Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  September 2015

Kana Muikutwanga Kuli Mulimu Haana Taba ni Mina?

Kana Muikutwanga Kuli Mulimu Haana Taba ni Mina?

HAMULAHO wa kuba mwa kozi yenetahisize kuli babe lihole hane baeza papali ya mwa mezi, bo Sidnei babapila kwa Brazil ili babanani lilimo ze 24 neba ipuzize lipuzo za kuli: Ki kabakalañi kozi ye haiezahezi kuna? Ki kabakalañi Mulimu hanaatuhelezi kuli kozi ye iezahale kuna?

Batu baikutwanga kuli Mulimu haana taba ni bona habatalimana ni manyando aswana sina kuba mwa kozi, makulanu, kushwelwa ki mutu yebalata, likozi zeikezahalelanga feela kamba lindwa. Batu bakalile kale kuno ikutwanga cwalo. Jobo wa mwa linako zakwaikale ni yena naatalimani ni mataata amañata. Jobo naaezize mafosisa akunyaza Mulimu ka kubulela kuli: “Ni huweleza ku wena kono ha u ni alabi, ni yema fapilaa hao, bo wa li ku ni shalima! U fetuhile ya na ni lunya ku na. Ka lizoho la hao le li maata wa ni lwanisa ka taata.”—Jobo 30:20, 21.

Jobo naasa zibi kwanaazwelela matata anaatalimani ni ona mi naasa zibi libaka hanaatahezwi ki matata ao kamba libaka Mulimu hanaaatuhelezi kuezahala. Ka litohonolo, Bibele ilutaluseza libaka lika zecwalo haliezahalanga ni moluswanela kuezeza halutalimana ni matata a cwalo.

KANA MULIMU NAALELILE KULI BATU BANYANDANGE?

Bibele ibulela ka za Mulimu kuli: “Musebezi wa hae u lukile; kakuli linzila za hae kaufela li lukile; ki Mulimu ya sepahala, ya si na bumaswe, ya na ni niti, ya eza ka ku luka.” (Deuteronoma 32:4) Haiba ki cwalo, kana kulukile kunahana kuli Mulimu “ya na ni niti, ya eza ka ku luka” wakona kutahiseza batu manyando kamba likozi ka mulelo wa kuli abalute tuto?

Bibele ilubulelela kuli: “Mutu ha li mwa tiko, a si ke a bulela kuli: ‘Ni likiwa ki Mulimu.’ Kakuli Mulimu ha likiwi ka ze maswe mi ha liki mutu.” (Jakobo 1:13) Mane Bibele iluluta kuli Mulimu naabupile batu ka mulelo wa kuli baikole bupilo. Mulimu naafile bashemi baluna bapili bo Adama ni Eva lihae lelinde, lika kaufela zene batokwa mwa bupilo ni musebezi omunde. Mulimu naababulelezi kuli: “Mu tahise lusika, mu ate, mu tale mwa lifasi, mu buse fahalimwaa lona.” Ka niti, bo Adama ni Eva nebasa swaneli kuikutwa kuli Mulimu naasina taba ni bona.—Genese 1:28.

Kono miinelo mwa lifasi kacenu itotobezi hahulu. Mane litaba zeezahezi libonisa kuli kuzwelela feela kwamulaho batu batalimani ni manyando amañata. Taba yeo ki ya niti kakuli mane Bibele ibulela kuli: “Ze bupilwe kaufela li zwelapili ku tonga hamoho ni ku utwa butuku hamoho ku fitela cwale.” (Maroma 8:22) Kabakalañi?

KI KABAKALAÑI HAKUNANI MANYANDO?

Kuli luutwisise libaka hakunani manyando, luswanela kuziba mwanaakalezi. Bo Adama ni Eva nebahanile kubusiwa ki Mulimu ka kusa latelela taelo yahae yakuli basike baca kwa “kota ya ku ziba bunde ni bumaswe” hamulaho wa kukukuezwa ki lingeloi lene liipanguzi lene litilo zibahala ka libizo la Satani Diabulosi. Diabulosi naabulezi kuli Eva naasike ashwa hanaasike autwa Mulimu, ka kubulela cwalo, Diabulosi naatalusa kuli Mulimu ki lihata. Satani hape naatamelelize Mulimu kuli naatima babusiwa bahae tukelo ya kuiketela zende ku zemaswe. (Genese 2:17; 3:1-6) Satani fo naatalusa kuli batu neba ka pila hande hane basike babusiwa ki Mulimu. Litaba zeo kaufela nelizusize puzo ya butokwa hahulu yakuli, kana Mulimu unani tukelo ya kubusa batu?

