Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  July 2015

Kana Luli Lwakona Kutabisa Mulimu?

Kana Luli Lwakona Kutabisa Mulimu?

Kana semukile mwabala ka za batu babañwi bababulezwi mwa Bibele ni kuipulelisa mwa pilu yamina kuli, ‘na hanikoni kueza mone baezelize batu ba!’ Mukana mwabulela kuli, ‘na ni mutu yamaswe kamba yasika luka, mi haniezangi lika zende kamita.’

Jobo neli muuna ya ‘lukile hahulu ni ya sepahala.’—Jobo 1:1, footnote

Jobo yanaali toho ya lusika, utaluswa kuli neli muuna ya ‘lukile hahulu ni ya sepahala.’ (Jobo 1:1) Lota neli muuna “ya lukile.” (2 Pitrosi 2:8) Mi Davida utaluswa kuli naa “eza ze lukile” mwa meeto a Mulimu. (1 Malena 14:8) Nihakulicwalo, halunyakisisa ka tokomelo mupilelo wa batu bao bababulezwi mwa Bibele, lukalemuha kuli (1) nebaezize mafosisa, (2) lwakona kuituta zeñata kubona, ni (3) batu babasika petehala bakona luli kutabisa Mulimu.

NEBAEZIZE MAFOSISA

“[Mulimu] naapilisize Lota yanaalukile, yanaaswabiswangwa hahulu ki muzamao wa kusaswabela bufosi wa batu babasaMi naapilisize Lota yanaalukile, yanaaswabiswangwa hahulu ki muzamao wa kusaswabela bufosi wa batu babasayi ka mulaoyi ka mulao”—2 Petrosi 2:7

Jobo naatahezwi ki matata amañata. Kacwalo, naabile ni muhupulo ofosahezi wa kuli Mulimu naasina taba ni yena kusina taba ni kuli naanani tumelo. (Jobo 9:20-22) Jobo naabile ni buikolwiso bwa kuli naali yalukile kuli mane batu babañwi nebanga kuli naikutwa kuba yalukile hahulu kufita Mulimu.—Jobo 32:1, 2; 35:1, 2.

Lota naazina-zinile kunga muhato obunolo. Naaziyelizwe hahulu ki mikwa yemaswe ya batu bane bapila mwa Sodoma ni Gomora kuli mane likezo  zabona zemaswe neli “tukufaza moyo wa hae o lukile.” (2 Pitrosi 2:8) Mulimu naazibahalize kuli naakasinya minzi yeo mi naafile Lota kolo yakuli abanduke ni lubasi lwahae. Mwendi mwakona kunahana kuli Lota naalukela kuba yena wapili kuzwa mwa munzi. Kono nihaiba ka nako yetaata yeo, Lota naazinazinile kunga muhato. Mangeloi anaalumilwe kuto pilisa Lota, naanani kumuswala ni kuswala lubasi lwahae kwa mazoho ni kubazwiseza kwandaa munzi kuli bapiliswe.—Genese 19:15, 16.

Davida naa ‘latelezi [Mulimu] ka pilu ya hae kaufela, ka ku eza ze lukile mwa meeto a [Mulimu].’—1 Malena 14:8

Davida ka nako yeñwi naasika ba ni buiswalo mi naabukile ni musalaa mutu. Taba yekomokisa ki yakuli, Davida naalikile kupata bufosi bo, ka kubulaisa muunaa musali yo. (2 Samuele, kauhanyo 11) Bibele ibulela kuli: “Taba ye, ya ezize Davida, ya ba ye maswe mwa meto a Mulimu.”—2 Samuele 11:27.

Jobo, Lota, ni Davida kaufelaa bona nebaezize mafosisa, mi mafosisa amañwi ane baezize neli amutuna hahulu. Kono sina molukabonela, kaufelaa bona nebatabela hahulu kusebeleza Mulimu ka kuitatela. Nebainyazize ni kucinca mikwa yabona yemaswe. Kacwalo, Mulimu naabafuyauzi, mi mane Bibele ibatalusa kuli ki baana babasepahala.

