Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  July 2015

 TOHO YA TABA | MOMUKONA KUKUSUFALEZA KWA LIPILAELO

Kubilaela ka za Likozi

Kubilaela ka za Likozi

Bo Alona babulela kuli: “Haniutwanga mulumo wa kapangaliko ka maIaiti ka ka lemusanga batu hakunani likozi, pilu yaka yatulanga mi ni matelanga kwa sibaka sa masabelo. Pilu yaka itulanga hahulu ni kufita haniinzi kokusina sibaka sesicwalo. Zazi leliñwi hane nizamaya mwa mukwakwa, nalila hahulu kuli mane nenipalelwa kubuyela hande bakeñisa sabo. Nekungile nako yetelele kuli nifelise sabo yene nibile ni yona. Kono hamulaho wa nako, kapangaliko kao ka kalisa kulila hape.”

Bo Alona

Ndwa ki yeñwi feela ya lika zetahisanga hahulu likozi. Ka mutala, kulemuha kuli mina kamba mutu yomuñwi yemulata, ukula butuku bobutuna bobukona kumubulaya kwakona kumizwafisa hahulu. Mi kuikalelwa ka za lika zekaezahala kwapili kukona kutahisa kuli batu babañwi babilaele hahulu. Batu bao bakona kubilaela kuli: ‘Kana bana baluna kamba baikulu baluna bakazwelapili kupila mwa lifasi le, lelitezi lindwa, bumaswe, kusilafala kwa lika, muinelo wa kubata kamba kucisa hahulu, ni matuku a yambukela?’ Lukona kufukuza cwañi kwa lipilaelo ze cwalo?

Ka kuziba kuli lika zemaswe zaezahala, ‘mutu ya na ni ngana u bonanga kozi i sa taha, mi wa isabisa.’ (Liproverbia 27:12) Mi sina feela moluezezanga kuli luisileleze kwa mubili, lwakona kunga mihato yakusileleza munahano ni maikuto aluna. Kuitabisa ka lika za mifilifili kamba kubuha makande mokunani maswaniso a sabisa hahulu kwakona kuekeza kwa lipilaelo  zaluna kamba za bana baluna. Kuambuka kubuhanga maswaniso a sabisa a mwa lipiho za makande hakutalusi kuli halulati kuisa pilu kwa lika zeezahala. Mulimu naasika lubupa kuli lunahanange feela lika zemaswe. Kono luswanela kunahananga “lika kaufela ze li za niti, . . . ze lukile, . . . ze kenile, . . . ze lateha.” Haluka eza cwalo, “Mulimu wa kozo” uka lufa kozo ya mwa munahano ni mwa pilu.—Mafilipi 4:8, 9.

BUTOKWA BWA KULAPELA

Kuba ni tumelo yetiile kulutusa kufukuza kwa lipilaelo. Bibele ilususueza kuli ‘lutonele ku lapela.’ (1 Pitrosi 4:7) Lwakona kukupa Mulimu kulutusa kuba ni butali ni bundume kuli lukone kutiyela miinelo yeluli kuyona inze lunani sepo yakuli “wa lu utwa mwa nto ifi kamba ifi ye lu kupa.”—1 Joani 5:15.

Ni bo muunaa bona bo Avi

Bibele italusa kuli Satani ki yena “mubusi wa lifasi le” isiñi Mulimu, mi hape ibulela kuli “lifasi kamukana li mwa maata a ya maswe.” (Joani 12:31; 1 Joani 5:19) Kacwalo, Jesu hanaa lulutile kulapela kuli: “U lu lamulele ku ya maswe” naabonisize kuli Satani uteñi luli ni kuli Jehova wakona kululamulela kuyena. (Mateu 6:13) Bo Alona babulela kuli: “Kapangaliko ka ka lemusanga batu hakunani likozi ka sa lila feela, nilapelanga ku Jehova kuli anituse kusaba ni sabo yetuna hahulu. Mi hape bo muunaaka banibizanga kuli lulapele hamoho. Kulapela kwalutusanga luli.” Sina feela moibulelela Bibele kuli: “Muñaa Bupilo u fakaufi ni ba ba mu lapela kaufela, ili kaufela ba ba mu lapela ka ku eza niti.”—Samu 145:18.

SEPO YALUNA YA ZA KWAPILI

Mwa Ngambolo yahae ya fa Lilundu, Jesu naalutile balateleli bahae kulapelanga kuli: “Mubuso wa hao u tahe.” (Mateu 6:10) Mubuso wa Mulimu ukafelisa lipilaelo kaufela zelunani zona. Mulimu uka itusisa Jesu, yena “Mulena wa Kozo,” kuli afelise “lindwa mane ni kwa mafelelezo a lifasi.” (Isaya 9:6; Samu 46:9) ‘Muñaa Bupilo u ka atula mwahalaa macaba a mañata . . . Sicaba se siñwi ha si sa na ku lwanisa se siñwi ka lilumo, ha ba sa na ku ituta ndwa. . . . Mi hakuna ya ka ba sabisa.’ (Mika 4:3, 4) Mabasi a tabile a “ka yaha mandu, ba pile ku ona; ba cale likota za veine mi ba ce ze bewa ki zona.” (Isaya 65:21) “Mi ha ku na mutu ya . . . ka ipulela kuli: Na kula.’”—Isaya 33:24.

Kacenu, kusina taba ni litemuso zelufiwanga, hañata hakukonahalangi kutibela “likezahalo zesika libelelwa” (NW) kamba kuambuka kuba mwa sibaka sesisaswaneli ka nako yemaswe. (Muekelesia 9:11) Kuzwelela feela kwamulaho koo, lindwa, mifilifili, ni matuku lizwelapili kubulaya batu babande. Ki sepo mañi yeliteñi ka za batu bao babashwile basina mulatu?

Batu babañata-ñata babashwile ili bao palo yabona izibiwa feela ki Mulimu baka zusiwa. Ka nako ya cwale, batu bao baitobalezi, kono Mulimu hasika ba libala, kufitela “bote ba ba li mwa mabita a kupulo ba ka . . . zwa mwateñi.” (Joani 5:28, 29) Bibele ibulela cwana ka za zuho kuli: “Lu na ni sepo ye, sina ankora ya moyo, ya niti ni ye tiile.” (Maheberu 6:19) Mi Mulimu “u file batu kamukana bupaki bwa taba yeo ka ku mu zusa [Jesu] kwa bafu.”—Likezo 17:31.

Ka nako ya cwale, nihaiba batu babaikataza kueza lika zetabisa Mulimu banani lipilaelo. Kulatelela ketelelo ya mwa Bibele, kusutelela ku Mulimu ka tapelo, ni kuba ni tumelo mwa lisepiso ze mwa Bibele ka za kwapili, kutusize bo Paul, bo Janet, ni bo Alona kufukuza kwa lipilaelo za bona. Sina feela mwatuselize batu bao, “haike Mulimu ya fa sepo a mi taze tabo ni kozo kaufela ka ku mu sepa kwa mina.”—Maroma 15:13.

Muitute Zeñata

TAWALA YA MULIBELELI

Ki Mañi Luli ya Tahisa Lindwa ni Manyando?

Bibele i swalisanisa cwañi ndwa ye ne ezahezi kwa lihalimu kwa ndwa ya lifasi ni miinelo ye tata ye mwa lifasi?