Diabulosi naazusize taba yeñwi hape. Naatamelelize batu kuli basebeleza Mulimu ka mulelo wa kuli bafumane sesiñwi. Diabulosi naabulelezi Mulimu ka za Jobo kuli: “Ha ni li, u mu babalezi, yena ni ba ndu ya hae, ni zaa sweli kamukana, kwa maneku kaufela? . . . Kono u like feela ku otolola lizoho la hao, ni ku swala fa tutu ya luwile kaufela, fohe lu ka bona kana a si ke a ku nyefula inzaa li fapilaa hao.” (Jobo 1:10, 11) Nihaike kuli manzwi a Satani ao naaama ku Jobo, zanaatalusa luli ki kuli batu kaufela basebeleza Mulimu ka mulelo wakuli bafumane sesiñwi.

KA MO MULIMU NAATATULULEZI TABA YEO

Ki ifi nzila yende yakutatulula ka yona taba yeo kuli isike yabateñi hape? Mulimu yabutali naatatuluzi taba  yeo ka nzila yende yesa koni kutahisa kuli luikutwe kuli haana taba ni luna. (Maroma 11:33) Utuhelezi batu kuipusa ka nakonyana ilikuli zeka zwa mwateñi likone kulutusa kuziba kuli ki mañi luli yaswanela kubusa batu.

Miinelo yemaswe yeliteñi mwa lifasi kacenu ibonisa hande fo kusweu kuli batu bapalezwi kuipusa. Mibuso ya lifasi ipalezwi kutisa kozo, silelezo ni tabo kwa babusiwa bayona kono itahisize feela kuli lifasi lisinyehe hahulu. Taba yeo ki ya niti kakuli mane Bibele ibulela kuli: “Mutu niha zamaya, haa koni ku izamaisa ili yena.” (Jeremia 10:23) Puso ya Mulimu ki yona feela yekona kutahisa kozo, tabo ni buiketo kwa batu, kakuli wo mane ki wona mulelo wa Mulimu.—Isaya 45:18.

Mulelo wa Mulimu uka talelezwa cwañi he? Muhupule kuli Jesu naalutile balateleli bahae kulapelanga kuli: “Mubuso wa hao u tahe. Tato ya hao i ezwe fa lifasi, sina mo i ezezwa kwa lihalimu.” (Mateu 6:10) Ka niti, hona cwale-cwale fa, Mulimu uka itusisa Mubuso wahae kuli afelise manyando kaufela. (Daniele 2:44) Bubotana, matuku, ni lifu lika feliswa. Mane Bibele ibulela kuli Mulimu “u ka lamulela mubotana ya itilelela ku yena.” (Samu 72: 12-14) Haili ka za batu babakula, Bibele ibulela kuli: “Ha ku na mutu ya yahile mwa Jerusalema ya ka ipulela kuli: ‘Na kula.’” (Isaya 33:24) Jesu naabulezi ka za batu babashwile babahupulwa ki Mulimu kuli: “Nako ya taha muta bote ba ba li mwa mabita a kupulo ba ka utwa linzwi la hae ni ku zwa mwateñi.” (Joani 5:28, 29) Zeo luli ki lisepiso zende!

Kuba ni tumelo ku Mulimu kulutusa kusa ba ni maikuto a kuli Mulimu haana taba ni luna

ZEKONA KULUTUSA KUSA BA NI MAIKUTO AKULI MULIMU HAANA TABA NI LUNA

Hamulaho wa lilimo ze 17 kuzwa fa kozi yene babile kuyona, bo Sidnei bababulezwi kwa makalelo ataba ye, nebabulezi kuli: “Nenisika nyaza Jehova Mulimu bakeñisa kozi yene nibile kuyona, kono kwa makalelo neniikutwile kuli Mulimu haana taba ni na. Kunani linako zeniikutwanga kuzwafa luli, mane nalilanga hanihupulanga za buhole bwaka. Nihakulicwalo, kuituta Bibele kunitusize kuziba kuli kozi yene nibile kuyona neisi koto yezwa ku Mulimu. Sina feela moiboniseza Bibele, ‘mutu ni mutu u tamwa ki linako za pila ka zona, ni ki bushiko kamba bumai bwa hae.’ Kulapelanga ku Jehova ni kubalanga mañolo abulela za muinelo waka kunitusize kuba ni silikani sesitiile ni Mulimu ni kuba ni mubonelo omunde.”—Muekelesia 9:11; Samu 145:18; 2 Makorinte 4:8, 9, 16.

Kuhupulanga libaka Mulimu hatuhelezi manyando ni ka mo Mulimu akaafeliseza, kuka lutusa kusa ba ni maikuto a kuli Mulimu haana taba ni luna. Lunani buikolwiso bwakuli Mulimu “ki yena ya fa mupuzo ku ba ba tiiseza ku mu bata.” Hakuna mutu yabonisa tumelo ku Mulimu ni ku Mwanaahae, ya ka swaba.—Maheberu 11:6; Maroma 10:11.