Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Mu Opelele Jehova—Lipina Zenca

Muikole lipina zenca zeitusiswa kwa kulumbeka ni kulapela Jehova Mulimu. Muikungele lipina ni manzwi a lipina, mi muitute lipina zende ze.

PINA 136

Mubuso Wabusa—Utahe!

Pina yende ye, ilumbeka Jehova Mulimu ka kuzibahaza puso ya Kreste Jesu sina Mulena wa Mubuso wa Mulimu.

PINA 137

Ulufe Bundume

Halukupeñi hamoho ka pina ye kuli Jehova Mulimu alufe bundume ilikuli lupake za libizo lahae lusina sabo.

PINA 138

Jehova ki Lona Libizo Lahao

Mulumbeke libizo la Jehova lelikanya mi muzibise batu kaufela kuli ki yena Yapahami ka Kufitisisa.

PINA 139

Mubalute Kuli Batiye

Tapelo ku Jehova Mulimu ya kukupa kuli alubabalele ni kulutusa kuitiisa ka busepahali mwa siyano ya bupilo.

PINA 140

Bupilo Bwa Paina

Mubonise lilato lamina ku Jehova ni tabo yemufumana mwa musebezi omunde ni bupilo bomulata.

PINA 141

Kubata Balikani ba Kozo

Pina yetabisa, yebulela ka za kulata batu ni kubata lingu za butokwa za Mulimu.

PINA 142

Lukutaza Batu ba Mifuta Kaufela

Muopele ka za bunde bwa Jehova ni ka za musebezi waluna wa kumema batu ba mifuta kaufela kuli babe balikani ba Mulimu.

PINA 143

Liseli Mwa Lifasi la Lififi

Lushango lwaluna lubenya mwa lififi.

PINA 144

Bautwe Kuli Bapiliswe

Lukutaze lushango lwa Mulimu nako isika fela kale.

PINA 145

Kuitukiseza Kukutaza

Kubunolo kuitulela mwa mandu, kono lwakona kutiiswa kuli lukondise.

PINA 146

Nemuezelize Na

Jesu uunga kuli halulata banyani bahae babatozizwe ni kubatusa, luezeza yena.

PINA 147

Saanda sa Butokwa

Jehova ulata bana bahae babatozizwe mi batabela kueza zalata.

PINA 148

Neufile Mwanaa Hao wa Libanda

Muitumele ku Jehova kabakala mpo ya butokwa hahulu yalufile. Mpo yeo itahisa kuli batu kaufela babeni sepo.

PINA 149

Kuitebuha Tiululo

Lilato lelituna ka kufitisisa lelubonisizwe, Sitabelo sanaafile Jesu ka kuitatela, silufa libaka la kuitumela ku Jehova kamita.

PINA 150

Lubata Kutusa Mwa Musebezi

Mubonise kuli mutabile mi mubata kusebeleza Jehova ka nzila ifi kamba ifi yabata kuitusisa mina.

PINA 151

Kupatululwa Kwa Bana ba Mulimu

Lunyolelwa lizazi leo Jehova akazuseza banyani ba Kreste kwa lihalimu kuli bayo tula ni kubusa ni yena.

PINA 152

Maata Aluna ni Sepo Yaluna

Lipilaelo za bupilo hali lutahiseza sabo, Mulimu wakona kuba maata aluna ni sepo yaluna.

PINA 153

Muikutwa Cwani?

Muikutwanga cwañi hamupetile musebezi wa kutusa batu babatabela niti?

PINA 154

Lukazwelapili Kuitiisa

Pina yelutusa kuitiisa ni kuzwelapili kusebeleza Jehova ka busepahali.