Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  October 2015

 BIBELE YACINCANGA BUPILO BWA BATU

wale Seniikutwa Kuli Nakona Kutusa Batu Babañwi

wale Seniikutwa Kuli Nakona Kutusa Batu Babañwi
  • SILIMO SENE BAPEPILWE: 1981

  • NAHA KONE BAPEPEZWI: GUATEMALA

  • LITABA ZEEZAHEZI: NEBAHULILE KA MANYANDO

BUPILO BWAKA BWAKWAMULAHO:

Nenipepezwi kwa Acul, ili sibaka sa matakanyani sesifumaneha kwa malundu ali kwa wiko wa naha ya Guatemala. Lubasi lwaluna ki lwa puo ya Siixil, mi puo yeo isimuluha kwa batu bababulela puo ya Simaya. Kwandaa puo ya Sipanish, neniitusisanga puo ya Siixil kuzwelela feela kwa bwanana. Nenipepilwe ka nako yene kunani ndwa ya mukowa mwa Guatemala ili yenetandile lilimo ze 36. Mwahalaa nako yeo, buñata bwa batu bababulela puo ya Siixil nebashwile.

Hanenili wa lilimo zeene, zazi leliñwi, muhulwanaaka yanaali wa lilimo ze 7 naasweli kubapalisa ndalamiti yenetilo tunya ka kusa libelela. Kozi yeo neitahisize kuli ni be sibofu; mi ka bumai muhulwanaaka yena naashwezi ona fo. Kutuha fo, neniisizwe kwa sikolo sa libofu sene sifumaneha mwa Muleneñi wa Guatemala, ili kone niizo ituta muñolo wa libofu. Hane nili kwa sikolo seo, nenisa utwisisangi libaka babeleki bakwateñi hane banihanisanga kuambola ni banana babañwi mi bana ba sikolo babañwi neba ikambusanga kuna. Nenibanga mwa buinosi kamita mi neninyolelwanga nako yene nibanga kwa ndu ni bo ma ka likweli zepeli silimo ni silimo, ili bane banibonisanga musa ni sishemo. Ka bumai, bo ma nebatimezi inze ninani lilimo ze 10. Neniikutwile hahulu bumaswe bakeñisa kushwelwa ki bo ma bane banilata hahulu.

Hane nili wa lilimo ze 11, nakutela kwa tolopo yene nisimuluha kuyona mi nayo kalisa kupila mwa lubasi lwa bahulwani baka benipepiwa ni bona ku bo ndate. Neba nibabalela ka kunifa lika zene nitokwa kwa mubili, kono nekusina yanaaezanga silikani nina. Fokuñwi nenibuzanga Mulimu kuli: “Bo ma bashweziñi? Ki kabakalañi hanili sibofu?” Mi batu neba nibulelelanga kuli matata ao kaufela naatiswa ki Mulimu. Nakalisa kuikutwa kuli Mulimu haanataba ni na. Libaka feela lene litisize kuli nisike naipulaya ki kuli nenisika fumana mukwa wa kuipulaya ka ona.

Kuba sibofu nekutahisize kuli batu basike baniisa pilu. Hane nisali mwanana, basali hañata neba niswalanga ni kueza somano ni na. Nenisa bihangi litaba zeo ka kunahana kuli hakuna yakaiisa pilu kwateñi. Batu nebasa ambolangi hahulu nina. Nenilembwalile, nenisa tabeli kuba ni batu babañwi mi nenisa sepi batu.

BIBELE MONE ICINCELIZE BUPILO BWAKA:

Hane ninani lilimo ze 13, naatumelwa ki Lipaki za Jehova bababeli (ili mutu ni musalaa hae) ka nako yakuitabisa fa sikolo. Bo muluti babañwi ba fa  sikolo saluna, bane banishwelanga hahulu makeke bakeñisa muinelo waka ki bona bane bakupile Lipaki bao kuli banipotele. Lipaki za Jehova bao neba nibulelezi za sepiso yefumaneha mwa Bibele yakuli babashwile baka zuha ni kuli nako yeñwi, libofu baka bona hape. (Isaya 35:5; Joani 5:28, 29) Nenitabisizwe hahulu ki litaba zene banilutile kono nekunibezi taata kuambola ni bona bakeñisa kuli nenisika twaela kuambola ni batu. Kusina taba ni kuli nenisika twaela kuambola ni batu, nebazwezipili kunipotelanga ilikuli banilute Bibele. Lipaki bao nebazamayanga musipili wa likilomita ze 10 mwahalaa malundu kuli bafite mwa tolopo yene nipila kuyona.

Bahulwani baka neba nitalusezanga kuli Lipaki bao nebaapalanga hande nihaike kuli nebasina hande sabona. Nihakulicwalo, neba niisa pilu mi neba nitisezanga limponyana. Neniikutwile kuli moya wa buitomboli o cwalo ukona feela kuboniswa ki Bakreste ba niti.

