Bo Paul, babapila ni bo musalaabona ni bana babona bababeli, babulela kuli: “Hasamulaho wa kuekezeha hahulu kwa liteko za lika mwa naha yaluna, lico nelikalile kutula hahulu mi nelisa fumanehangi ka bunolo. Neluyemanga mwa milaini ka nako yetelele, kono hañata lico nelifelanga lusika fita kale kwapili. Batu bakala kuotiswa hahulu ki tala mi mane babañwi nebawanga mwa mikwakwa. Liteko za lika zebatokwanga hahulu batu ka zazi ni zazi nelizwelapili kuekezeha. Hamulaho wafo, masheleñi a mwa naha yaluna naasakoni kuleka nto ifi kamba ifi. Masheleñi anaali mwa akaunti yaka ya kwa panga, a insurance ni a penshini naasakoni kunitusa sesiñwi.”

Bo Paul

Bo Paul, nebaziba kuli nebatokwa kuba ni “butali” kuli bakone kubabalela lubasi lwabona. (Liproverbia 3:21) Bazwelapili kutalusa kuli: “Nenili caziba wa malaiti, kono neniezanga musebezi one nifumana kaufela nihane nilifiwanga feela masheleñi amanyinyani. Batu babañwi neba nilifanga lico, kamba lika zakuitusisa fa lapa. Hane banilifanga milola yemine yemituna, neniitusisanga feela yemibeli ni kulekisa yemibeli. Kutwa fo, naleka tuciocio twa likuhu totu 40. Hase tuhulile, natulekisa mi naleka tuciocio totuñwi totu 300. Kutuha fo, nacincanisa likuhu ze 50 ni masaka a bupi bwa mbonyi a buima bobufita fa 50 kg. Bupi bo, nebu nitusize kubabalela lubasi lwaka ni mabasi amañwi ka nako yetelele.”

Bo Paul hape, nebaziba kuli nto yabutokwa hahulu yatokwa kueza mutu, ki kusepa Mulimu. Mulimu ukona feela kulutusa haiba lueza lika zaatokwa. Jesu hanaabulela ka za kubata lika za mwa bupilo, naize: “Mu tuhele ku bilaela hahulu; kakuli . . . Ndataa mina wa ziba kuli mwa li tokwa.”—Luka 12:29-31.

Ka bumai, sila sa Mulimu, yena Satani, upuma-pumile batu kuli baise hahulu pilu kwa lika za kwa mubili. Batu babilaelanga hahulu ka za lika zebatokwa mwa bupilo, ili lika zebatokwa luli ni zebanahana feela kuli balitokwa, mi balikanga ka taata kufumana  nihaiba lika zebasa tokwi luli. Babañata baikenyanga mwa likoloti, mi bato lemuhanga hasamulaho kuli “ya kalima, ki mutanga wa ya kolotezwi.”—Liproverbia 22:7.

Batu babañwi baezanga liketo zemaswe. Bo Paul babulela kuli: “Batu babañata nebasiile mabasi abona ni balikani babona kuyo bata misebezi mwa linaha lisili. Babañwi nebakeni mwa linaha lisili basina hande mapepa abalumeleza kuba mwa linaha zeo mi taba yeo, neitahisize kuli bapalelwe kufumana misebezi. Hañata nebaipatanga kusaba mapokola mi nebalobalanga mwa mikwakwa. Nebasika fa Mulimu kolo yakuli abatuse. Kono na ni lubasi lwaka, neluikatulezi kuitinga ku Mulimu kuli alutuse kufumana nzila yakutatulula ka yona butata bo, bwa kutokwa hande masheleñi.”

KUUTWA KELEZO YA JESU

Bo Paul bazwelapili kutalusa kuli: “Jesu naize: ‘Mu si ke mwa bilaela za kamuso, kakuli la kamuso li taha ni lipilaelo za lona. Lizazi ni lizazi li likanwa ki maziyezi a lona.’ Kacwalo, zazi ni zazi nenilapelanga kuli Mulimu alutuse kufumana ‘buhobe bwa luna bwa lizazi leo’ ilikuli luzwelepili kupila. Mi Mulimu naalutusize luli sina feela mwanaabulelezi Jesu. Hañata, nelusa fumanangi lika zelutabela hahulu. Zazi leliñwi, neniizo yema mwa mulaini, kuli nileke lico kono nenisazibi kuli nekulekiswa lico mañi. Hane ninze niatumela kwapili, nalemuha kuli nekulekiswa yogurt. Hanitabeli yogurt. Kono ki sona feela sico sene siliteñi zazi leo, kacwalo lwalalela yogurt busihu bo. Niitumela hahulu ku Mulimu bakeñisa kuli mwahalaa nako yeo kaufela, lubasi lwaka nelusa lobalangi ni tala.” *

Mulimu ulusepisa kuli: “Ha ni na ku mi siya ni kamuta mi ha ni na ku mi fulalela ni kamuta.”—Maheberu 13:5

Bo Paul bali: “Ka nako ya cwale, lika halisatula hahulu. Kono muinelo one luli kuona ulutusize kulemuha kuli nto ya butokwa hahulu yelutokwa kueza kuli lufukuze kwa lipilaelo, ki kusepa Mulimu. Jehova * ukazwelapili kulutusa haiba luzwelapili kueza tato yahae. Luiponezi buniti bwa manzwi afumaneha kwa liñolo la Samu 34:8 ali: ‘Mu lazwe, mi mu ka bona kuli Muñaa Bupilo u na ni sishemo; u filwe mbuyoti mutu ya sabela ku Yena.’ Kueza cwalo kulutusize kusa ikalelwa muta luipumana mwa muinelo otaata wa kutokwa hande masheleñi.

Mulimu utusanga batu babasepahala kufumana “buhobe” ka zazi ni zazi

Ka nako ya cwale, lwautwisisa hande kuli nto yebatokwa hahulu batu kuli bazwelepili kupila ki lico, isiñi musebezi kamba masheleñi. Lunyolezwi hahulu kutalelezwa kwa sepiso ya Mulimu yeli: ‘Buloto bu ka ba bo buñata mwa naha.’ Ka nako ya cwale, ‘ha lu na ni lico ni liapalo, lu ka kolwa ka lika zeo.’ Lutiiswanga hahulu ki manzwi a mwa Bibele ali: ‘Mupilelo wa mina u tokwe lilato la masheleñi, mu nze mu kolwa ka ze mu na ni zona cwale. Kakuli yena u ize: “Ha ni na ku mi siya ni kamuta mi ha ni na ku mi fulalela ni kamuta.” Ilikuli lube ni bundume mi lubulele kuli: “Jehova ki yena ya ni tusa; ha ni na ku saba se siñwi.”’” *

Lutokwa kuba ni tumelo yetiile kuli lukone ‘kuzamaya ni Mulimu’ sina mobaezeza bo Paul ni lubasi lwabona. (Genese 6:9) Ibe kuli lumwa butata bobutuna bwakutokwa hande masheleñi ka nako ya cwale, kamba kuli lukatalimana ni butata bo kwapili, lwakona kuituta lituto za butokwa hahulu kwa mutala wa bo Paul, wa kuba ni tumelo ni butali.

Kono kucwañi haiba lubilaezwa ki matata a mwa lubasi?

^ par. 10 Jehova ki lona libizo la Mulimu ka mo lipatululezwi mwa Bibele.