Bibele ilutaluseza kuli kukaba ni sinyeho yetuna lifasi halikafela: “Ku ka ba ni ñalelwa ye tuna ye si ka bonwa kale ku zwa kwa simuluho ya lifasi ku tisa cwale, mi ha i na ku bonwa ni kamuta hape . . . Mane kabesi kuli mazazi ao a ka fukuzwa, kabe ha ku na ya naa ka piliswa.” (Mateu 24:21, 22) Kono Mulimu ulusepisa kuli batu babañata bakapunyuha. Liñolo la 1 Joani 2:17 libulela kuli: “Lifasi la fela . . . , kono yena ya eza tato ya Mulimu u ina ku ya ku ile.”

Mutokwa kuezañi haiba mubata kupunyuha ‘ni kupila kuyakuile’ lifasi le, halikafela? Kana muswanela kukalisa kuikubukenyeza lika kamba kueza buitukiso bobuñwi bwa kwa mubili? Batili. Bibele ilususueza kuitomela likonkwani zefapahana ni zeo. Ibulela kuli: “Bakeñisa kuli lika zeo kaufela li ka shengunuka ka nzila yeo, mu itekule kuli mu lukela ku ba batu ba ba cwañi mwa likezo ze kenile za muzamao ni mwa likezo za busepahali ku Mulimu, ha mu nze mu libelela ni ku hupula ku ba teñi kwa lizazi la Jehova.” (2 Pitrosi 3:10-12) Litaba za mwa timana yeo libonisa kuli “lika zeo kaufela” ze ka shengunuka, likopanyeleza lika zebusa lifasi lelimaswe le, ni batu kaufela babaiketela lipuso ze cwalo mwa sibaka sakuketa kubusiwa ki Mulimu. Kwaiponahalela hande kuli, kuikubukanyeza lika zakwa mubili hakuna kulutusa kupunyuha, lifasi halikafela.

Ka niti, kupiliswa kwaluna kuitingile fa busepahali bwaluna ku Jehova Mulimu ni fa kuituta kuba ni mikwa ni likezo zemutabisa. (Zefania 2:3) Kufita kulikanyisa likezo za batu babañata kacenu ni kusa isa pilu kwa lisupo zebonisa kuli lupila mwa mazazi a maungulelo, lutokwa ku “hupula ku ba teñi kwa lizazi la Jehova.” Lipaki za Jehova bakona kumibonisa mwa Bibele, momukona kupunyuhela lifasi le, halikafela.