Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 ZEEZAHEZI MWA BUPILO

Kufumana Nto Yabutokwa Yefita Kuba ni Libubo

Kufumana Nto Yabutokwa Yefita Kuba ni Libubo

Zazi leliñwi ka silimo sa 1984, nekuezahezi nto yenetahisize kuli nicince mupilelo waka ni kuli nikale kuba mutu yazibahala hahulu. Nenibubekilwe ka kubeiwa libizo la Miss Hong Kong. Mi siswaniso saka nesibeilwe fa likepe la fahalimu a mitende ni limagazini. Neniopelanga, kubina, kubulela fapilaa sicaba, kuzamaisa liprogilamu za fa TV, kutina litino zende ni kufumaneha ni batu babakutekeha babacwale ka mubusisi wa muleneñi wa Hong Kong.

Silimo sene sitatami, nakala kubapalanga mwa mafilimu, mi hañata ki na yanaabanga muñaa filimu. Babihi ba makande nebabatanga makande aama zaka, batu babanganga maswaniso nebabatanga maswaniso aka, mi batu nebabatanga kuli ni fumanehe kwa mikiti ya kubonisa mafilimu a manca, mikiti ya kukwalula miyaho yeminca ni kuca ni bona sico sa musihali kamba sa manzibwana. Nenitabelwa hahulu ki batu babañata.

Inze babapala mwa filimu ya mifilifili

Kono hasamulaho, nalemuha kuli lika zeo kaufela nelisina tuso. Nenibapalanga hahulu mwa mafilimu a mifilifili, mi kueza cwalo nekukona kunikenya mwa kozi. Babapali ba mafilimu ba kwa Hong Kong nebasa itusisangi batu babañwi kubaezeza likezo zekona kukenya mutu mwa kozi sina mone baezezanga babapali ba mafilimu ba mwa tolopo ya Hollywood. Kacwalo, ki na yanaa ikezezanga likezo zekona kukenya mutu mwa kozi zecwale ka kupahama ni mutututu fahalimu a mota. Buñata bwa mafilimu ane nibapalanga ku ona neli a buhule ni a mifilifili. Mi amañwi ona naabonisanga likezo za madimona.

Ka silimo sa 1995, nanyalana ni mupangi wa mafilimu. Nihaike kuli neninani lika zene ka kona kunitahiseza tabo zecwale ka libubo, sifumu ni kuba ni muuna yanilata hahulu, nenisina hande tabo mwa bupilo. Kacwalo, natuhela kubapalanga mwa mafilimu.

KUHUPULA TUMELO YENE NINANI YONA KWA BWANANA

Nihupula tumelo yene ninani yona hane nisali mwanana. Ka nako yeo, na ni muhulwanaaka neluyo potelanga lubasi loluñwi lwa batu babali Lipaki za Jehova la Mukibelo ni la Mukibelo. Bo Joe McGrath, bane bali toho ya lubasi lo, nebaitutanga ni luna Bibele hamohocwalo ni bana babona babalaalu babasizana. Lubasi lwabona neli lolutabile mi nebalatana, mi bo Joe nebakuteka hahulu bo musalaa bona ni bana babona. Hape nenitabelanga hahulu kuya ni bona kwa mikopano ya Sikreste. Fokuñwi, neluyanga ni bona kwa mikopano yemituna. Nisahupulanga hahulu linako zeo. Neniikutwanga hahulu kulukuluha kuba hamoho ni Lipaki za Jehova.

Kono mwa lubasi lwaluna nekusina hande tabo bakeñisa lika zemaswe zeneezahala. Mupilelo wa bo ndate  neuli omaswe mi neutahisa kuli boma babe ni ndiulu ni kuli balembwaale hahulu. Ka nako yene nituha ni kwanisa lilimo ze 10, boma batuhela kuyanga kwa mikopano ya Lipaki za Jehova. Na nenizwezipili kuyanga kwa mikopano nihaike kuli nenisina hande tukufalelo, mi nakolobezwa inge ninani lilimo ze 17. Kono hamulaho wa nako, nakala kuezanga lika zemaswe mi nazwisiwa mwa puteho.

