Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  July 2015

 TOHO YA TABA | MOMUKONA KUKUSUFALEZA KWA LIPILAELO

Lipilaelo za Mwa Lubasi

Lipilaelo za Mwa Lubasi

Bo Janet babulela kuli: “Nekusika fita nako yetelele kuzwa fo bashwela bo ndate, bo muunaaka banibulelela kuli bafumani musali usili. Hamulaho feela wa fo, balonga-longa libyana zabona mi bafunduka kusina kunilaeza mi banisiya ni bana bababeli.” Bo Janet nebafumani musebezi, kono masheleñi ane baholanga naasakoni kulifa sikoloti sene bangile kwa panga kuli bayahe ndu. Mi banani ni matata amañwi hape kwandaa butata bwa kutokwa hande masheleñi. Ba bulela kuli: “Lipilaelo zetuna zene ninani zona zakuli cwale nenikaezanga lika kaufela ni nosi neli niimeza. Neniikutwanga kuba ni mulatu bakeñisa kuli nenisakoni kufumanela bana baka lika kaufela zebatokwa sina mo baezeza bashemi babañwi kaufela. Mi nihaiba ka nako ya cwale nisanahananga hahulu ka mo na, ni bana baka lungelwa ki batu. Kana baipuzanga ka zahaiba nenilikile ka mone nikonela kaufela kuli nibukeleze linyalo laka?”

Bo Janet

Kulapela kutusanga bo Janet kusaikutwa hahulu bumaswe, ni kutiisa silikani sabona ni Mulimu. Bo Janet babulela kuli: “Nibanga hahulu ni minahano ka nako ya busihu, hakukuzize. Kulapela ni kubala Bibele ki zona lika zenitusanga kulobala. Liñolo lenitabela hahulu mwa Bibele, ki la Mafilipi 4:6, 7 lelili: ‘Mu si ke mwa bilaela ka se siñwi, kono mwa lika kaufela mu zibise Mulimu ze mu kupa ka tapelo ni ka kupo hamoho ni buitumelo; mi kozo ya Mulimu ye fita kutwisiso kaufela i ka sileleza lipilu za mina ni minahano ya mina.’ Nalapelanga zazi ni zazi ka nako ya busihu mi niikutwanga kuomba-ombiwa ki kozo ya Jehova.”

Zanaabulezi Jesu ka za tapelo, mwa Ngambolo yahae ya fa Lilundu, zakona kutusa batu babanani lipilaelo zeshutana-shuna, naaize: “Ndataa mina, u ziba ze mu tokwa mane mina mu si ka li kupa kale.” (Mateu 6:8) Ka niti luli lutokwa kulapelanga ku Mulimu. Tapelo ki yona nzila yapili yelukonisa ku ‘sutelela ku Mulimu.’ Kacwalo, haiba lulapela ku Mulimu, uzibe ‘u ka sutelela ku luna.’—Jakobo 4:8.

 Ka niti, tapelo ipeta lika zeñata kwandaa kulutusa feela kuikutwa hande halunani lipilaelo. Hape Jehova, yena “ya utwa milapelo,” utusanga batu kaufela bababonisa tumelo kuyena. (Samu 65:2) Ki lona libaka Jesu hanaalutile balateleli bahae ku “lapelanga kamita ni ku sa zwafa.” (Luka 18:1) Luswanela kuzwelapili kukupanga Mulimu kuli aluetelele ni kuli alutuse, inze lunani sepo yakuli ukalufuyaula bakeñisa tumelo yaluna. Haluswaneli kukakanya kuli Mulimu waatabela kulutusa kamba kuli waakona kueza cwalo. Haiba luzwelapili kulapela “ka nako kaufela,” luka bonisa kuli lunani tumelo yetiile.—1 Matesalonika 5:17.

