Batu babañwi nebanyandiswa maswe. Bakuta-kutela kulapela kuli Mulimu abatuse, kono hakuna yanaangile muhato wakubatusa. Batu bao neli bomañi? Neli Maisilaele, sona sicaba sa Mulimu sa kwaikale. Nebanyandiswa ki sicaba sesimaata sa Egepita. (Exoda 1:13, 14) Balibelela ka lilimo zeñata kuli Mulimu abalamulele kwa Maegepita bane babanyandisa. Mi kwamafelelezo, Mulimu abalukulula. (Exoda 3:7-10) Bibele ibulela kuli Mulimu alwanisa Maegepita. Atahisa likoto zeñata mwa Egepita, mi kihona abulaela mulena wa Egepita ni mpi yahae mwa Liwate le Lifubelu. (Samu 136:15) Jehova Mulimu naabonisize kuli ki “ndume wa ndwa” ka kulwanela sicaba sahae.—Exoda 15:3, 4.

Taba yakuli Mulimu naalwanisize Maegepila ibonisa kuli naayemelanga lindwa zeñwi. Ka linako zeñwi, Mulimu naalumelezanga Maisilaele, sona sicaba sahae kuli baye kwa ndwa. Ka mutala, nako yeñwi naabafile taelo ya kulwanisa Makanana, ili bane baezanga lika zemaswe hahulu. (Deuteronoma 9:5; 20:17, 18) Naalaezi Davida yena mulena wa Isilaele kulwanisa Mafilisita bane babanyandisa. Mane Mulimu naafile Davida litaelo zene mutusize kutula ndwa yeo.—2 Samuele 5:17-25.

Litaba zeo zebulezwi mwa Bibele, libonisa kuli Maisilaele hane banyandiswanga ni kueziwa maswe, Mulimu naabalumelezanga kulwana ka mulelo wakuli abasileleze ni kubukeleza bulapeli bwa niti. Kono munyakisise litaba zelatelela zebonisa lindwa zeneyemelwa ki Mulimu.

  1. MULIMU KI YENA FEELA YANAAKETANGA BATU BAKUITUSISA MWA NDWA. Ka nako yeñwi, Mulimu naabulelezi Maisilaele kuli: “Ha mu na ku tokwa ku lwana mwa ndwa ye.” Kabakalañi? Kakuli naaka balwanela. (2 Makolonika 20:17; 32:7, 8) Mulimu naabalwanezi hañata sina feela mo kutaluselizwe kwa makalelo a taba ye. Fokuñwi, naalaelanga batu bahae ba mwa Isilaele wa kwaikale kulwana mwa lindwa zanaayemela, ili lindwa zene ama kuhapa ni kusileleza Naha ya Sepiso —Deuteronoma 7: 1, 2; Joshua 10:40.

  2. MULIMU KI YENA FEELA YANAAZIBA FONE LISWANELA KULWANELWA LINDWA ZECWALO. Batanga ba Mulimu nebatokwanga kulibelela kuli abataluseze  nako yeswanela yakutaseza lila zabona zene banyandisa. Nebasa swaneli kuya kwa ndwa basika talusezwa. Hane bayanga kwa ndwa basika talusezwa kuli baeze cwalo, Mulimu naasa batusangi. Mane Bibele ibulela kuli, Maisilaele hane bayanga kwa ndwa basika lumelezwa ki Mulimu, lika nelisa bazamaelangi hande. *

  3. Nihaike kuli Mulimu naalwanisize Makanana, naapilisize batu babañwi babacwale ka Rahaba ni lubasi lwahae

    MULIMU HAATABELI LIFU, NIHAIBA LA MUTU YAMASWE. Jehova Mulimu ki yena yafa lika kaufela zepila bupilo mi ki yena yabupile batu. (Samu 36:9) Kacwalo, haatabeli kubona batu inze bashwa. Kono ka bumai, kunani batu babanyandisanga batu babañwi ni kubabulaya. (Samu 37:12, 14) Kuli afelise bumaswe bobucwalo, Mulimu naalumelezanga batu bahae kuyo lwanisa batu babamaswe. Nihakulicwalo, Mulimu naautwanga “makeke” mi naasa ‘halifelangi kapili’ lila za batu bahae nihaiba mwahalaa lilimo zeo kaufela zene bayanga Maisilaele kwa ndwa. (Samu 86:15) Ka mutala, naalaezi Maisilaele kuli pili basika lwanisa kale muleneñi, ba “buze ba ba yahile mwateñi kana ba lata ku koza” ili kubafa kolo ya kucinca mikwa ya bona ka mulelo wakuli baambuke ndwa. (Deuteronoma 20:10-13) Ka mukwa wo, Mulimu naabonisize kuli ha ‘tabeli lifu la ya maswe; kono u tabela ya maswe ha bakela mizamao ya hae, kuli a pile.’—Ezekiele 33:11, 14-16. *

Litaba zelunyakisisize libonisa kuli mwa linako za kwamulaho, Mulimu naanga lindwa sina nzila yeswanela yakufelisa ka yona buhateleli ni bumaswe. Kono Mulimu ki yena feela yanaazibanga fone liswanela kulwanelwa lindwa zecwalo ni kuziba batu bane baswanela kulwana. Kana Mulimu naalwananga lindwa ka mukwa obonisa kuli naatabela feela kusulula mali? Batili. Mane Mulimu utoile mifilifili. (Samu 11:5) Kana mubonelo wa Mulimu ka za lindwa neucincize Jesu Kreste, yena Mwanaa hae, hanaakalisize bukombwa bwahae, mwa lilimo za mwanda wa pili?

^ par. 7 Ka mutala, nako yeñwi Maisilaele nebaizo tulwa ki Maamaleke ni Makanana bakeñisa kuli nebatulile taelo ya Mulimu yakuli basike baya kwa ndwa yeo. (Numere 14:41-45) Lilimo zeñata kuzwa fo, Josiasi mulena yasepahala naaile kwa ndwa inze asika lumelezwa ki Mulimu, mi taba yeo neitahisize kuli mulena yo, abulaiwe.—2 Makolonika 35:20-24.

^ par. 8 Kono Maisilaele nebasika zibisa Makanana mone baka kona kuezeza tumelelano ya kozo ni bona pili basika balwanisa kale. Kabakalañi? Kakuli Makanana nebafilwe lilimo ze 400 za kuli bacince mikwa yabona yemaswe. Ka nako yene batile Maisilaele kuto balwanisa, Makanana babañata nese bali batu babamaswe hahulu kuli mane nebasa koni kucinca mikwa yabona. (Genese 15:13-16) Kacwalo, nebatokwa feela kuyundiselezwa kaufela bona. Kono Makanana bane bacincize mikwa yabona nebasika bulaiwa.—Joshua 6:25; 9:3-27.