Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  July 2015

 BIBELE YACINCANGA BUPILO BWA BATU

Bupilo Bwaka Nebuzwelapili Kuba Bobumaswe ni Kufita

Bupilo Bwaka Nebuzwelapili Kuba Bobumaswe ni Kufita
  • SILIMO SENE BAPEPILWE: 1952

  • NAHA KONE BAPEPEZWI: UNITED STATES

  • LITABA ZEEZAHEZI: NEBALI LIKEBENGA MI NEBANANI KACIMA-CIMA

BUPILO BWAKA BWAKWAMULAHO:

Nenihulezi mwa tolopo ya Los Angeles, ye mwa California, mwa naha ya U.S.A., mwa likomboni zetumile hahulu ka milyani yekola ni ka likwata za likebenga zezamayanga mwa mikwakwa. Neluli ba 6 mwa lubasi lwaluna mi nelina wa bubeli.

Bo ma nebayanga ni luna kwa keleke ya evangelical. Nihakulicwalo, hane nisanonoboka neninani mupilelo osa swalehi hande. Lasunda neniopelanga ni sikwata sa baopeli ba mwa keleke yaluna. Mwahalaa sunda, neniyanga kwa mikiti, kuitusisa milyani yekola, ni kueza buhule.

Nenili wa kacima-cima. Neniitusisanga nto ifi kamba ifi sina silwaniso. Zene niitutanga kwa keleke yaluna nelisa nitusi sesiñwi. Mane nenibulelanga kuli: “Mulena ki yena yalifisa misuha, mi uitusisa na!” Hane nili kwa sekondari, mwa lilimo zama 1960, nenikukuezwanga hahulu ki sikwata sa batu babansu sene sizibahala ka libizo la Black Panthers, ili sikwata sa bupolitiki sene siezanga mifilifili ka mulelo wa kulwanela liswanelo za batu. Nakala kuswalisana ni katengo ka kalwanela liswanelo za bana ba sikolo. Hañata nelucaulanga ni kupwacaka lika kuli lubonise kuli halusika tabela nto yeñwi mi fone luezezanga cwalo kaufela, sikolo nesikwaliwanga ka nakonyana.

Likezo zakucaula ni kupwacaka lika nelisika tahisa kuli nituhele mukwa waka wa mifilifili. Kacwalo, naikenya mwa likezo zemaswe hahulu za bukebenga. Ka mutala, nako yeñwi na ni balikani baka nelusweli kubuha filimu yenebonisa mone banyandisezwa batanga bane bazwa mwa Africa bane bali mwa naha ya United States. Bakeñisa kunyemiswa ki likezo zesituhu za mwa filimu yeo, na ni balikani baka lwanataka mitangana ba makuwa bane luli ni bona mwa libuhelo. Kihona cwale lukena mwa likomboni monekupila hahulu makuwa babañata kuli luyo banataka.

Ka nako yenenili wa lilimo ze 19, na ni muhulwanaaka hamohocwalo ni banyani baka bababeli nese luezize hahulu likezo zeñata za bukebenga. Neluzumiwanga ki mapokola ka nako kaufela. Yomuñwi kwa banyani baka naaswalisana ni sikwata sa likebenga sene sizibahala hahulu, mi ni na nakala kuswalisana ni bona. Bupilo bwaka nebuzwelapili kuba bobumaswe ni kufita.

BIBELE MONE ICINCELIZE BUPILO BWAKA:

Bashemi ba mulikanaaka neli Lipaki za Jehova. Zazi leliñwi banimema kuya ni bona kwa keleke, mi nalumela kueza cwalo. Kuzwa feela ka yona nako yeo, nenilemuhile mo Lipaki za Jehova nebashutanela ni batu babañwi. Mañi ni mañi  wabona naasweli Bibele ka nako ya mikopano. Mane mitangana ni basizana nebakona kuyema fa libulelelo ni kufa lingambolo fapilaa sicaba! Nenitabile hahulu kuziba kuli Mulimu unani libizo, lona la Jehova, ni kuutwa batu habaitusisa lona. (Samu 83:18) Puteho yeo neinani batu balisimuluho zeshutana-shutana, kono nenikona kuiponela hande kuli nekusina saluluti sa mubala.

Kwa makalelo, nenisatabeli kuituta Bibele ni Lipaki za Jehova, kono nenitabela hahulu kuyanga kwa mikopano yabona. Zazi leliñwi manzibwana hane nili kwa mikopano ya Lipaki, balikani baka baya kwa sibaka kone kutile baopeli bane batilo opela lipina. Teñi ko, bayo titika mutangana yomuñwi kuli mane esi kumubulaya, bakeñisa kuli naahana kubafa baki yahae. Lizazi lene litatami, bakalisa kuitumba ka za mutu yene babulaile. Mane hane bazekiswa mwa kuta, nebasaikutwi kuli baezize mulatu omutuna hahulu. Buñata bwabona nebaatulezwi kupika tolongo kuisa lifu. Niitumela hahulu bakeñisa kuli nenisiyo mwa sikwata seo zazi leo. Mi nto yeo neitahisize kuli nicince mupilelo waka ni kukala kuituta Bibele.

