Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 BIBELE YACINCANGA BUPILO BWA BATU

Neniitutile Kuli Jehova Unani Sishemo mi Walata Kuswalela

Neniitutile Kuli Jehova Unani Sishemo mi Walata Kuswalela
  • SILIMO SENE BAPEPILWE: 1954

  • NAHA KONE BAPEPEZWI: CANADA

  • LITABA ZEEZAHEZI: NEBALI BAPUTELELI NI BACOBI BA NJUKA

BUPILO BWAKA BWAKWAMULAHO:

Nenihulezi mwa tolopo ya Montreal monekuli taata kufumana misebezi. Hane ninani likweli ze 6, bo ndate batimela, mi nto yeo neitahisize kuli bo ma babe ni buikalabelo bwakubabalela lubasi kaufela. Nelina mwanana ka kufitisisa mwa lubasi lwa batu ba 8.

Hane ninze nihula, nakala kucobanga njuka, kueza mifilifili, kuswalisana ni likebenga ni kuitusisanga milyani yekola. Hane nili wa lilimo ze 10, nakala kulumiwanga ki mahule ni batu babakolotisanga masheleñi a kaloba. Nenipumanga kamita mi nenitabela kunga lika za batu ka bupumi. Neningongwezwi hahulu ki mikwa yeo.

Hanito kwanisanga lilimo ze 14, nese ninani mikwa ya kupumanga batu ka yona. Ka mutala, nenilekanga libyana zeñata zebasizwe ka gauda zecwale ka liwaci, maseka ni masale, ni kulibeya sisupo sesibonisa kuli linani gauda yekenile, mi kihona ni lilekisa mwa mikwakwa ni mwa libaka mokuyemisezwanga limota kwa lintolo zetuna. Nenitabelanga hahulu bakeñisa kuli nenifumana masheleñi ka bunolo. Nako yeñwi nenifumani masheleñi afita fa $10,000 mwa lizazi lililiñwi feela!

Hane nilukuluzwi mwa tolongo ya banana inze ninani lilimo ze 15, nenisina kwakuina. Nenilobalanga mwa mikwakwa, mwa libaka zakuishumuseza teñi, kamba kwa mandu a balikani baka.

Bakeñisa mikwa yaka ya bupumi, hañata mapokola nebato ninganga kuli bayo batisisa lika zeñwi kuna. Kono bakeñisa kuli nenisalekisangi lika zakuuzwa, nenisika lengiwa mwa tolongo. Nihakulicwalo, nenilifiswanga masheleñi amañata bakeñisa buputeleli bwaka, kubulela buhata, ni kulekisa lika kusina tumelezo. Bakeñisa kuli nekusina sene nisaba, nenikolotanga masheleñi ku bakaloba. Kueza cwalo nekukona kunikenya mwa kozi, kacwalo fokuñwi nenishimbanga tobolo. Ka linako zeñwi, neniswalisananga ni likwata za likebenga.

BIBELE MONE ICINCELIZE BUPILO BWAKA:

Nenikalile kuituta Bibele inze ninani lilimo ze 17. Nenipila kwa ndu ya nyazi yaka ka nako yanaakalisize kuitutanga Bibele ni Lipaki za Jehova. Nihakulicwalo, bakeñisa kuli nenisa tabeli kulatelela milao ya mwa Bibele, namusiya ni kuyo pila ni musali usili yene nibata kunyala.

 Lika nelikalile kucinca nyazi waka wa bubeli hanaa kalile kuituta ni Lipaki za Jehova! Naakalile kueza licinceho mwa bupilo bwahae, mi nenitabile hahulu kubona kuli nasaakalile kuba ni mombela ni pilu telele. Nenilumezi hanaa nimemile kuyo fumaneha kwa mikopano ya Lipaki za Jehova kwa Ndu ya Mubuso. Teñi ko nayo amuhelwa ki batu babanani likute ni sishemo. Nalemuha kuli Lipaki za Jehova bashutanela kwahule ni batu babañwi! Kuzwa feela kwa bwanana bwaka, neniikutwanga kusalatiwa ni kusa iswapilu ki balubasi lwahesu. Lilato lene banibonisize Lipaki za Jehova ki yona nto luli yene nibata hahulu. Lipaki za Jehova hane baitatezi kuituta Bibele nina, nalumela ka tabo.