LUKONA KUITUTAÑI KWA BATU BAO?

Ka kuba batu babasika petahala, kaufelaa luna lwaezanga mafosisa. (Maroma 3:23) Kono haluezize mafosisa, lutokwa kuinyaza ni kueza mo lukonela kaufela kuli lulukise mafosisa ao.

Jobo, Lota, ni Davida nebaezizeñi kuli balukise mafosisa abona? Jobo neli muuna yasepahala. Mulimu hasaambozi ni Jobo, Jobo atuhela  kuba ni mubonelo ofosahezi mi ainyaza bakeñisa lika zanaabulezi. (Jobo 42:6) Mubonelo wanaanani ona Lota ka za mizamao yemaswe ya batu ba mwa Sodoma ni Gomora, neulumelelana hahulu ni likuka za Mulimu. Butata feela bwanaanani bona Lota, neli bwakusanga muhato kapili-pili. Kwa mafelelezo, Lota abanduka katulo ya Mulimu ka kuzwa mwa minzi yemaswe yeo. Naaipeile kuutwa ka kusatalima lika zanaasiile kwamulaho. Nihaike kuli Davida naaezize mafosisa amatuna hahulu ka kuloba mulao wa Mulimu, naapatuluzi zeneeli mwa pilu yahae ka kubaka habuniti ni kukupa Mulimu kuli amushemube.—Samu 51.

Mubonelo omunde wanaabile ni ona Mulimu kwa baana bao, ubonisa hande zaabata Mulimu kwa batu babasika petahala. Mulimu wa “ziba se lu bupilwe ka sona, u nzaa hupula kuli lu liluli feela.” (Samu 103:14) Kacwalo, haiba Mulimu waziba kuli halukoni kuambuka kueza mafosisa, ki lika mañi zaabata kuli luezange?

Mulimu “u ziba se lu bupilwe ka sona, u nzaa hupula kuli lu liluli feela.”—Samu 103:14

BATU BABASIKA PETAHALA BAKONA KUTABISA CWAÑI MULIMU?

Kelezo yanaafile Davida ku mwanaahae Salumoni, ibonisa zelutokwa kueza kuli lutabise Mulimu. Naabulezi kuli: “Wena mwanaka Salumoni, u zibe Mulimu wa ndataho, mi u mu sebeleze ka pilu ya hao kaufela.” (1 Makolonika 28:9) Pulelo yakuli pilu yahao kaufela italusañi? Italusa kuba ni pilu yelata Mulimu, kubata kumuziba ni kueza tato yahae. Haki pilu yepetahalile, kono ki pilu yetabela kusebeleza Mulimu ka kumuutwa ni yelata kusikululwa. Kulata Mulimu ni kumuutwa, nekutahisize kuli Mulimu ange Jobo kuba muuna ya “sepahala,” Lota amunge kuba muuna ya “lukile,” mi Davida yena amunge kuba muuna yanaa “eza ze lukile” mwa meeto ahae. Batu bao nebatabisize Mulimu nihaike kuli nebaezize mafosisa.

Kuba ni pilu yelata Mulimu kutalusa kulata kueza tato yahae ni kuba ni takazo yakumusebeleza ka kumuutwa

Kacwalo, haiba luba ni mihupulo yemaswe yene lusike lwatabela kuba ni yona, kubulela nto yemaswe, kamba kueza lika zeñwi zelukona kulemuha hamulaho kuli limaswe, luswanela kuituta sesiñwi kwa mitala yelunyakisisize ye. Mulimu waziba kuli halusika petahala ka nako ya cwale. Kono ubata kuli lubonise kuli lwamulata ni kuli lulike ka molukonela kaufela kumuutwa. Haiba lubonisa kuli lunani pilu yelata Mulimu ni yetabela kumuutwa, lukaba ni buikolwiso bwa kuli lwakona kumutabisa.

Muitute Zeñata

Bibele I Lutañi Luli?

Ku Pila ka Nzila Ye Tabisa Mulimu