Bakeñisa kuli nenihulezi mokunani hahulu ni saluluti sa mubala, nenikomokisizwe hahulu ki lika zene niiponezi kwa Lipaki. Ka mutala, mukuwa yomuñwi yali Paki ya Jehova, hanaayanga kwa naha isili, naasiyanga bana bahae kwa lubasi lwa batu babansu kuli baba babalele. Hape lubasi loluñwi lwa makuwa nelungile mutangana yomunwi wa mutu yomunsu yanaasina kwa kuina ni kuto ina ni yena. Neniikolwisisize kuli Lipaki za Jehova baeza zanaabulezi Jesu kwa liñolo la Joani 13:35 kuli: “Se ki sona se ba ka ziba ka sona batu kaufela kuli mu balutiwa ba ka, haiba mu latana mwahalaa mina.” Nenilemuhile kuli ni fumani batu babande bakuswalisana ni bona.

Hasamulaho wa kukalisa kuituta Bibele, nalemuha kuli nenitokwa kucinca munahanelo waka. Neninani kucinca munahanelo waka kuli nipile ka kozo ni batu babañwi ni kueza lika ka nzila yeswanela. (Maroma 12:2) Hamulaho wa nako, naeza zwelopili. Mi nakolobezwa sina yomuñwi wa Lipaki za Jehova mwa January ka silimo sa 1974.

Neninani kucinca munahanelo waka kuli nipile ka kozo ni batu babañwi ni kueza lika ka nzila yeswanela

Nihaiba hamulaho wa kukolobezwa, nenisatokwa kueza ka taata kuli nituhele kuba ni kacima-cima. Ka mutala, zazi leliñwi hane lunze lukutaza fa ndu ni ndu, namatisa lisholi yanaasazo uzwa wailesi mwa mota yaka. Hane ninze nisutelela bukaufi ni yena, awisa wailesi yeo ni kuzwelapili kumata. Hane nikandekezi bane nizamaya ni bona mone nikonezi kufumanela wailesi yeo, eluda yomuñwi mwa sikwata sa bene lukutaza ni bona anibuza kuli, “BoStephen, nemuka ezañi kambe nemusweli lisholi leo?” Puzo yeo neitahisize kuli ni nahane hahulu ka za taba yeo, mi neinisusuelize kubeleka ka taata kuli nipilisane ka kozo ni batu babañwi.

Mwa kweli ya October, ka silimo sa 1974, nakala kubeleka sina mukutazi wa nako kaufela, mi nenitandanga lihola ze 100 ka kweli inze niluta batu Bibele. Kutuha fo, naba ni tohonolo ya kuyo belekela kwa ofisi yetuna yeetelela musebezi wa Lipaki za Jehova mwa lifasi kaufela kwa Brooklyn, New York. Ka silimo sa 1978, nakutela kwa Los Angeles kuyo babalela bo ma bane bakula. Hamulaho wa lilimo zepeli kuzwa fo, nanyala musali wa libizo la Aarhonda. Musalaaka yo, naanitusize hahulu kubabalela bo ma bane bakula, kufitela habatimela. Kutuha fo, na ni bo Aarhonda lwa ya kwa Sikolo sa Giliadi sa Bibele sa Watchtower, mi lwalumiwa kuyo belekela kwa naha ya Panama, ili konelwizo beleka sina balumiwa.

Hamulaho wa kukolobezwa, nenitalimani ni miinelo yemiñata yeneka kona kunitahiseza kueza mifilifili. Niitutile kuikemanga fateñi haiba batu babulela lika zekona kunifilikanya kamba kubata linzila zeñwi za kuambuka ka zona mifilifili. Batu babañata, kukopanyeleza cwalo ni musalaaka banibabazanga bakeñisa monikonelanga kutatulula miinelo yeo. Hanizibi monikonelanga kutatululela miinelo ye cwalo! Haniitumbi kuli nikonile kucinca mupilelo waka, ka lwaka feela. Kono nilumela kuli Bibele ki yona yenikonisize kucinca mupilelo waka.—Maheberu 4:12.

MONITUSELIZWE:

Bibele initusize kuba ni bupilo bobunde, ni kuziba moniswanela kupilisanela ka kozo ni batu babañwi. Ka nako ya cwale, hanisanatanga batu ni hanyinyani kono nibatusanga kuli baitute za Mulimu. Mane nenikonile kuituta Bibele ni mutu yanaali sila saka haneluli kwa sikolo! Hasaa kolobelizwe, lwakala kupilanga ni yena mwa muzuzu ulimuñwi. Mutu yo isali mulikanaaka yomutuna nihaiba ka nako ya cwale. Kuto fita cwale, na ni musalaaka selutusize batu babafitelela 80 kuba Lipaki za Jehova ka kuitutanga Bibele ni bona.

Niitumelanga hahulu ku Jehova bakeñisa kunitusa kuba ni bupilo bobunde ni kuba ni tabo yakufumaneha mwahalaa mizwale babaswalisani.