Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  October 2015

Kana Luli Lwakona Kufumana Mulimu?

Kana Luli Lwakona Kufumana Mulimu?

Philo wa kwa Alexandria ili yali caziba wa lituto za butali bwa batu, naabulezi kuli: “Mulimu haautwisisehi.”

Saule wa kwa Tarese hanaaambola ni licaziba ba lituto za butali bwa batu ba kwa Atene ba mwa lilimo za mwanda wa pili, naabulezi kuli: “[Mulimu] ha yo kwahule ni mañi ni mañi wa luna.”

KI IFI taba yemulumelelana ni yona kwa litaba zefahalimu? Batu babañata bafumani kuli manzwi a Saule wa kwa Tarese ili yo hape abizwa muapositola Paulusi, aomba-omba ni kususueza. (Likezo 17:26, 27) Mi mwa Bibele kunani manzwi amañwi hape asusueza ni kuomba-omba sina ao. Ka mutala, Jesu naalapezi tapelo yenefile balateleli bahae buikolwiso bwa kuli baakona kuziba Mulimu ni kufumana limbuyoti zahae.—Joani 17:3.

Kono licaziba ba lituto za butali bwa batu, babacwale ka Philo nebanani mubonelo oshutana ni wo. Nebanahana kuli batu habakoni kuziba Mulimu kakuli haautwisisehi ni hanyinyani. Niti ka za taba yeo ki ifi?

Bibele ibulela ka kuutwahala kuli kunani lika zeñwi zebasa koni kuutwisisa batu ka za Mulimu. Ka mutala, halukoni kuziba butelele bwa nako yasabile teñi Mubupi, halukoni kuziba foikuma zibo yahae, mi halukoni kuutwisisa butuna bwa zibo yahae. Batu habakoni kuutwisisa lika zeo kaufela. Kono lika zeo halikoni kulupalelwisa kuziba Mulimu. Mane kunahanisisa fa lika zeo, kwakona kulutusa ku ‘sutelela ku Mulimu.’ (Jakobo 4:8) Halunyakisiseñi mitala isikai yalika zesa utwisisehi zeo. Ki hona luka nyakisisa lika zelukona kuutwisisa luli ka za Mulimu.

 Ki Lika Mañi Zelusa Koni Kuutwisisa ka za Mulimu?

KUBATEÑI KWA HAE KAMITA: Bibele iluta kuli Mulimu ubileteñi “ku zwa ko ku si na makalelo, ku ya ko ku si na mafelelezo.” (Samu 90:2) Ka mubulelelo omuñwi, Mulimu haana makalelo mi haana kuba ni mafelelezo. Ka mubonelo wa batu, “myaha ya hae ha i konwi ku baliwa.”—Jobo 36:26.

Mo imituseza taba yeo: Mulimu usepisa kumifa bupilo bobusafeli haiba mufita fa kumuziba luli. (Joani 17:3) Lukona kusepa cwañi taba yeo haiba Mulimu haakoni kupila kuya kuile? “Mulena wa kamita” ki yena feela yakona kutaleleza sepiso ye cwalo.—1 Timotea 1:17.

MUNAHANO WA MULIMU: Bibele iluta kuli “ngana ya [Mulimu] ha ku na ya i kona.” kakuli mihupulo yahae ipahami kufita mihupulo yaluna. (Isaya 40:28; 55:9) Ki lona libaka Bibele haibulela kuli: “Ki mañi ya fitile fa ku ziba munahano wa Jehova, kuli a kone ku mu laela?”—1 Makorinte 2:16.

Mo imituseza taba yeo: Mulimu waakona kuteeleza kwa litapelo zebalapela batu babañata ka nako yeswana. (Samu 65:2) Mane walemuhanga taha ni taha yewela fafasi. Kana Mulimu waakona kupateha hahulu kuli mane apalelwe kumilemuha ni kuteeleza kwa litapelo zamina? Kutokwa ni hanyinyani kakuli muhupulo wahae upahami hahulu. Mi sabutokwa ni kufita ki kuli Mulimu uminga kuba “ba butokwa hahulu ku fita litaha ze ñata.”—Mateu 10:29, 31.

LINZILA ZA MULIMU: Bibele iluta kuli batu habana kukona “ku tungununa misebezi ya ezize Mulimu, ku kala kwa makalelo ku isa kwa mafelelezo.” (Muekelesia 3:11) Kacwalo, haluna kukona kuziba lika kaufela ka za Mulimu. Linzila za butali bwa Mulimu “ha li koni ku fumanwa!” (Maroma 11:33) Kono Mulimu waatabela kuzibisa batu babaeza tato yahae linzila zahae.—Amosi 3:7.