SEKUTALUSA LULI KUBA NI TUMELO

Tumelo ki nto mañi luli? Tumelo iama kufita fa “ku ziba” Mulimu. (Joani 17:3) Nto yamakalelo yelutokwa kueza kuli luzibe Mulimu, ki kuutwisisa mihupulo yahae yefumaneha mwa Bibele. Luituta kuli ubonanga mañi ni mañi waluna mi utabela kulutusa. Kono kuba ni tumelo ya niti, kuama lika zeñata kufita feela kuziba litaba zeñwi ka za Mulimu. Hape kutalusa kuba ni silikani sesitiile ni Mulimu ni kumufa likute. Sina feela molukona kuezeza kuli lube ni bulikani bobutiile ni mutu. Tumelo yaluna izwelangapili ku “ekezeha” nako kaufela haluituta ka za Mulimu ni halunze lu “eza lika ze mu tabisa,” ni haluiponela mwaasweli kulutuseza. (2 Makorinte 10:15; Joani 8:29) Tumelo ye cwalo ki yona yetusa bo Janet kufukuza kwa lipilaelo zabona.

Bo Janet babulela kuli: “Nto yenitusize hahulu kuba ni tumelo yetiile, ki kubona mwaanitusezanga Jehova kamita. Hañata, neluipumananga mwa miinelo yakueziwa maswe yenebonahala kuba yetaata kuitatulula. Bakeñisa kulapelanga kamita, Jehova naalutusanga kufumana linzila za kuzwa mwa miinelo yetaata yeo, ili nto yene lusike lwakona kueza kaili luna feela. Naitumelanga kuyena hanihupulanga lika kaufela zaniezelize. Uzwezipili kulutusa ka nako yelutokwa hahulu tuso mi hañata uezanga cwalo ka nako luli yelutokwa tuso. Mi unitusize kufumana balikani babande ili baana ni basali babali Bakreste babatiile. Balikani bao, banitusanga kamita mi batomela bana baka mutala omunde.” *

Bo Janet babulela kuli: “Cwale nautwisisa libaka Jehova habulela kuli, ‘ni toile telekano’ kwa liñolo la Malaki 2:16. Kuyubekiwa ki mutu yonyalani ni yena kusina zeufosize, ki muinelo otaata hahulu. Sekufitile lilimo zeñata kuzwa fo neba nisiyezi bo muunaaka, kono nisaikutwanga hahulu bulutu. Haniutwa bulutu, niezanga nto yeñwi ka mulelo wa kutusa batu babañwi, mi kueza cwalo kunitusanga kuikutwa hande.” Kuutwa kelezo ye mwa Bibele yakuambuka mukwa wa kusaezanga siango ni batu babañwi, kutusize bo Janet kufukuza kwa lipilaelo zabona. *Liproverbia 18:1.

Mulimu ki yena “Ndatahe likuzana, muyemeli wa limbelwa.”—Samu 68:5

Bo Janet babulela kuli: “Nto yeniomba-ombanga hahulu ki kuziba kuli Mulimu ki yena ‘Ndatahe likuzana, muyemeli wa limbelwa.’ Haana kuluyubeka sina mo baezelize bo muunaaka.” (Samu 68:5) Bo Janet baziba kuli Mulimu haakoni kululika “ka ze maswe.” Kono yena mane ufanga butali ku “bote ka bufani bo butuna” ni “maata a fita a butu” kuli alutuse kufukuza kwa lipilaelo zaluna.—Jakobo 1:5, 13; 2 Makorinte 4:7.

Kono kucwañi haiba kuli lunani lipilaelo za kuli bupilo bwaluna bu mwa lubeta?

^ par. 10 Kuli mufumane litaba zeñwi za mwa kukusufaleza kwa lipilaelo, mubone taba yeli: “Kana Mwakona Kuziba Zekaezahala Mwa Bupilo Bwamina?” ye mwa magazini ya Mu Zuhe! ya July 2015 mi yafumaneha ni fa Intaneti fa Webusaiti ya www.jw.org.