Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  August 2015

 TOHO YA TABA | KANA BATU BAZWELANGAPILI KUPILA

Kiñi Zeezahalanga Mutu Hasaashwile?

Kiñi Zeezahalanga Mutu Hasaashwile?

Bo Lionel babulela kuli: “Neninahananga kuli kunani libaka zetaalu zebayanga kuzona batu hase bashwile ili: kwa lihalimu, mwa lihele, ni kwa pagatori. Neniziba kuli haniezangi lika zende zekona kutahisa kuli niye kwa lihalimu kamba kueza lika zemaswe zekona kutahisa kuli niye mwa lihele. Nenisazibi kuli mwa pagatori kuezahalangañi luli. Mi litaba zeama pagatori halisika bulelwa mwa Bibele. Ki litaba feela zene niutwanga kwa batu.”

Bo Fernando babulela kuli: “Nenilutilwe kuli batu kaufela bayanga kwa lihalimu habashwa, kono nenisazibi niti ka za taba yeo. Neninahananga kuli lifu ki ona mafelelezo a bupilo, ni kuli hakuna sepo yakuli babashwile baka pila hape.”

Kana mukile mwaipuza kuli: ‘Ki lika mañi luli zeezahalanga mutu hasaashwile? Kana batu belulata babashwile banyanda kwa sibaka sesiñwi? Kana luka babona hape muta omuñwi? Kiñi zekona kulukolwisa kuli luka babona hape?’ Halunyakisiseñi zeiluta Bibele ka za taba yeo. Luka kala ka kunyakisisa zeibulela Bibele ka za lifu. Kihona luka nyakisisa za sepo yelunani yona ka za batu babashwile yefumaneha mwa Linzwi la Mulimu, yona Bibele.

 Babashwile ba mwa muinelo mañi?

KALABO YA BIBELE KWA PUZO YEO: “Ba ba pila ba ziba kuli ba ka shwa; kono ba ba shwile ha ba na se ba ziba, mi ha ba sa na ku fumana se siñwi mwa lifasi, kakuli mane ni libizo la bona li libezwi. So ka fumana kaufela ku eza ka mazoho a hao, u si eze ka maata a hao. Kakuli mwa libita mo u ya, ha ku sa na musebezi, nihaili mulelo, kamba zibo, kamba butali.” *Muekelesia 9:5, 10.

Libita ki sibaka ko bayanga batu habashwa, ki sibaka ko mutu asakoni kuba ni zibo kamba kueza nto ifi kamba ifi. Jobo muuna yanaasepahala naanga cwañi Libita? Naalatehezwi ki lika kaufela zanaanani zona ni kushwelwa ki bana bahae mwa lizazi lililiñwi feela, kihona aba ni litombo fa mubili wahae kaufela. Aitilelela ku Mulimu ali: “Mawe! kabo ka ni pata mwa libita! [“lihele,” Bibele ya Catholic Douay Version] Kabo ka ni kwahelela mwateñi.” (Jobo 1:13-19; 2:7; 14:13) Kwaiponahalela hande kuli, Jobo naasangi kuli libita ki sibaka sa tukufazo, kamba sibaka kwanaaka yo nyanda hahulu ni kufita. Kono naautwisisa kuli libita ki sibaka kwa naasike akona kueza nto ifi kamba ifi.

Kunani nzila yeñwi hape yelukona kuituta ka za muinelo obali kuona batu babashwile. Lwakona kunyakisisa makande a 8 afumaneha mwa Bibele abonisa ka za batu bane bazusizwe kwa bafu.—Mubone mbokisi yeli: “ Litaba za Zuho ze 8 Zebulezwi Mwa Bibele.”

Hakuna nihaiba alimuñwi kwa batu bao ba 8 yanaabulezi kuli hanaashwile naaile kwa sibaka sesinde hahulu kamba kwa sibaka sa tukufazo. Haiba batu bane bazusizwe kwa bafu hane bashwile nebaile kwa sibaka sesinde hahulu kamba kwa sibaka sa tukufazo, kana nebasike bataluseza batu kazateñi? Kana litaba zeo nelisike zañolwa mwa Bibele ilikuli likone kuzibiwa ki batu kaufela? Mwa Bibele hakuna litaba zecwalo. Batu ba 8 bao bane bazusizwe kwa bafu nebasika bulela ka za libaka ze cwalo. Kabakalañi? Bakeñisa kuli nekusina sene baziba, nekuswana feela inge kuli nebali mwa buloko bobutuna. Mane Bibele fokuñwi iitusisanga linzwi la buloko kutalusa lifu. Ka mutala, Davida ni Setefani, baana babasepahala ba ‘itobalezi mwa lifu.’—Likezo 7:60; 13:36.

Kacwalo, ki sepo mañi yelunani yona ka za batu babashwile? Kana bakazusiwa mwa buloko bobali kubona bo?

^ par. 7 Mwa Bibele ya New World Translation of the Holy Scriptures, linzwi la “Libita” litolokilwe fa linzwi la Siheberu la “Sheol” ni la Sigerike la “Hades.” Libibele zeñwi liitusisa linzwi la “lihele” kono tuto yakuli batu batukufazwanga mwa lihele haifumanehi mwa Bibele.