa kuli Jehova kamita waziba nako yeswanela ni nzila yende ya kupilisa ka yona batu bahae.

Litaba ka za Buka ya Zefania

Ki kabakalañi halusa swaneli kunahana kuli lizazi la Jehova la katulo halina kutaha?

Litaba ka za Buka ya Hagai

Bupolofita bo bubonisa butokwa bwa kubeya bulapeli bwa Mulimu mwa sibaka sapili kufita lika za kabutu.

Litaba ka za Buka ya Zakaria

Lipono ni bupolofita bobuñata bone butiisize batu ba Mulimu kwaikale. Bupolofita bobuswana bo bulukolwisa kuli Jehova uka lutusa kacenu.

Litaba ka za Buka ya Malaki

Ki bupolofita bobubulela za likuka za Jehova zesacinci za sishemo, ni lilato. Bupolofita bo hape boluluta lituto za butokwa ka za miinelo ya mwa miteñi ye.