MUBONE
Text
Image

(Mika 6:8)

 1. 1. Muzamaye ni Mulimu

  Ka buikokobezo.

  Mi musutelele ku Jehova,

  Kuli amitiise.

  Mi mulate Linzwi lahae,

  Musike mwapumwa.

  Muetelelwe ki yena,

  Muutwe zabulela.

 2. 2. Muzamaye ni Mulimu;

  Mueze zekenile.

  Niha mukopana ni miliko,

  Yena wamitiisa.

  Lika zelukela kulumbwa,

  Ni lika za niti,

  Hamulinahanisise,

  Ndate uka mitusa.

 3. 3. Muzamaye ni Mulimu,

  Mi mupile ka tabo.

  Muitumele kwa limpo zote

  Ni limbuyoti zafa.

  Mi muzamaye ni Mulimu;

  Mumuopelele.

  Mi batu bote bazibe

  Kuli muba Jehova.