Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  August 2015

 TOHO YA TABA | KANA BATU BAZWELANGAPILI KUPILA

Kana Kunani Sepo ya Kuli Babashwile Bakazuha?

Kana Kunani Sepo ya Kuli Babashwile Bakazuha?

Kana babashwile bakapila hape?

KALABO YA BIBELE KWA PUZO YEO: “Nako ya taha muta bote ba ba li mwa mabita a kupulo ba ka utwa linzwi la [Jesu] ni ku zwa mwateñi.”Joani 5:28, 29.

Jesu naapolofitile za nako ya kwapili muta mabita kaufela akaba mukungulu mwa Mubuso wahae. Bo Fernando bababulezwi mwa taba yefelile babulela kuli: “Nenikomokile hahulu hane nibalile liñolo la Joani 5:28, 29,” lwapili. Liñolo leo neli nifile sepo yetuna, mi nenikalisize kuba ni sepo ya bupilo bwa kwapili.”

Mwa linako za kwaikale, Jobo muuna yasepahala, naanani sepo yakuli hanaaka shwa, Mulimu naaka muzusa. Jobo naabulezi kuli: “Mutu ha shwa, kabe naa ka pila hape!” Kihona cwale habulela ka buikolwiso kuli: “Fo, ne ni ka kumalela ndwa ya ka, ka mazazi kaufela, ku fitela ku taha ya to ni lukulula mwa sibaka sa ka kamba mwa libita. Fo, wena no ka biza, mi ne ni ka ku alaba.”—Jobo 14:14, 15.

Zuho ya Lazaro ilufa sepo ya za kwapili

Mareta kaizelaa Lazaro naaziba hande kuli zuho ikabateñi. Lazaro hasaashwile Jesu naabulelezi Mareta kuli: “Kaizelaa hao u ka zuha.” Mi Mareta amualaba kuli: “Na ziba kuli u ka zuha ka nako ya zuho ya bafu ka lizazi la mafelelezo.” Cwale Jesu amubulelela kuli: “Ki na zuho ni bupilo. Ya bonisa tumelo ku na, niha ka shwa, u ka pila.” (Joani 11:23-25) Honafo feela, Jesu azusa Lazaro! Likande lelitabisa leo libonisa lika zetuna zakaeza Jesu mwa nako yakwapili. Munahane feela ka za batu babañata babaka zusiwa mwa lifasi kaufela!

Kana kunani babaka zusezwa kuyo pila kwa lihalimu?

KALABO YA BIBELE KWA PUZO YEO: Linzwi la Mulimu libulela kuli zuho ya Jesu ishutanela kwahule hahulu ni lizuho zeñwi ze 8 zebulezwi mwa Bibele. Batu bao ba 8 bane bazusizwe kwa bafu nebazwezipili kupila fa lifasi. Kono haili ka za zuho ya Jesu, Bibele ibulela kuli: “Jesu Kreste u inzi ku la bulyo la Mulimu, kakuli naa ile kwa lihalimu.” (1 Pitrosi 3:21, 22) Kwandaa Jesu, kana kunani batu babañwi babakazusiwa kuli bayo pila kwa lihalimu? Jesu naabulelezi baapositola bahae kuli: “Haiba ni ya, ni ku yo mi lukiseza sibaka, ni ka kuta mi ni ka mi amuhela haesu, kuli ko ni inzi ni mina mu be kwateñi.”—Joani 14:3.

Kreste hanaaile kwa lihalimu naaizo libelela kuamuhela balutiwa bahae babaka busa ni yena. Palo ya batu babaka zusezwa kuyo pila kwa lihalimu ki 144,000. (Sinulo 14:1, 3) Kono balateleli ba Jesu bao baka yopeta musebezi mañi?

 Bakayo pateha hahulu! Bibele ibulela kuli: “Ba na ni tabo mi ki ba ba kenile batu kaufela ba ba filwe kabelo mwa zuho ya pili; lifu la bubeli ha li na maata fahalimwaa bona, kono ba ka ba baprisita ba Mulimu ni ba Kreste, mi ba ka busa sina malena hamoho ni yena ka lilimo ze 1,000.” (Sinulo 20:6) Babaka zusezwa kuyo pila kwa lihalimu, baka ba malena ni baprisita ni Kreste mi bakabusa lifasi.

Ki bomañi hape babaka zusiwa hasamulaho?

KALABO YA BIBELE KWA PUZO YEO: Mwa Bibele, kunani manzwi a, anaabulezwi ki muapositola Paulusi ali: “Ni na ni sepo ku Mulimu, mi ni bona batu ba, ba na ni sepo yeo, ya kuli ku ka ba ni zuho ya ba ba lukile ni ba ba si ka luka.”Likezo 24:15.

Linzwi la Mulimu lilusepisa kuli batu babañata-ñata babashwile bakazusiwa

Ki bafi batu “ba ba lukile” banaatalusa Paulusi? Paulusi naatalusa batu babacwale ka Daniele. Ka mutala, Daniele, muuna yasepahala, pili asika ashwa kale, naataluselizwe kuli: “U ka fiwa pumulo, mi u ka zuha ku amuhela sanda sa hao, kwa mafelelezo a mazazi.” (Daniele 12:13) Daniele ukapila kai hakazusiwa? Bibele ibulela kuli: “Ba ba na ni niti ba ka yola saanda sa naha, ni ku yaha mwateñi ku ya ku ile.” (Samu 37:29) Mi Jesu naapolofitile kuli: “Tabo ki ya ba ba ishuwa, kakuli ba ka yola saanda sa lifasi.” (Mateu 5:5) Kacwalo, Daniele ni batu babañwi babasepahala bakazusiwa ni kuto pila kuya kuile fa lifasi.

Ki bafi batu “ba ba si ka luka” banaatalusa Paulusi? Ki batu babañata-ñata babashwile basika ba ni kolo yakuituta ni kupila ka kulumelana ni niti ya mwa Bibele. Hamulaho wakuzusiwa kwa bafu, batu bao baka ba ni kolo yakuituta ka za Jehova ni Jesu *. (Joani 17:3) Batu kaufela babaiketela kusebeleza Jehova bakapila kuya kuile sina yena.

Batu kaufela babaiketela kusebeleza Mulimu bakapila ka tabo kuya kuile inze banani mibili yeiketile

Lika likaba cwañi fa lifasi ka nako yeo?

KALABO YA BIBELE KWA PUZO YEO: Mulimu“u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku.” (Sinulo 21:4) Batu “ba ka yaha mandu, ba pile ku ona; ba cale likota za veine mi ba ce ze bewa ki zona.”—Isaya 65:21.

Munahane feela momukaikutwela kupila ni balatiwa bamina babaka zusiwa kwa bafu! Kono puzo ki ya kuli, mukona kuziba cwañi kuli zuho ikabateñi luli?

^ par. 15 Jehova ki lona libizo la Mulimu ka mo lipatululezwi mwa Bibele.

Muitute Zeñata

TABA YENDE YEZWA KU MULIMU!

Mulelo wa Mulimu ka za Lifasi ki Ufi?

Bibele ibonisa libaka Mulimu hanaabupile lifasi, fakafelela manyando, ni zekaezahala kwapili mwa lifasi ni babapila mwateñi.