Bo Lin, babapila kwa China, babulela kuli: “Bibele ki buka ya bulapeli yezibahala hahulu. Kono batu babapila kwa China habaizibi mi haki ya butokwa ku bona.”

Bo Amit, babapila kwa India, babulela kuli: “Nikona kuutwisisa cwañi Bibele Yekenile, hailifo haniutwisisi libuka zekenile za bulapeli bwaluna bwa Sihindu?”

Bo Yumiko, babapila kwa Japan, babulela kuli: “Nikuteka hahulu Bibele bakeñisa kuli ki buka yakale mi hape niutwile kuli ki yona buka yelekiwa hahulu ki batu. Kono na hanisika ibona kale.”

Batu babañata mwa lifasi kaufela bakuteka hahulu Bibele. Kono mwendi habazibi litaba zeñata zekuyona. Buñata bwa batu babapila kwa Asia habazibi hande Bibele, mi ki nto yeswana ni kwa batu babañata babapila mwa libaka mokufumaneha hahulu Bibele.

Nihakulicwalo, mukana mwaipuza kuli: ‘Ki kabakalañi haniswanela kuutwisisa Bibele?’ Kuutwisisa zeibulela buka yekenile ye, kwakona kumitusa kueza lika zelatelela:

  • Kuba ni tabo

  • Kutiyela matata a mwa lubasi

  • Kutiyela lipilaelo za mwa bupilo

  • Kuba ni swalisano yende ni batu babañwi

  • Kuitusisa hande masheleñi

Ka mutala, bo Yoshiko, babapila kwa Japan, nebabata kuziba zeiluta Bibele, kacwalo, baikatulela kuipalela yona. Kiñi zenezwile mwa kueza cwalo? Babulela kuli: “Bibele initusize kuba ni tabo mwa bupilo, mi hape initusize kuba ni sepo ya za kwapili,” mi baekeza kuli: “Hanisa bilaelanga hahulu.” Bo Amit, bababulezwi kwa makalelo a taba ye, nebaikatulezi kuituta Bibele. Mi babulela kuli: “Nenikomokile hahulu, kuziba kuli mwa Bibele kunani litaba zekona kutusa batu kaufela.”

Bibele itusize hahulu batu babañata. Ni mina mwakona kuituta yona kuli mubone moikona kumituseza.