Neniitutanga Bibele ka kuitusisa libuka za muñolo wa libofu. Nihaike kuli neniutwisisa zene niituta, nenifumana taata kulumela lika zeñwi. Ka mutala, nenipalelwa kulumela kuli Mulimu unani taba ni na, ni kuli batu babañwi baakona kuniisa pilu. Neniutwisisize libaka Jehova hatuhelezi lika zemaswe kuezahala kono nenifumana taata kulumela kuli Mulimu ki Ndate luli ya lilato. *

Zene niitutile mwa Bibele, neli nitusize hanyinyani-hanyinyani kucinca mubonelo waka. Ka mutala, neniikutwile kuli Mulimu uutwelanga hahulu batu babanyanda makeke. Mane Mulimu naabulelezi balapeli bahae bane banyandiswa maswe, kuli: “Ni bonelezi ku swenyeha kwa sicaba sa ka . . . ni ziba manyando a bona.” (Exoda 3:7) Neniikatulezi kuineela ku Jehova hamulaho wa kuziba kuli unani mikwa yeminde. Mi nakolobezwa ni kuba yomuñwi wa Lipaki za Jehova ka silimo sa 1998.

Inze nili ni muzwale wa mwa lubasi loluni babalela

Hamulaho wa nako yebato kwana silimo silisiñwi kuzwa fonikolobelezwa, nakala kuyanga kwa sikolo sa libofu sene sili bukaufi ni tolopo ya Escuintla. Eluda (muuna-muhulu) yomuñwi wa mwa puteho yaluna a ziba za matata ane nitalimana ni ona kuli nikone kufumanehanga kwa mikopano inze nipila mwa tolopo yeni nisimuluha kuyona. Puteho yeneeli bukaufi neifumaneha mwahalaa malundu ane bafitanga kuona Lipaki bane bakalisize kuitutanga Bibele ni na, mi nekuli taata kuli niyange kwateñi. Ka cwalo, muuna-muhulu yo, aambola ni Lipaki babapila mwa tolopo ya Escuintla ili bane batabela kuniinga kuli nipile ni bona ni kuli niyange ni bona kwa mikopano. Nihaiba ka nako ye, Lipaki bao basa ni babalela hande inge kuli ni yomuñwi wa batu ba mwa lubasi lwabona.

Nikona kubulela ka za lilato lelituna lebanibonisize batu ba mwa puteho yaluna. Lika zeo kaufela, linikolwisa kuli ka kuba Paki ya Jehova, ni mwahalaa Bakreste ba niti.—Joani 13:34, 35.

MONITUSELIZWE:

Hanisa ikutwanga kuba mutu yasina tuso ni yasina sepo. Ka nako yacwale ninanitabo mwa bupilo. Ka kuba mubeleki wa nako kaufela mwa musebezi obaeza Lipaki za Jehova wa kuluta batu Bibele, niisa hahulu pilu kwa kuluta batu niti ya mwa Bibele isiñi kwa buyanga bwaka. Hape ninani tohonolo ya kusebeza sina muuna-muhulu mwa puteho, mi nifanga lingambolo za Bibele fapilaa batu babañata mwa liputeho ze mwa silalanda saluna. Mane nibile ni kolo yakufa lingambolo za Bibele fa mikopano yemituna ya mazazi a malaalu ili ko kufumanehanga batu babañata-ñata.

Inze nisweli kufa ngambolo ka kuitusisa Bibele ya Muñolo wa Libofu

Ka silimo sa 2010, nenikwazize Sikolo sa Tuto ya Bukombwa (sesesibizwa cwale kuli Sikolo sa Bakutazi ba Mubuso) sene sibezi mwa naha ya El Salvador. Sikolo seo, sinitusize kuziba mwa kupetela hande misebezi ya mwa puteho. Lituto zene niitutile kwa sikolo seo, linitusize kuikutwa kuli ni mutu wa butokwa hahulu ni kuli nalatiwa ki Jehova Mulimu yena yakona kutusa mutu ufi kamba ufi kupeta musebezi wahae.

Jesu naabulezi kuli: “Ku na ni tabo ye tuna mwa ku fana ye fita ye mwa ku fiwa.” (Likezo 20:35) Kacenu, senikona kubulela kuli nitabile, nihaike kuli sapili nenisa hupulangi kuli nakona kuba mutu yatabile, mi cwale seniikutwa kuli nakona kutusa batu babañwi.

^ par. 13 Kuli mubale litaba zeñata ka za libaka Mulimu hatuhelezi bumaswe, mubone kauhanyo 11 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? yehatisizwe ki Lipaki za Jehova.