NIIKATULELA KUKUTELA MWA PUTEHO

Hamulaho feela wa sinawenga saka, nenipotezwi ki baana-bahulu (maeluda) bababeli ba mwa puteho ya Lipaki za Jehova yeneili mwa silalanda saluna. Banitaluseza zene nitokwa kueza kuli ni kutele ku Jehova Mulimu, mi balukisa kuli niitutange Bibele ni mulumiwa yomuñwi wa libizo la Cindy. Ka nako yeo, tumelo yaka neifokola, kacwalo, nakupa bo Cindy kuli banife bupaki bobubonisa kuli Bibele luli ki Linzwi la Mulimu. Neba nifile mitala ya bupolofita bwa mwa Bibele bobutalelelizwe. Hamulaho wa nako, na ni bo Cindy lwakala kuutwana hahulu, mi banikupa kuli niitutange ni bona lituto za mwa Bibele za matatekelo. Nalumela kuli luezange cwalo. Nelilona lwapili kuutwisisa kuli Jehova ki Mulimu ya lilato mi ubata kuli nibe ni tabo.

Hane nikalile kuyanga kwa mikopano ya Sikreste hape, neniikutwile kuba ni tabo bakeñisa kuba hamoho ni Lipaki za Jehova kufita kuba ni batu bane lubelekisana ni bona mwa musebezi wa kupanga mafilimu. Kono zene ezahezi kuna hane nisali mwanana, neli nitahiselize kuli nisike nasepa batu babañwi mi nenisina tabo. Mutu yomuñwi yelulapela ni yena, naanitusize ka kunibonisa mwa Bibele lika zene ka kona kunitusa kufelisa lipilaelo zaka zeo, mi hape neniitutile mwa kufumanela balikani sakata.

NTO YABUTOKWA YEFITA KUBA NI LIBUBO

Ka silimo sa 1997, na ni bomuunaaka lwatutela mwa tolopo ya Hollywood, mwa California, kwa U.S.A. Teñi ko nayo pateha hahulu mwa musebezi wa kutusa batu kuituta Linzwi la Mulimu. Kuluta batu Bibele kunitusa kuba ni tabo yetuna kufita kuba ni libubo la kubapala mwa mafilimu. Ka mutala, ka silimo sa 2002, nenikopani ni bo Cheri, balikani baka bane bapila kwa Hong Kong. Ka linzila zeñata, lika zene nifitile kuzona mwa bupilo neliswana ni zene bafitile kuzona bo Cheri. Bo Cheri nebafilwe libizo la Miss Hong Kong pili na nisika fiwa kale libizo leo. Mane hane nifilwe libizo leo, bo Cheri ki bona bane banitinisize kepesi yakuba Miss Hong Kong. Hape neba bapalanga mwa mafilimu mi hamulaho baba bapangi ba mafilimu ka kutusana ni baonga-ongi babazibahala hahulu. Bo Cheri ni bona nebatutezi kwa Hollywood.

Neniutwile hahulu makeke bo Cheri hane banitaluselize kuli muuna yanaabata kubanyala naashwile ka sipundumukela bakeñisa butuku bwa pilu. Nebasika omba-ombiwa ki batu ba mwa bulapeli bwa Sibudda bone bali kubona. Bo Cheri ni bona nebanani libubo kuli mane batu babañwi nebaikumbutanga kuba sina bona kono nebasina tabo mi nebasa sepi mutu ufi kamba ufi. Nakala kuitutanga ni bona litaba zene niitutile mwa Bibele kono nebafumana taata kuliutwisisa bakeñisa lituto zene balutilwe mwa bulapali bwa Sibudda.

Balikani baka bo Cheri inze baitukiseza kubapala mwa filimu

Zazi leliñwi ka silimo sa 2003, bo Cheri banilizeza foni inze bali mwa tolopo ya Vancouver, kwa Canada, kone basweli kupanga filimu. Bo Cheri banitaluseza ka tabo yetuna kuli, nebasweli kubuha bunde bwa naha ya Canada inze bazamaisa mota habato lapela ka kutumusa kuli: “Ni bulele, Mulimu wa niti ki mañi? Ki wena mañi?” Ka yona nako yeo, babona libizo la Jehova leliñozwi fa Ndu ya Mubuso yeneli bukaufi mi baya fa teñi. Nto yeo neitahisize kuli baikutwe kuli Mulimu ualabile tapelo yabona, mi nebabata  kukopana ni Lipaki za Jehova kapili-pili. Naeza litukiso, mi kusika fita nako yetelele, bayo fumaneha kwa mikopano ya Lipaki za Jehova kwa puteho ya Sichanizi yefumaneha mwa tolopo ya Vancouver.