Zene niitutile mwa Bibele neli nitusize luli. Na ni balikani baka bababeli nelunani mulelo waku yo uzwa lika kakuitusisa litobolo, ilikuli nifumane masheleñi akulifa likoloti zene nibile nizona kabakala kubapalanga njuka ili masheleñi afita fa $50,000. Kono nitabile hahulu bakeñisa kuli nenisika zwelapili ni mulelo wo! Balikani baka bona nebazwezipili ni mulelo wo. Yomuñwi wabona naatamilwe mi yomuñwi yena naabulailwe.

Hane nizwezipili kuituta Bibele, nafita fa kulemuha licinceho zene nitokwa kueza. Ka mutala, neniitutile zeibulela Bibele kwa liñolo la 1 Makorinte 6:10 lelili: “Masholi, kamba ba mukwañuli, kamba macakolwa, kamba ba matapa, kamba babukuli, ha ba na ku yola saanda sa Mubuso wa Mulimu.” Hane nibalile liñolo leo, nenililile hahulu kabakala likezo zaka. Nalemuha kuli nenitokwa kucinca mupilelo waka ka kutala. (Maroma 12:2) Nenili mutu wa mifilifili, nenilata hahulu lindwa, mi nenipila ka bupumi.

Kono hape neniitutile kuzwelela mwa Bibele kuli, Jehova unani sishemo mi walata kuswalela. (Isaya 1:18) Nalapela ka taata kukupa Jehova kuli anituse kutuhela mupilelo waka omaswe. Nenikonile kucinca mupilelo waka hanyinyani-hanyinyani ka tuso yahae. Nekubile nicinceho yetuna, na ni musalaaka hane luñolisize linyalo laluna ka mulao.

Kacenu napila bakeñisa kusebelisa lika zeniitutile mwa Bibele ni kupila ka nzila yebapila ka yona Bakreste

Neninyezi inze ninani lilimo ze 24, mi neninani bana babalaalu. Cwale nenitokwa kufumana musebezi omunde. Kono nenisika ituta hahulu mi nenisina mapepa akwa sikolo. Nalapela hahulu ku Jehova hape. Hamulaho naya kuyo bata musebezi. Nataluseza batu bane nibata kuli banikenye musebezi kuli nibata kucinca mupilelo waka ni kubeleka ka busepahali. Fokuñwi nenitalusezanga batu bao kuli nisweli kuituta Bibele ni kuli nibata kuba mutu yomunde. Buñata bwa batu bane nibata kuli banikenye musebezi nebahananga kunikenya musebezi. Kwanalule-lule, hamulaho wakutalusa za bupilo bwaka bwakwamulaho kuyomuñwi wa batu bane nibata kuli banikenye musebezi, anibulelela kuli: “Hani zibi kuli kiñi luli, kono nto yeñwi inibulelela kuli niswanela kukukenya musebezi.” Nisepa kuli yeo neli yona kalabo kwa litapelo zaka. Hamulaho wa nako, na ni musalaaka lwa kolobezwa mi lwaba Lipaki za Jehova.

MONITUSELIZWE:

Kacenu napila bakeñisa kusebelisa lika zeniitutile mwa Bibele ni kupila ka nzila yebapila ka yona Bakreste. Ninani lubasi lwaka. Niikolwisisize kuli Jehova uniswalezi mi niikola kuba ni lizwalo lelikenile.

Ka lilimo ze 14 zefelile, nitandanga lihola ze 70 kweli ni kweli inze nitusa batu kuutwisisa zeiluta Bibele, mi ka nako yacwale musalaaka uswalisana ni na mwa musebezi wo. Nitabile hahulu kuli ka lilimo ze fitelela 30, nitusize batu ba 22 benibeleka ni bona, kukalisa kulapela Jehova. Nisayanga kwa lintolo zetuna, isi ka mulelo wa kuyo puma batu sina mone niezezanga sapili. Kono ka nako yacwale haniyanga kwa sibaka seo, niyo batalusezanga zenilumela. Nibata kufa batu bao nto yeñwi ili sepo ya kupila mwa lifasi lelinca lelitaha mokusike kwa ba ni batu babali bapumi.—Samu 37:10, 11.