Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | MWAKONA KUUTWISISA BIBELE

Kufumana Tuso Yakuutwisisa Bibele

Kufumana Tuso Yakuutwisisa Bibele

Muunge kuli muizo pota lwapili kwa naha isili. Teñi ko, mufumana batu bemusa zibi, lizo zemusa zibi, lico zemusa zibi, hamohocwalo ni masheleñi emusazibi. Kusina kukakanya, taba yeo yaakona kumizwafisa.

Mwakona kuikutwa cwalo hamubala Bibele lwapili. Mukaikutwa inge kuli mukutezi mwa linako zakwaikale, mi mukautwa za likezahalo zemusa zibi hande. Mwateñi mukabala za batu bababizwa Mafilisita, lizo zemusa zibi hande zecwale ka sizo sa ‘kupazula liapalo,’ kamba ka za sico sesibizwa maana ni ka za masheleñi amuwaya-waya abizwa drakima. (Exoda 16:31; Joshua 13:2; 2 Samuele 3: 31; Luka 15:9) Lika zeo kaufela zaakona kumilyanganisa. Sina momukona kuezeza hamupotela naha yemusa zibi, neikaba hande kukupa mutu yomuñwi kuli amitaluseze lika zemusa zibi hande zeo?

MONE BATUSELIZWE BATU MWA LINAKO ZA KWAMULAHO

Kuzwa feela mwa lilimo za ma 1500 B.C.E., mañolo a kenile hanaañozwi lwapili, batu bazwezipili kutusiwa kuutwisisa zaatalusa. Ka mutala, Mushe, yanaabanga mueteleli wapili wa sicaba sa Isilaele, naa ‘talusize mulao’ one uñozwi.—Deuteronoma 1:5.

Nihaiba hamulaho wa lilimo zeñata-ñata kuzwa ku Mushe, nekunani baluti babaziba hande kutalusa Mañolo. Mwa lilimo za ma 455 B.C.E, sikwata sesituna sa Majuda kukopanyeleza cwalo ni banana babañata, nesikopani mwa sibaka sa nyangela sa mwa muleneñi wa Jerusalema. Mi nekunani baluti ba Bibele bane “ba bala mwa buka ya mulao.” Kono kunani nto yeñwi hape yene baezize. ‘ne ba taluselize batu, kuli ba utwisise se si balwa.’—Nehemia 8:1-8.

Lilimo ze 500 kuzwa fo, Jesu Kreste ni yena naaezize musebezi oswana wakuluta batu. Mane naazibahala hahulu ka kuba muluti. (Joani 13:13) Naalutanga likwata za batu, ni kuluta batu kabuñwi. Zazi leliñwi, naambozi ni batu babañata, mi naafile Ngambolo ya fa Lilundu yezibahala hahulu kuli mane “buñata bwa komoka hahulu mulutelo wa hae.” (Mateu 5:1, 2; 7:28) Ka nako ya maliha, ka silimo sa 33 C.E., Jesu naambozi ni balutiwa bahae bababeli hane banze bazamaya mwa nzila yeliba mwa munzi oli bukaufi ni Jerusalema, mi aba “tamululela [kamba kuba “taluseza”] Mañolo ka ku tala”.—Luka 24:13-15, 27, 32.

Balutiwa ba Jesu ni bona neli baluti ba Linzwi la Mulimu. Zazi leliñwi, nduna wa kwa Etopia naasweli kubala litimana zeñwi mwa Bibele. Mulutiwa yabizwa Filipi amuatumela mi amubuza kuli: “Kikuli wa utwisisa luli se u bala?” Nduna yo aalaba kuli: “Ni ka utwisisa cwañi, konji haiba yo muñwi a ni beya mwa nzila?” Cwale Filipi ki hona a mubulelela zelitalusa litaba zanaabala mwa litimana zeo.—Likezo 8:27-35.

MO BASWELI KUTUSEZWA BATU KACENU

Sina feela mone baezezanga baluti ba Bibele ba mwa linako za kwaikale, Lipaki za Jehova ni bona kacenu baeza musebezi wa kuluta batu Bibele mwa linaha ze 239 mwa lifasi kaufela. (Mateu 28:19, 20) Sunda ni sunda, batusanga batu babafitelela 9 milioni kuutwisisa hande Bibele. Buñata bwa batu babalutanga, bazwa mwa mabasi a batu babasi Bakreste. Lituto zeo halilifelwi, mi likona kuezezwa kwa ndu ya mutu yabata kuituta kamba kwa sibaka saatabela. Batu babañwi baitutanga Bibele ka kuitusisa foni, kompyuta, kamba lipangaliko zeñwi.

Muikambote ni yomuñwi wa Lipaki za Jehova kuli amitaluseze za tukiso yeo. Hamuka eza cwalo, mukalemuha kuli Bibele haki buka yemusa koni kuutwisisa, kono ki buka ye “tusa kwa ku luta, kwa ku kalimela, kwa ku hakulula, kwa ku laya ka ku luka,” ilikuli mube baba ‘ikonela hande, baba itukiselize hande ku peta musebezi kaufela o munde.’—2 Timotea 3:16, 17.