Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Mufumane Tabo Yetiswa ki Kufana

Mufumane Tabo Yetiswa ki Kufana

“MBASI yakona kuya, kono Muchainizi yo asiyale!” Ao ki ona manzwi ene bautwile bo Alexandra hane bali mwa mbasi, inze balibelela kusila museto omwahalaa linaha zepeli za kwa South America. Bo Alexandra batuluka mwa mbasi kuli babone zeneezahala, mi bafumana mucainizi yo inze akatazeha kubulela Sisipanishi kuli ataluseze mukanteli wa fa museto muinelo otaata wanaali ku ona. Bakeñisa kuli bo Alexandra nebafumanehanga kwa puteho ya Lipaki za Jehova yeneitusisanga Sichainizi, baitatela kuba mutoloki.

Muchainizi yo abulela kuli naali muyahi wa naha, kono naauzwelizwe mapepa ahae ni masheleñi. Kwa makalelo, mupokola naasika kolwa zanaa mubulelezi muchainizi yo, mane aanga kuli bo Alexandra nebaeza musebezi wa kulekisanga batu mwa linaha lisili. Hamulaho, mupokola yo alumela zanaabulela muchainizi yo, kono ka bumai muchainizi yo bamulifisa masheleñi bakeñisa kuli naasina mapepa aswanela. Bakeñisa kuli muchainizi yo naasina masheleñi, bo Alexandra bamukolotisa masheleñi afita fa K200. Ka buitumelo, muchainizi yo abulelela bo Alexandra kuli haana kubalifa feela K200 kono uka ekeza fateñi. Bo Alexandra bamutaluseza kuli nebasaezi cwalo kuli bafiwe nto yeñwi, kono nebamutusize bakeñisa kuli nebaikutwile kuli ki yona nto yene baswanela kueza. Bo Alexandra bamufa lihatiso zeñwi zenani litaba za mwa Bibele, mi bamususueza kuli ayo ituta Bibele ni Lipaki za Jehova.

Kwasusueza kuutwa za batu bababonisize bufani kwa bazwahule, mi kusina kukakanya, batu babazwa mwa bulapeli bobushutana-shutana, nihaiba batu babasi balapeli, babonisanga bufani bobucwalo. Kana nemukatabela kubonisa bufani bobucwalo ka kuitatela? Puzo yeo ki yende bakeñisa kuli Jesu naabulezi kuli: “Kunani tabo yetuna mwa kufana yefita ye mwa kufiwa.” (Likezo 20:35) Hape nto yeo ilumelelana ni mubonelo wa basayansi kakuli babatisisi bafumani kuli kufana kutusa hahulu mutu. Halunyakisiseñi linzila zakona kutusiwa ka zona mutu.

“YAFANA INZE ATABILE”

Zeezahezi libonisa kuli kufana kutahisanga tabo. Muapositola Paulusi naañozi kuli: “Mulimu ulata yafana inze atabile.” Naabulela ka za Bakreste bane bafile linubu kuli batuse balumeli ka bona bane bali mwa muinelo otaata. (2 Makorinte 8:4; 9:7) Paulusi naasatalusi kuli nebafile linubu kakuli nebatabile. Kono nebatabile kakuli nebabonisize bufani.

Ka kuya ka patisiso yeñwi, kufana “kutusa lilama zeñwi za booko zetusa mutu kuba ni tabo, kusebelisana hande ni babañwi, kusepa babañwi, ni kuba ni maikuto amande.” Patisiso yeñwi yona ifumani kuli, “kufa mutu yomuñwi masheleñi kutahisa kuli mufani ni yafilwe babe ni tabo yetuna kufita hanaaka itusisa ona yena muñi.”

