Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  October 2015

 TOHO YA TABA | KANA KULAPELA KWATUSA?

Moikona Kumituseza Tapelo

Moikona Kumituseza Tapelo

Musika eza kale nto ifi kamba ifi, mwendi mwakona kuipuza kuli: ‘Nto ye ika nitusa cwañi?’ Kana kufosahalile kuipuza puzo yecwalo ka za tapelo? Batili. Hañata lubatanga kuziba haiba kueza nto yeo kwatusa.

Mwa taba yefelile, nelunyakisisize bupaki bobubonisa kuli tapelo haki kezo ya bulapeli ya kuezeza feela mulao kamba yakueza ka mulelo wa kuli mutu aikutwe hande. Mulimu wa niti wateelezanga luli kwa litapelo. Haiba lulapela ka nzila yeswanela ni ka mabaka autwahala, uzibe Mulimu uka teeleza kwa litapelo zaluna. Mane ulususueza kusutelela kuyena. (Jakobo 4:8) Kacwalo, kulapelanga kamita kukalutusa cwañi? Halunyakisiseñi linzila zeñwi zeikona kulutusa ka zona tapelo.

Kozo ya mwa munahano.

Kana mwabanga ni lipilaelo zeñata hamutalimana ni matata mwa bupilo? Bibele ilususueza kuli lu “lapele ka nako kaufela” haluli mwa miinelo yecwalo ni kuli lu ‘zibise Mulimu ze lu kupa ka tapelo ni ka kupo hamoho ni buitumelo.’ (1 Matesalonika 5:17; Mafilipi 4:6) Bibele ilukolwisa kuli haluka lapelanga ku Mulimu, “kozo ya Mulimu ye fita kutwisiso kaufela, i ka buluka lipilu za [luna] ni mihupulo ya [luna].” (Mafilipi 4:7) Lwakona kuba ni kozo halutaluseza Ndataa luna wa kwa lihalimu lipilaelo zaluna. Mane Bibele kwa liñolo la Samu 55:22 ibulela kuli: “U lwalise Muñaa Bupilo mulwalo wa hao, mi u ka ku tiisa.”.

“U lwalise Muñaa Bupilo mulwalo wa hao, mi u ka ku tiisa.” —Samu 55:22

Batu babañata mwa lifasi kaufela, babile ni yona kozo yeo. Bo Hee Ran, babapila kwa South Korea, babulela kuli: “Nihaiba hanitalimananga ni matata amatuna, niikutwanga kuimuluha ni kuba ni maata akutiyela matata ao hamulaho wa kulapela.” Bo Cecilia, babapila kwa Philippines, babulela kuli: “Ka kuba me, nibilaelanga hahulu ka za  bana baka babasizana ni boma babaeza kuli habasa niziba bakeñisa busupali ni kukula. Kono tapelo initusanga kusa bilaezwa hahulu ki miinelo yeo mi nikonanga kueza misebezi yaka ya ka zazi ni zazi kusina lipilaelo zeñata. Naziba kuli Jehova uka nitusa kubabalela lubasi lwaka lo.”

Kuluomba-omba ni kulutiisa halutalimana ni miliko.

Kana munani lipilaelo zetuna hahulu zekona kumi bulaya kamba kana mutalimana ni miinelo yekona kumitiseza kozi? Kulapela ku “Mulimu ya omba-omba mwa miinelo kaufela” kwakona kumiimulula. Bibele ibulela kuli: “[Mulimu] u lu omba-omba mwa liñalelwa za luna kamukana.” (2 Makorinte 1:3, 4) Ka mutala, zazi leliñwi Jesu hanaali mwa ziyezi yetuna hahulu ‘a kubama mi a kala ku lapela.’ Kiñi zenezwile mwa kueza cwalo? “Lingeloi la to bonahala kuyena ku zwa kwa lihalimu mi la mu tiisa.” (Luka 22:41, 43) Muuna  yomuñwi yasepahala, yabizwa Nehemia, naanyandisizwe hahulu ki batu babamaswe bane babata kumutuhelisa kueza musebezi wanaamufile Mulimu. Naalapezi ku Mulimu kuli: “U tiise mazoho a ka!” Lika zeneezahezi kuzwa fo, libonisa kuli Mulimu ka niti naatusize Nehemia ka kufelisa sabo yanaanani yona ni kumutusa kupeta musebezi wahae. (Nehemia 6:9-16) Bo Reginald, babapila kwa Ghana, babulela cwana ka za tapelo, bali: “Hanilapelanga, sihulu mwa linako zetaata, niikutwanga inge kuli nitalusize matata aka ku mutu yakona kunitusa ni yakona kunifa buikolwiso bwa kuli haniswaneli kubilaela hahulu.” Ka niti, Mulimu waakona kuluomba-omba halulapela kuyena.