Hamulaho wa fo, bo Cheri banitaluseza kuli “batu ba, banilata luli. Nakona kubataluseza maikuto aka.” Nenitabile hahulu kuutwa taba yeo kakuli bo Cheri nebasa tabeli kuba ni balikani hane baezanga musebezi wa kupanga mafilimu pili basika ituta kale niti. Bo Cheri nebazwezipili kufumanehanga kwa mikopano. Kono ka silimo sa 2005, basaina tumelelano ya kupanga mafilimu amabeli amatelele hahulu mwa naha ya China, ili nto yenetahisize kuli bakutele kwa Hong Kong. Ka litohonolo, mwa silimo sa 2006, bo Cheri baineela ku Jehova mi bakolobezwa ni kuba Paki ya Jehova kwa mukopano omuñwi one uezelizwe mwa Hong Kong. Nihaike kuli bo Cheri nebabata kusebeleza Jehova ka kutala, musebezi one baeza wakupanga mafilimu neusa balumelezi kueza cwalo, mi nebasina tabo.

TABO YETISWA KI KUTUSA BATU BABAÑWI

Ka silimo sa 2009, bo Cheri bacinca mupilelo wabona. Baikatulela kutuhela musebezi wa kupanganga mafilimu ilikuli basebeleze Jehova ka kutala. Bafumana balikani babañata mwa puteho ya Sikreste. Bababakutazi ba nako kaufela ba taba ye nde ya Mubuso mi nebatabela hahulu kutusa batu kuba ni mupilelo omunde.—Mateu 24:14.

Bo Cheri baituta puo ya Sinepali kuli batuse sikwata sa Lipaki za Jehova sesiitusisa puo ya Sinepali kwa Hong Kong. Buñata bwa batu bababulela puo ya Sinepali mwa Hong Kong habaiswi pilu bakeñisa kuli habazibi hande puo ya Sikuwa kamba ya Sichainizi mi hape lizo zabona zashutana ni za batu babañwi. Bo Cheri neba nitaluselize kuli nebatabela hahulu kutusa batu bababulela puo ya Sinepali kuutwisisa Bibele. Ka mutala, nako yeñwi hane bakutaza fa ndu ni ndu, nebafumani musali ya bulela puo ya Sinepali yanaaziba litaba zenyinyani ka za Jesu kono ili yanaasa zibi nto ni yekana ka za Mulimu wa niti, yena Jehova. Bo Cheri nebaitusisize Bibele kubonisa musali yo kuli Jesu naalapelanga ku Ndatahe wa kwa lihalimu. Musali yo hasaalemuhile kuli waakona kulapelanga ku Mulimu wa niti yena Jehova, aamuhela taba yende. Hamulaho wa fo, muunaa hae ni mwanaahae wa musizana ni bona bakala kuitutanga Bibele.—Samu 83:18; Luka 22:41, 42.

Bo Cheri kacenu

Hase nilemuhile kuli bo Cheri nebaikola hahulu kuba mukutazi wa nako kaufela, naipuza kuli: ‘Kiñi zenipalelwisa kuba mukutazi wa nako kaufela?’ Ka nako yeo, ni na nenipila mwa Hong Kong. Kacwalo, naeza licinceho mwa bupilo bwaka ilikuli ni kone kuba ni nako yeñata ya kuluta batu niti ya mwa Bibele. Nilemuhile kuli kuteeleza kwa batu ni kubatusa kuutwisisa Linzwi la Mulimu kunitahisezanga tabo yetuna.

Nilemuhile kuli kutusa batu kuutwisisa Linzwi la Mulimu kunitahisezanga tabo yetuna

Ka mutala, neniitutanga Bibele ni musali yomuñwi wa kwa naha ya Vietnam yanaasina hande tabo mwa bupilo. Ka nako ya cwale, musali yo saanani tabo mwa bupilo mi uikolanga hahulu kuswalisana ni Lipaki za Jehova mwa puteho yaali kuyona.

Na ni bo Cheri lufumani nto yabutokwa hahulu yefita kuba ni libubo. Nihaike kuli musebezi wa kupanga mafilimu neeli otabisa, mi neutahisa kuli luzibahale, kuluta batu ka za Jehova Mulimu kufitela kwahule musebezi wa kupanga mafilimu kakuli kulumbekisa libizo la Jehova. Ka niti luli, lufitile fa kuutwisisa manzwi anaabulezi Jesu ali: “Ku na ni tabo ye tuna mwa ku fana ye fita ye mwa ku fiwa.”—Likezo 20:35.