Kana mukile mwaikutwa kuli mupalelwa kueza zeñata bakeñisa miinelo yamina? Niti ki kuli mutu kaufela wakona kuba ni tabo haiba ‘afana inze atabile.’ Haki kuli mutu utokwa kufa feela mpo yetuna, nto ya butokwa ki kufana kuzwelela kwa  pilu. Yomuñwi wa Lipaki za Jehova naalumile lushango lolulatelela kwa bahatisi ba magazini ye hamoho cwalo ni nubu: “Ka lilimo ze kaufela, nenikonanga kufa feela masheleñi amanyinyani kwa Ndu ya Mubuso.” Kono kaizeli yo uzwelapili kubulela kuli: “Jehova Mulimu unifile zeñata kufita zenifile na. . . . Niitumezi kunikonisa kuli nife mpo ye, kakuli kwaniomba-omba luli.”

Ka niti, kufana hakutalusi feela kufa masheleñi. Kunani linzila zeñata zemukona kufana ka zona.

KUFANA KWAKONA KUMITUSA KUBA NI BUIKETO BOBUNDE

Kufana kwakona kumitusa ni kutusa babañwi

Bibele ili: “Mutu yasishemo waitusa ili yena, kono mutu yasituhu uitabulela butata.” (Liproverbia 11:17) Batu babanani sishemo bafana, batabela kuifana, kufana nako yabona, maata abona, kubabalela babañwi, ni zeñwi cwalo. Kueza cwalo mwa bupilo kubatusa mwa linzila zeñata, mi kubatusa hahulu kuba ni buiketo bobunde.

Lipatisiso libonisa kuli batu babaitatelanga kutusa babañwi habakataziwi hahulu ki butuku bwa kuopa toho kamba masapo kamba kuutwa butuku mwa mubili, kamba mane kulembwala. Hañata, batu babacwalo babanga ni buiketo bobunde. Kufana ka kuitatela mane kutusa batu babakula matuku asafoli acwale ka butuku bwa kuomelela lilama zeñwi za mubili kamba butuku bwa HIV. Lipatisiso zeo hape libonisa kuli haiba batu babasweli kuikataza kutuhela kunwa hahulu bucwala batusa babañwi, bakona kusalembwala hahulu mi bakona kuba ni maata akabatusa kusa kutela kunwa hahulu bucwala hape.

Kuakalezwa kuli kutaata hahulu ku “mutu yanani mukekecima, musa, ni sishemo, kuli abe ni maikuto amaswe.” Kufana hape kwakona kutusa mutu kukusufaza kwa lipilaelo ni kutahisa kuli BP isike yapahama hahulu. Mi batu babashwezwi ki bakubona batusehanga haiba bakala kutusa batu babañwi.

Kusina kukakanya, kufana kwakona kumitusa.

HAMUFANA, NI BABAÑWI BAKA MILIKANYISA

Jesu naasusuelize balateleli bahae kuli: “Muzwelepili kufana, mi batu ni bona baka mifa. Baka miselela tikanyo yende mwa siapalo samina, yekatezwi, yenyungilwe, ni yeyuboka. Kakuli ni mina mukalikanyezwa ka tikanyo yemulikanyeza babañwi.” (Luka 6:38) Hamubonisa bufani, batu bakona kuitumela kwa bufani bwamina, mi ni bona bakona kuba ni sishemo. Kufana kutahisa kuli batu babe ni swalisano ni silikani sesinde.

Kufana kutahisa kuli batu babe ni swalisano ni silikani sesinde

Babatisisi babaitutile ka za mupilelo wa batu, balemuhile kuli “batu babalata kufana inze basina buitati batahisanga kuli babañwi ni bona babalikanyise.” Mane nihaiba “kubala feela litaba zende zebaezize babañwi ka za bufani kutusa batu bababala litaba zeo, kuba ni bufani bobutuna.” Kacwalo, ka kuya ka patisiso yeñwi, “mutu ni mutu wakona kutahisa kuli batu basikai kamba mane batu babañata baambolanga ni bona, kubeya cwalo ni babasamuzibi, bakone kumulikanyisa.” Ka mubulelelo omuñwi, kueza nto yeñwi yebonisa bufani kukona kutahisa kuli mañi ni mañi abonise bufani mwa silalanda. Kana nemuka tabela kupila mwa silalanda sesicwalo? Mukaba  ni tabo yetuna haiba mubonisa bufani.