Halukoni kuziba butelele bwa nako yasabile teñi Mubupi, halukoni kuziba foikuma zibo yahae, mi halukoni kuutwisisa butuna bwa zibo yahae

Mo imituseza taba yeo: Haiba lubala ni kuituta Bibele, lukazwelapili kuituta lika zeñata ka za Mulimu ni linzila zahae. Mi nto yeo ikalutusa kusutelela hahulu ku Ndataa luna wa kwa lihalimu kamita ni kuya kuile.

Zemukona Kuziba

Taba yakuli halukoni kuutwisisa lika kaufela ka za Mulimu haitalusi kuli halukoni kumuziba ni hanyinyani. Mwa Bibele kunani litaba zeñata zekona kulutusa kuziba hande Mulimu. Munyakisise mitala yelatelela:

LIBIZO LA MULIMU: Bibele iluluta kuli Mulimu uipeile libizo. Ubulela kuli: “Ki na [Jehova], ki lona Libizo la ka.” Libizo la Mulimu lifumaneha ibato ba ha 7,000 mwa Bibele kufita mabizo amañwi kaufela.—Isaya 42:8.

Mo imituseza taba yeo: Mwa tapelo yahae yeli mutala, Jesu naabulezi kuli: “Ndataa luna ya kwa lihalimu, libizo la hao li keniswe.” (Mateu 6:9) Ni mina mwakona kuitusisa libizo la Mulimu mwa litapelo zamina. Jehova utabela kupilisa mutu kaufela yaitusisa libizo lahae ka mukwa oswanela.—Maroma 10:13.

SIBAKA SAAPILA KUSONA MULIMU: Bibele iluta kuli kunani libaka zepeli, ili lihalimu mokupila libupiwa za moya ni lifasi mo kupila batu. (Joani 8:23; 1 Makorinte 15:44) Mwa Bibele, linzwi la “lihalimu” hañata liama kwa sibaka mokupila  libupiwa za moya. Mubupi upila kusona ‘sibaka seo’ sa “lihalimu”—1 Malena 8:43.

Mo imituseza taba yeo: Imitusa kuutwisisa hande Mulimu. Mubupi haki maata feela asa utwisisehi afumaneha kai ni kai. Jehova ki Mulimu luli yapila mwa sibaka sesiliteñi. “Mi ha ku na nto ye bupilwe ye ipatile mwa meeto a hae.”—Maheberu 4:13.

MWAINEZI MULIMU: Bibele iluta kuli Jehova unani mikwa yeminde. “Mulimu ki lilato.” (1 Joani 4:8) Haapumangi. (Tite 1:2) Haaketululi, unani makeke ni musa, mi ahalifi kapili. (Exoda 34:6; Likezo 10:34) Taba yekona kukomokisa batu babañata ki yakuli, Mubupi utabela kueza “bulikani” ni batu babamukuteka.—Samu 25:14.

Mo imituseza taba yeo: Mwakona kuba mulikanaa Jehova. (Jakobo 2:23) Hamukaziba mwainezi Jehova, muka kona kuutwisisa hande litaba ze mwa Bibele.

‘MUBATE’ MULIMU

Bibele italusa hande mwainezi Jehova Mulimu. Mubupi ubata kuli mumuzibe isike kuli mupalelwe kumuutwisisa. Mane Linzwi lahae, yona Bibele, ilususueza kuli: “Ha u mu bata u ka mu fumana.” (1 Makolonika 28:9) Mwakona kuziba Mulimu ka kubalanga ni kunahanisisa fa litaba zemubala mwa Bibele. Bibele italusa kuli hamuka eza cwalo, Mulimu “u ka sutelela ku mina.”—Jakobo 4:8.

Haiba lubala ni kuituta Bibele, lukazwelapili kuituta lika zeñata ka za Mulimu ni linzila zahae

Mukana mwaipuza kuli: ‘Nikona cwañi kuba mulikanaa Mubupi haiba hanikoni kuutwisisa lika kaufela ka zahae?’ Munyakisise taba ye: Kana mutu utokwa kuba yaitutile hahulu za bualafi kuli abe mulikanaa dokota? Batili! Mulikanaa dokota ukona kuba mutu yabeleka musebezi usili. Kono batu bao baakona kuba balikani babatuna. Sabutokwa feela ki kuli, mulikanaa dokota uswanela kumuziba hande ni kuziba lika zaatabela ni zaasa tabeli. Ka mukwa oswana, Bibele yakona kumitusa kuziba mwainezi Jehova, ni kuziba zemutokwa kueza kuli mube balikani bahae.

Mwa Bibele kunani litaba zeñata zekona kulutusa kuziba hande Mulimu. Kana mwatabela kuituta zeñata ka za Jehova Mulimu? Lipaki za Jehova banani tukiso yakuituta Bibele ni batu kusina kulifa sesiñwi. Lumikupa kuli muikambote ni Lipaki za Jehova ba mwa silalanda samina kamba mukene fa Webusaiti yaluna ya,www.jw.org.