Bo Paul, babapila kwa Zimbabwe, babulela kuli: “Zazi leliñwi, neniile kwa musika kuyo leka lico, kono nayo fumana feela tumbisiketi totutula hahulu! Lizazi lene litatami, mwa lintolo kaufela nekusina lico ni zekana.”

Bo Janet, babapila kwa United States, babulela kuli: “Bo muunaaka neba niinisize fafasi ni kunitaluseza kuli babata kuli lukauhane. Nenikaezañi mwa muinelo wo? Nenika kona cwañi kubabalela bana baka ni nosi?”

Bo Alona, babapila kwa Israel, babulela kuli: “Tupangaliko totuñwi twa malaiti totulemusanga batu hakunani kozi hatulila, namatanga ni kuyo ipata. Mi limbomba zetuna halitunyiswanga, nalobalanga fafasi mwa ndu yaka mi nizwelangapili kunjanja nihaiba hamulaho wa lihola zeñata kuzwa fo.”

Lupila mwa “linako ze taata, ze ziyeza.” (2 Timotea 3:1) Batu babañata baziyelizwe ki kutokwa hande masheleñi, kusaba ni swalisano yende mwa lubasi, lindwa, matuku a maswe, likozi zeikezahalelanga feela kamba zetiswa ki batu. Kwandaa zeo, kunani lipilaelo zeñwi hape zaakona kuba ni zona mutu zecwale ka za kuli: ‘Kana sikoto seninani sona fa mubili, sika fetuha kuba butuku bwa kansa? Baikulu benika ba ni bona baka pila cwañi?’

Hakusika fosahala kuba ni lipilaelo zeñwi. Hañata lwaikalelwanga pili lusika ñola kale tatubo, kueza nto yeñwi fapilaa batu babañata, kamba kubuisana ni mutu yabata kulukenya musebezi. Mi kusaba likozi kutahisanga kuli luambuke kueza lika zeñwi zekona kulukenya mwa butata. Kono kubilaelanga hahulu nako ni nako kumaswe. Lipatisiso zeneezizwe cwanoñu fa kwa batu babafitelela 68,000 nelibonisize kuli, kubilaelanga feela nihaiba hanyinyani kwakona kutahisa kuli mutu ashwe kapili. Ki lona libaka Jesu hanaabuzize puzo yakuli: “Ki mañi ku mina ya kona ku ekeza nihaiba feela hanyinyani kwa butelele bwa bupilo bwa hae kabakala ku bilaela?” Ka niti, lipilaelo zaakona kutahisa kuli mutu ashwe kapili. Ki lona libaka Jesu hanaabulezi kuli: “Mu tuhele ku bilaela.” (Mateu 6:25, 27) Kono nto yeo ikonahala cwañi?

Kalabo iitingile fa kuitusisa butali bobu mwa Bibele, kuba ni tumelo yetuna ku Mulimu, ni kuba ni sepo yetuna yazakwapili. Nihaike kuli mwendi halutalimani ni miinelo yemaswe ka nako ya cwale, lwakona kuipumana mwa miinelo yecwalo kwapili. Kacwalo, haluboneñi ka mo kuitusisa butali bobu mwa Bibele kutuselize bo Paul, bo Janet, ni bo Alona kutalimana ni lipilaelo.