Taba yeñwi yebonisa mo kezo ya bufani ikona kutuseza babañwi kuli ni bona babe ni bufani neiezahezi kwa Florida, U.S.A. Sikwata sa Lipaki za Jehova nesiitatezi kutusa batu hamulaho wa liñungwa lene lisinyize lika. Hane banze balibelela kuli lisebeliso litahe kwa ndu yene babata kusebeleza kuyona, balemuha kuli kalulo ya lukwakwa lwa mutu yanaabapani ni bona neisinyehile, mi baitatela kulukisa lukwakwa lo. Hamulaho wa nakonyana, muñaa lukwakwa lo añolela kwa Ofisi Yetuna Yeetelela Musebezi wa Lipaki za Jehova Mwa Lifasi Kaufela, kuli: “Nikazwelapili kuitumela. Lipaki za Jehova ki batu babande hahulu.” Moya wa bufani neu mususuelize kuluma nubu kuli iyoitusiswa mwa musebezi wa naabulezi kuli ki musebezi wa butokwa hahulu wa Lipaki za Jehova.

MULIKANYISE MUFANI YOMUTUNA KA KUFITISISA

Kulikana ni lipatisiso zebaezize basayansi, “kubonahala kuli kunani zesusueza batu kutusa babañwi.” Ka kuya ka lipatisiso zeo, banana, “babonisanga moya wa bufani mane basika ituta kale kubulela.” Libaka? Bibele ifa kalabo haibulela kuli batu nebabupilwe “ka siswaniso sa Mulimu,” ili kutalusa kuli banani tulemeno totutuna twanani tona Mulimu.—Genese 1:27.

Kalemeno kakañwi kwa tulemeno totunde hahulu twanani tona Mubupi waluna yena Jehova Mulimu, ki bufani. Ulufile bupilo ni lika kaufela zelutokwa kuli lube ni tabo. (Likezo 14:17; 17:26-28) Lwakona kuziba hande Ndataa luna wa kwa lihalimu ni zende zaalulelezi ka kuituta Linzwi lahae, yona Bibele. Bibele hape ibonisa kuli Mulimu ulelile kuluezeza lika zende kwapili zeka lutahiseza tabo. * (1 Joani 4:9, 10) Bakeñisa kuli Jehova Mulimu ki yena mufani yomutuna ka kufitisisa mi luezizwe ka siswaniso sahae, kwaswanela kuli lulikanyise Mulimu ilikuli lushemubiwe ki yena.—Maheberu 13:16.

Kana musahupula bo Alexandra, babatalusizwe kwa makalelo a taba ye? Ki lika mañi zenezwile mwa bufani bwabona? Nihaike kuli mutu yomuñwi yanaali mwa mbasi naababulelezi kuli nebasinyize masheleñi abona kufa muchainizi yo, muchainizi yo naalizelize balikani bahae mwa tolopo mone izo yema mbasi yeo, mi alifa sikoloti sa K200 kapili-pili. Mi mane muuna yo alatelela zene bamukupile bo Alexandra ka kukalisa kuituta Bibele. Bo Alexandra nebatabile hahulu kukopana ni muuna yo hamulaho wa likweli zetaalu kwa mukopano wa Lipaki za Jehova wa Sichainizi mwa Peru. Muuna yo aitumela kubo Alexandra bakeñisa zene bamuezelize kaufela, mi abamema ni bane bazamaya ni bona kaufela kuli baye hamoho kwa sibaka sahae kokulekiswanga lico.

Kufana ni kutusa babañwi kutahiseza batu kuba ni tabo yetuna. Mi mane mutu ukona kuba ni tabo yetuna haiba atusa batu kuziba hande mufani yomutuna ka kufitisisa yafa limpo zende kaufela, yena Jehova Mulimu! (Jakobo 1:17) Kana mwafumana tabo yetahiswa ki moya wa bufani?

^ para. 21 Kuli muzibe zeñata, mubale buka ya Bibele I Lutañi Luli? yehatisizwe ki Lipaki za Jehova mi yafumaneha fa webusaiti ya www.jw.org. Mubone mwatasaa LIHATISO > LIBUKA & LIBROSHUWA.