Butali bobuzwa ku Mulimu.

Likatulo zeñwi zeluezanga, zaakona kuama bupilo bwaluna kaufela ni bwa batu belulata. Lukona kueza cwañi likatulo zende? Bibele ibulela kuli: “Haiba yo muñwi ku mina u tokwile butali, a zwelepili ku kupa Mulimu, kakuli yena u fanga bote ka bufani bo butuna a sa shubuli mutu; mi u ka bu fiwa.” (Jakobo 1:5) Haiba lukupa butali, Mulimu uka lufa moya wahae okenile kuli ulutuse kueza likatulo zende. Mane halukupa moya okenile ka kunonga, Mulimu ukalufa ona bakeñisa kuli Jesu naabulezi kuli: “Ndate ya kwa lihalimu, yena u ka . . . fa moya o kenile ku ba ba mu kupa!”—Luka 11:13.

Bo Kwabena, babapila kwa Ghana, babulela kuli: “Nenilapelanga ku Jehova ka nako kaufela kuli anituse kueza katulo yende.”

Nihaiba Jesu naaikutwile kuli naatokwa kukupa Ndatahe kuli amutuse kueza likatulo zetuna. Bibele ilubulelela kuli Jesu hanaabata kuketa baana ba 12 bane baka ba baapisitola bahae, naatandile “busihu kaufela a nzaa lapela ku Mulimu.”—Luka 6:12.

Sina Jesu, batu babañata kacenu babile ni buikolwiso bwa kuli Mulimu waakona kualaba litapelo za bona hamulaho wa kubona mwabatuselize kueza likatulo zende. Bo Regina, babapila kwa Philippines, batalusa ka za matata abatalimana ni ona a cwale ka, kuipabalela ni kubabalela lubasi lwa bona hamulaho wa kushwelwa ki bo muuna bona, butata bwa kuzwisiwa musebezi ni bwa kuuta bana babona. Kiñi zebatusize kueza likatulo zende? Babulela kuli: “Niitingile fa tuso yanifanga Jehova ka kulapela.” Bo Kwabena, babapila kwa Ghana, batalusa libaka hane bakupile Mulimu kuli abatuse, bali: “Nenituhelisizwe musebezi wabuyahi one unifumanisa masheleñi amañata.” Hane banyakisisa za musebezi one baka kona kueza hamulaho wafo, babulela kuli: “Nenilapelanga ku Jehova ka nako kaufela kuli anituse kueza katulo yende.” Baekeza kuli: “Niikutwa kuli Jehova unitusize kuketa musebezi onikonisa kumulapela ni kufumana lika zakuipilisa ka zona.” Nimina mwakona kutusiwa ki Mulimu haiba mukupa ketelelo yahae mwa lika zekona kuama silikani sa mina ni yena.

Lunyakisisize feela litaba lisikai zebonisa mo ikona kulutuseza tapelo. (Mitala yemiñwi ifumaneha mwa mbokisi yeli: “ Moikona Kumituseza Tapelo.”) Kuli mufumane tuso yeo, mutokwa pili kuituta ka za Mulimu ni kuziba zaatokwa. Haiba mwatabela kuituta za Mulimu ni kuziba zaatokwa, lumisusueza kuatumela Lipaki za Jehova kuli ba mituse kuituta Bibele. * Yeo ikona kuba yona nzila yapili yeka mitusa kusutelela kuya “utwa milapelo.”—Samu 65:2.

^ par. 14 Kuli muzibe litaba zeñata, muambole ni Lipaki za Jehova babapila mwa silalanda samina kamba mukene fa Webusaiti yaluna ya, www.jw.org.

Muitute Zeñata

TABA YENDE YEZWA KU MULIMU!

Taba Yende ki Nto Mañi?

Muzibe taba yende yezwa ku Mulimu, libaka haili ya butokwa, ni zemuswanela kueza.

KI BO MAÑI BABAEZA TATO YA JEHOVA KACENU?

Lipaki za Jehova ki Batu Babacwañi?

Ki babakai Lipaki za Jehova bemuziba? Ki lika mañi zemuziba luli ka za luna?